Okuduktan sonra bir yumruğun boğazınıza takıldığını hissedeceksiniz.Nerden mi bi

Muzaffer'in Seçtikleri

Okuduktan sonra bir yumruğun boğazınıza takıldığını hissedeceksiniz.Nerden mi bi

EŞİ BULUNMAZ BİR CİMRİ

Yunan ordusu 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmişti. Bu sırada Ayvalık'ta Türk ordusunun Yüzyetmişikinci Alay'ı vardı. Yüzyetmişikinci Alay'ın komutanı Yarbay Ali (Çetinkaya) Bey'di. Bu alayın erlerinin çoğu, Büyük Dünya Savaşı'na katılmış gazilerdi. Bu erler, askerlik görevlerini bitirdiklerinden, bikaç gün sonra terhis olup köylerine döneceklerdi. Evlerine gidecekleri için sevinçliydiler.

O günlerde Ayvalık koyuna iki Yunan torpidosu gelip demirlemişti. Bu torpidolarda Yunan deniz erlerinden başka, Yunan piyade erleri de vardı. Gemilerde piyade erlerinin bulunması, Yunanlılar'in Ayvalık'a asker çıkaracaklarını gösteriyordu.

Yüzyetmişikinci Alay Komutanı Yarbay Ali Bey, işgalci Yunanlılar'a karşı koymaya, düşmana karşı direnmeye karar verdi. Ama İstanbul'daki Padişah hükümeti, Yunanlılar'a karşı direnilmesini istemiyordu.

Yarbay Ali Bey, Yüzyetmişikinci Alay'ın erlerini, erbaşlarını, assubay ve subaylarını toplayıp onlara şöyle dedi:

— Arkadaşlar! Biliyorum, Büyük Savaş'ın yorgunluğunu bile daha üzerinizden atmadınız. Büyük Savaş'ta silah arkadaşlarınızdan çoğu şehit düştü. Sizler de kanlarınızı döktünüz. Sizlerden artık hiçkimsenin bir görev istemeye hakkı yoktur. Bikaç gün sonra terhis olup köylerinize gidecek, evlerinize dönecek, ailelerinize kavuşacaksınız. Ama biliyorsunuz, İzmir'imizi düşman işgal etti. İşte görüyorsunuz, karşımızda da düşmanın iki savaş gemisi duruyor. Belki bugün, belki yarın, bu iki düşman gemisi Ayvalık'ı top ateşine tutacak. Yunan askerleri Ayvalık'ı da işgal edecek. Biz, yurdumuzun bu bölümünü düşmana bırakıp evlerimize gidemeyiz. Bu görevi sizden ben istemiyorum, anayurt istiyor. Yurdumuzu savunmak için benimle burda kalıp savaşmak isteyenler şu yana geçsinler. "Hayır, biz savaşmaktan çok yorulduk. Bundan sonra artık askerlik yapmayız" diyenler de haklıdırlar. Onlar da silahlarını bıraksınlar, gülegüle evlerine gitsinler!

Yarbay Ali Bey, yüzü gülmez, sert görünüşlü, duygularını dışa vurmaz bir askerdi. Ama erlerine bu sözleri söylerken o denli duygulanmıştı ki, gözleri buğulanmış, sesi titremişti. Dudaklarından bir hece daha çıksa, yıllarca savaş alanlarında vuruşmuş o yiğit yarbayın gözlerinden yaşlar boşanacaktı.

Komutanlarının bu sözü üzerine, Yüzyetmişikinci Alay'ın tek eri bile silahını bırakmadı. Hepsi birden, yurtlarını savunmak için, alay komutanlarının gösterdiği yana geçti. Hükümet, işgalci Yunanlılar'a karşı direnilmesini istemediğine göre, direnişe geçen Yüzyetmişikinci Alay, hükümete karşı geliyor demekti. Bu durumda hükümet Yüzyetmişikinci Alay'ın gereksinmelerini karşılamayacak, giderlerini sağlamayacaktı. Alaydaki subayların, assubayların, erlerin yiyecekleri, giyecekleri, yakacakları, yunacakları, sonra hayvanların yemleri kısacası bütün bu gereksinmeler nasıl, nerden sağlanacaktı?

1919 yılının 26 Mayıs günüydü. Yunan ordusu İzmir'i işgal edeli onbir gün olmuştu. İşte o gün Yarbay Ali Bey atına atlayıp Ayvalık'tan Burhaniye'ye geldi. Burhaniye'deki tanıdıklarından zeytinyağı fabrikası sahibi Ali Osman Ağa'yla bu konuyu konuştu. Ali Osman Ağa, Burhaniye'nin ilerigelenlerini çağırdı. Tüccar Hacı Tali Bey'in yazıhanesinde gizli bir toplantı yaptılar. Yarbay Ali Bey, o toplantıda bulunanlara şöyle dedi:

— Burhaniyeliler, alayımın her türlü gereksinmesini sağlarsa, yiyeceğini, giyeceğini, hayvan yemini verirse, ben hükümete karşı gelip alayımla düşmana karşı direneceğim.

Burhaniye'nin ileri gelenleri, Ali Bey'in bu önerisini benimsediler. Bu iş için Burhaniye Hakları Savunma Derneği (Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) kuruldu. Müderris Şükrü Hocaefendi, bu derneğin başkanlığına seçildi. Tüccar Hacı Tali Bey de derneğin levazım işleri yönetmenliğine getirildi. İlk toplantıda, düşmana karşı direnmek için Yüzyetmişikinci Alay'dan başka, bir de sivillerden oluşacak bir milis alayının kurulmasına karar verildi.

Bundan sonra, Burhaniye'ye çok yakın olan Havran ve Edremit ilçelerinde de Hakları Savunma Dernekleri kuruldu.

Yoksul Burhaniye halkı Yüzyetmişikinci Alay'la milis alayını besleyemez, bu iki alayın tüm gereksinmelerini karşılayamazdı. Havranlılar'la Edremitliler de bu yurt görevine katıldılar. İki alayın giderlerinin yüzdekırkbeşini Edremitliler, yüzdeotuzunu Havranlılar, yüzdeyirmibeşini de Burhaniyeliler karşılıyordu. İlkağızda o günün parasıyla yetmişdörtbin lira (Bugün için iki milyon lirayı aşkındır), onbin şinik
buğday (Bir şinik onbeş kilo olduğuna göre yüzellibin kilo buğday), üçyüzyirmi koyun toplanarak bu iki alayın bir süre için gereksinmesi sağlandı. Alayların giderlerini sağlamada zorluk çekiliyordu. Başkan Şükrü Hocaefendi, derneğin bir toplantısında şöyle dedi:

— Arkadaşlar! Varlıklı olanlara, zenginliklerine göre salma koyacağız. Başka umarımız yoktur. Parası olan para, malı olan mal verecek! Herkes olanını bağışlayacak...

Bunun üzerine,o toplantıda bulunan üyeler, kendilerinden yardım istenilecek varlıklıların adlarını saymaya başladılar. Üyeler bağış alınacakların adlarını söylüyor, derneğin yazmanı olan Hüseyin Hüsnü (Develi) de bu adları bir deftere yazıyordu. İşte böylece, para ve mal istenilecek kişilerin adlarıyla, her adın yanına da, o kişiden nice mal yada para alınacağı yazılarak bir salma listesi yapıldı. Bu listedeki adlar arasında bir de Çoruk Köyü'nden Çapkınoğlu Hasan Ağa adı vardı. Bu adın yanına 500 şinik buğday salma yazılmıştı.

Çoruk Köyü'nden Çapkınoğlu Hasan Ağa'nın adı söylenip listeye yazılırken, ordakiler alaylı alaylı gülümsemişlerdi. Çünkü bu Hasan Ağa, onların tanıdığı en cimri kimseydi; dünyada ondan daha pintisi olamazdı. Çok zengin olduğunu herkes biliyordu, ama kimseye bişey verdiğini, bir yoksula yardım ettiğini gören olmamıştı. Ondan para yada mal istemek, canından can koparmak demekti. Biriktirdiği altınları, tenekeye doldurup toprağa gömdüğü söylenirdi.

Salma listesine yazılanlara gidip, biçilen salmayı vermeleri istenecekti. Ama ordakilerden hiç kimse, salma istemek için Çoruk Köyü'nden Hasan Ağa'ya gitmek istemiyordu. Çünkü O'nun bişey vermeyeceği belliydi.

Bu Hasan Ağa çok yaşlıydı. Bu denli yaşlı ve zengin bir adamın bu denli elisıkı olmasına herkes şaşar kalırdı. O'nun dillere söylence olmuş pintiliği üzerine pekçok olay anlatılırdı.

Pazara gitmek için köyünden Burhaniye'ye geleceği zaman, yolda yürürken aşınıp eskimesin diye, ayağından ayakkabısını çıkarıp koltuğuna sıkıştırırdı; Burhaniye'ye dek yalınayak gelirdi. Burhaniye'ye girerken ayakkabısını giyerdi. Akşam olup da köyüne önerken, yine ayakkabısını ayağından çıkarıp koltuğunun altına kor, köyüne dek yalınayak giderdi. Eskimesin diye giymeye kıyamadığı ayakkabısı da o zaman, yirmiiki kuruştu.

Onca zengin, onca varlıklı olan Hasan Ağa para harcamaktan çok sakınıldı, parası gidecek diye ödü kopardı. Öyle elisıkı bir adamdı ki, Burhaniye'ye gelişlerinde, O'nun bir çayevine oturduğunu, bir bardak çay yada bir fincan kahve içtiğini gören olmamıştı. O kocamışlığıyla Burhaniye'ye dek yayan ve yalınayak yürümekten çok yorulduğu için, Burhaniye'ye gelince alandaki koca çınara sırtını dayar, orda bir süre soluklanıp dinlenirdi. Bu çınarın önündeki çayevinde oturanlardan O'nu tanıyanlardan biri,

— Hasan Ağa, gel, buyur, bir yorgunluk kahvesi iç! diye çağırsa, gitmezdi. Para kendisinden çıkmasa da, alışkanlık olur korkusuyla, ısmarlanan çayı, kahveyi bile içmezdi. O'na çay, kahve ısmarlayanlara, günün birinde kendisinin de çay, kahve ısmarlaması gerekeceğini düşünürdü. O zamanın parasıyla bir fincan kahve on paraydı. Hasan Ağa on paraya bile kıyamazdı.

İşte bu denli cimri olduğu bilinen Hasan Ağa'ya salma almak için, ordakilerden hiçbiri gitmek istemeyince Hacı Tali Bey, derneğin yazmanı Hüseyin Hüsnü'ye,


— Senin dilin tatlıdır, ağzın laf yapar. Var sen git, iste! dedi.

Hüseyin Hüsnü Çoruk Köyü'ne gitti. Salma alacağından umutsuzdu. Köy kahvesine girdi. Kahvede gördüğü köyün korucusuna, Hasan Ağa'yı çağırmasını söyledi. Az sonra korucu, Hasan Ağa'yı köy kahvesine getirmişti. Hüseyin Hüsnü, köy kahvesinde oturanların da duyacağı bir sesle,

— Hasan Ağa amca, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti sana beşyüz şinik buğday salma yazdı... dedi.

Hasan Ağa,

 

— Bana çok salma koymuşsunuz yiğen... dedi.

 

Hüseyin Hüsnü de O'na,

 

— Allah daha da çok versin, sende de çok var Hasan Ağa amca... dedi.

 

Bunun üzerine Hasan Ağa,

 

— Öyleyse kalk yürü! dedi.

 

Hüseyin Hüsnü'nün bileğinden tuttu. Bileğini bırakmadan O'nunla yürüdü. Tahtadan yapılmış bir büyük ambar önüne geldiler. Ambarın uzunluğu yirmi metre vardı, belki de daha uzundu. Hasan Ağa anahtarıyla ambarın kapı kilidini açtı. Ambara girdiler.

 

İçeri girince Hüseyin Hüsnü şaşıp kalmıştı. Çünkü içerisi tahılla doluydu. Ambarda tahta perdelerle ayrılmış onbir bölüm vardı. Her bölüm, silme, tepeleme tahılla dopdoluydu. Hasan Ağa her bölümü Hüseyin Hüsnü'ye ayrı ayrı gösterip,

 

— İşte bu bölmede buğday var! Bu bölmede arpa dolu! Bu bölmeye de çavdar yığdık! İşte burası da yulaf bölmesi, dolu... diyordu.

 

Hüseyin Hüsnü şaşkınlıktan konuşamıyordu. Sanki düş görüyordu.

 

Hasan Ağa sözünü sürdürdü.

 

— Bana beşyüz şinik buğday mı saldınız? Neye bu kadar az salma koydunuz bana yiğen? İki alaya beşyüz şinik buğday yeter mi hiç! Bak yiğen, bu ambardaki salt buğday altıbinikiyüz şinik... Buğdaylar da, arpalar, yulaflar, çavdarlar da, hepsi hepsi, burda her ne varsa, hepsi Kuvvayimilliyye'nin, hepsi askerlerimizin... Alın, götürün! Taşıma için araba isterseniz, arabalarım da var. Arabalarımı da alın götürün, onlar da askerlerimizin... Yedirin tahıllarımı askerlerimize. Burdakiler yetmezse hiç kaygılanmayın, daha da bulur buluştururuz. Her ne isterseniz, her neyim varsa, varımı yoğumu vereceğim. Bende yoksa, olanlardan ödünç alıp, borç alıp vereceğim. Başka hiçbir umarımız kalmadı yiğen; yeter ki gavuru buralara sokmayın. Evimde, odamın duvarına asılı bir tüfeğim yar, salt bir onu veremem. Çünkü onu kendime ayırdım. Yaşlıyım diye tüfek kullanamam belleme. Düşman buralara dek girerse o tüfekle namusumuzu koruyup savunacağım ölene dek... Hadi şimdi var git gülegüle! Bu dediklerimi böylece bir bir anlat! Gülegüle! Benden selam söyle Hacı Tali'ye!

 

Hüseyin Hüsnü, Burhaniye'ye döndü. Burhaniye Hakları Savunma Derneği'nin dokuz üyesi yine Hacı Tali Bey'in yazıhanesinde toplanmıştı. Hüseyin Hüsnü içeri girince, ne haber getirdi diye, üyelerin hepsi merakla O'na baktılar. Dünyanın en cimri adamı olarak bildikleri Çoruk Köyü'nden Hasan Ağa'dan ne haber getirmişti?

 

Yazman Hüseyin Hüsnü olanları anlattı. Hasan Ağa'nın sözlerini onlara iletti. Bu sözleri duyunca ordakilerin başlan önlerine eğildi. Bir derin sessizlik oldu.

 

Burhaniye'nin yaşlı ilerigelenlerinin gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ençok üzülen de Hacı Tali Bey olmuştu. Ağladığı görülmesin diye yazıhaneden çıkmıştı. Koca adam kendini tutamamış, hüngür hüngür ağlıyor, biyandan da sesi titreyerek,

 

— Hiçkimse için kötü düşünmeyeceksin! diye söylenip duruyordu.


AZİZ NESİN

20.11.2011 (Muzaffer'in Seçtikleri)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

KABAHAT KİMDE ACABA..

BÜTÜN EVLATLAR OKUSUN BUNU...

ANADOLU TİPİ MÜSLÜMANLIK

RAKI...

ABD'de BİR ASKERİ OKULDA ANLATILAN BİR HİKAYE

OKUMAYA DEGER BİR YAZI.

TÜRKLERLE İLGİLİ KOMİK TESPİTLER

1923'te...

NİTELİK

Dersim

Pozitif Bahcivan

Eski Antep'te İçki İçmenin Kuralları.

İŞTE KADINCA KAMYON YAZILARI

Dünyanın En Şaşırtıcı Eğitim Sistemi: Finlandiya

İngilizler de mezar taşlarını okuyamıyor!

bomba bir yazı

ATATÜRK DENİZİNDEN BİRKAÇ DAMLA......

KIRLANGIÇLAR...

YETTİ BEEE....... ATATÜRK DİKTATÖRDÜ

NE İSTİYORLAR...

YORUMSUZ...

Ey bu meclisin aşağılık mensupları Acele Edin ve Defolup Gidin...

Öpüşürken Gözler Niçin Kapatılır?

SÜPER BİR CEVAP

Günün fikrası

BU SIKINTILI GÜNLERDE, TEBESSÜMLÜK MUHABBETLER

PEKİ AYNİ DURUMDA SEN OLSAN NE DERDİN AVUKAT BEY?

BURÇ DEDİĞİN BÖYLE YORUMLANIR

SOL NE DEMEK

Yeşil leğendeki küçük istavrit!

Bazılarını okurken gülmekten mideme kramp girdi.

Tarif iyi mi sizce?...

Merhaba... Ben Kapitalizm!

Düşünen Adam ( Günümüze uygun )

İşletmeci ve Mühendis Fıkraları..

Cennetin Anahtarı

EŞEKLERE VERİLEN DİPLOMA

ÇOK ANLAMLI...

özel hastanede muayene olamayan tüm sosyal güvencesi olanlarin, emeklilerin dikk

güzel bir hikaye

Kıssadan Hisse..

Beni Hiç Aldattın mı ? :-)

ERKEK MİLLETİNDEN ''GÜZİN ABLA'' YAPARSAN....

BERBER

BOY ABDESTİ

Zenginlik

Günün fıkrası

İşte Muhteşem Süleyman'ın Mustafası'nın Başına Gelenler ve Hürrem

' Edirne sınırında babamdan başka ölen olmadı'

60 YAŞI GEÇTİNİZ Mİ?]

Musevilerin 10 Emir mirasları nasıl gerçekleşti?

Alemci Abi...

AYI ve SADIH ABİ

HATIRLANMA ŞEKLİNİZ...

Pelin Batu: ''İran olacağımızı düşünmedim, daha beter olacağız.

İYİ Kİ VARSIN ÇARŞI

Bugün bize yeni öğretmen geldi...

Bütün öküzler de bizi buluyor !

SANATÇI OLMAYI BİRİLERİNE YALAKA OLMAKLA KARIŞTIRANLAR İÇİN MİNİK BİR HİKAYE

İslam ve müzik

DOĞRU MU NE ?...

ÇARŞI HER KÖTÜ ŞEYE KARŞI...

TAYYİP ERDOĞAN'IN "DEVAMIYIZ" DEDİĞİ ADNAN MENDERES HAKKINDA BİLİNMEYE

Kuşak Farkı

DEVLETİN VALİSİ

Ayran,içki paradoksu

Osmanlı'da ölüm çoktur...

ANTEP GİŞİSİ (ERKEĞİ - HERİFİ)

Rakı neden içilir? :)

Cin Ali

Çocuğumuza bir büyük gibi davranmalıyız.

ERKEKLERİN KADINLARDAN RİCASIDIR

FATİH' İN ANNESİ

Tiranlığın doğuşu!

ABD ve TANRI

Tanrı ve Lenin

ANKARA - TOKAT TURHAL OTOBÜSÜNDEN

Ve 'dank' diye bir ses geldi

AYI DEYiP de GEÇMEYELiM

45 ders

Adam gibi düşün...

VİAGRA, İŞTAH KESİYORMUŞ !..

Kanuni Sultan Süleyman; bir dizinin öğrettikleri

KADIN ELEMENTİNİN ÖZELLİKLERİ BİLİMSEL İNCELEME

Orta Yaş

Centilmenlik başka şey :)

Gündemdeki İki Yürekli Hanım.

Konusma hazırlarken ve yaparken aklımızda bulunsun!

BU SIKINTILI GÜNLERDE, SIRITMALIK MUHABBETLER

Nasıl hatırlanmak istiyorsunuz ?

ODTÜ hep direndi

Doktor İle Avukat Arasındaki 18 Fark...

Yandaşlar 14 yaşındaki kıza topluca tecavüz ettiler mi ?

TÜRKLERİ SEVMEYEN OSMANLI...

Bir Adalet FIKRASI...

DİNCİLER NASIL VERGİ ÖDEMİYORLAR?

Büyükelçi Süha Umar'in Davutoglu'na yazdıgı mektup...

HAYAT VE MUTLULUK

FİZİK...

ANTİK ÇAĞDA BİR EŞEK ÖYKÜSÜ / ANLATAMAMAK...

Zafer Azimlilere Aittir.

Cansun'dan Mihriye mesajdır...

KOCALAR...

HIYAR !..

Kuşaklar' İncelemesi HEPİMİZ ,ÇOCUKLARINIZ VE TORUNLARINIZ...

BEKTAŞİ İLE MEVLEVİ

CAHALET

Gaziantep'in durumu, Türkiye'den de vahim.

BİLGELİK...

Don Meselesi...

Mustafa Kemal'in askeri Topkapılı Cambaz Mehmet...

Kadın Milleti...

NEDEN MUTLU DEĞİLİZ?

KADINLAR - KADINCIKLAR

ZAMANA SERZENİŞ !!

DELI PETRO VE BILIM AKADEMISI....

Şişşt Kemal Bey orada mısın, sesimi duyuyor musun?..

Büyümek Kalkınmak Değildir

DOĞA

MEVLANA MÜRİDİ NAZIM PAŞA..

İslamiyet'te kandil geceleri yoktur !

VAHDETTİN'İN ABD BAŞKANI'NA MEKTUBU

Felsefi yaklaşım...

Fazıl SAY...3 kuşaklık bir acının ve zaferin hikâyesi...

' Zeytinyagli yiyemem ' TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ...

Uçağımız neden düşürülmüş / Uyandırma Servisi

Müjdat Gezen'den seçmeler

YÜZYILIN FIKRASI (ADAY)

KİTABI VE PEYGAMBERİ OLMAYAN BİR TOPLUM JAPONLAR

NEDİR BU DOKTOR DÜŞMANLIĞI?

EN HARİKA DOKTOR HANGİSİ ? :))) Siz en iyisini seçersiniz , eminim..!

Aşkı da yaşadılar doyasıya, ölümü de!

Hoşluklar...

HAYAT GÜZELDİR

Felç Teşhisi

AÇILIN BEN DOKTORUM... Sadece hakkımı istiyorum, başka bir şey değil!..

Ne kadar da güzel demiş!...

türkler...

Yaşlandıkça Gençleşebilmek...

İşte Gerçek Deprem...

Kırmızı bisiklet

TÜRK ERKEĞİ ÇEKİCİDİR

Fıkra...

Allah Cezanızı Versin!..

Seçmek

KIŞ NASIL GEÇECEK ?

Temel' in askerlik anısı ...

ABD, Susurluk' tan korktu skandalın üzerini kapattı

Erkek milleti nankördür...

DIŞARIDA 33 AMİRAL KALDI (!) 1651 TUTUKLUDAN AÇIKLAMA

Özlem...

okunacak yazı...

sağlıkla mutlu bir hafta sonu geçirmenizi dilerim :-)))

Niçin Çilingir Sofrası Denir ?

EVLİLİK

Osman Ağanın Karısına Dön Mektubu

Karanlığın Kuvveti...

Bebek...

KURS

Geyik...

Muhteşem Osmanlı..

Hayat ve Eşiniz

8 NUMARALI KUTU...

tırcı...

İBRETLİK BİR HİKAYE AMA ÇOK GEÇ KALMIŞIZ YAYINLAMAKTA

Faydalı bilgiler :), RAKILARIN MUKAYESESİ...

fadik kız...

Dindar nedir? Ne değildir?

Kocalar...

Senin Anan Var Ya...

PIRLANTA KADAR KIYMETLİ DOST VE ARKADAŞLARIMA

9 AY SONRA...

ERKEKLER İYİCE OKUYUNNNN:)

Fıkralar...

Amaç ve aracı karıştırıyoruz...

Fıkra...

Bir İnsanın Anavatanı Çocukluğudur

NEYZEN TEVFİK

BİR DE BURDAN BAKMAK LAZIM

ZAT-I ŞAHANE' ye

3 Hıyar mı 5 Hıyar Mı ?

Birinin Antepli Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

İşte Muhteşem Süleyman'ın Mustafası'nın Başına Gelenler ve Hürrem

Fıkracık...

İkinci el adamlar...

falcıya gidiş...

harika! ama nerde o günler?

Böyle mahkeme tutanakları Duydunuz Mu?

YILIN EN İYİ DOKTOR FIKRASI.....

Nietzsche ( Niçe) ne demiş ?

Dümdüz bir soru size

Kesinlikle herkesin okuması gereken bir yazı...

ADAMIMIZI TANIYALIM

SULTAN SÜLEYMAN HAREMİ VE O MUHTEŞEM YÜZYIL

Tezgahtar...

Ömer Hayyam bu şiiri tam 800 yıl önce yazmış !

Fıkra..

Terörist şiirler...

Akşamcıların Şiiri...

Karbonat Mucizesi..

Gazap..

İşte Fıkra Bu..

İthal doktor Azeri olunca:))

BEN ve ONLAR......

ATA ve Geçen Zaman

B E D E L L İ Geyikleri......

Rakının imal ediliş sırrı ve nasıl içileceği konusunda bir saptama

Bacaklar..

Fıkra...

Şarap ve KURAN../NAHL SURESİ‏

BU FIKRAYA ALKIŞ TUTULUR...

Kuş kadar bile olamayanlara...

" İŞTE STRATEJİ BUDUR "

Ak-tivist‏

İDEAL ERKEK

FELSEFE-İ MEYHANE

Koparan İtiraflar‏

ÇİRKİN İFTİRA ve GERÇEKLER......

Antep herifi ava gederse..

İHTİYATLA OKUMAK GEREK...KARA GÖZLÜKLE ÖNÜNÜ BİLE GÖREMEYEBİLİRSİN BELKİ DE...

GERÇEK BIR MEKTUPTUR !.. TEMEL FIKRASI DEGIL...‏

çoooooooooook guzel...Mükemmel bir zeka.Dahiyanece düşünülmüş,üstün bir mizah an

Rakının gamzesi....‏

Rahibin kuşu kaybolmuştur.‏

Kaybolan Karısını Arıyor...

Her insan ölecek yaşta‏

İŞTE HAYALiM !...

ANADOLU"NUN GENLERI DUNYA HARITASI GIBI

Sen de Benim Misafirimi Ağırla...

"KOVALAK" KİME DENİR?..

KIRIK CAM TEORISI‏

Şimdi Gülme Zamanı..

Hayat hakkında lakırdılar...‏

erkekler neden erken gidici oluyorlar.‏

Ben bu kadını Niye sevmiyor muşum meğer...!!‏

Bu İş Size Tanıdık Geliyor Mu?

Annelerimiz bize neler öğretti??

Hafta Sonun Mahvolmuş

Fanatik Fenerli..‏

İLK İKTİSAT DERSİ. MUTHIS OZET.....‏

radikal teyze:)))]‏

ilginç bir senaryo‏

TAM ZAMANINDA YAŞAMAK

100 Güzel Söz ...

ABD'li yatırım uzmanının analizi! - Herkes üzerine düşeni yapmalı..

Erzurumlu...

BAYRAMDA ÇALIŞIRIZ, BAYRAMLAR İÇİN................ !!!!!!!!!!!‏

LÜTFEN BU YAZIYI OKUYUN BUNLARI TANIMAK GEREK!

Emin Çölaşan Açıklıyor

Herkese good morning !...

Fıkralar...

İletiyorum - Doktorlar Hakkında

YAŞANMIŞ İKİ HARİKA ÖYKÜ

Erkekte ve Kadında depresyon:)))‏

BeN BiR KaDıNıM

Tanrı Mektup Yazsaydı !..

Bu Dolandırıcılık Haberini Herkesle Paylaşın

” NIETZCHE" / NİÇE

İHTİYARLIK KAÇ YAŞINDA BAŞLAR....

Bir Silivri savunması

Menderes niye asıldı...?ARADA BİR TARİH‏

LAVOİSİER İN KAFASI

Şapka

Bir Cumhurbaşkanı..Fahri Korutürk (Üzülecekseniz okumayın!)‏

Daha da önemlisi BU AVUKATLAR BUGÜN NEREDELER.

ESKİDEN

Bankacı ile evlenmek helal midir?

İyi Bir Ders

Bitmemiş Senfoni süperr:))‏

RAKI DEYİP GEÇMEYİN

NİŞAN ALAN EŞEK

en büyük korkumuz..

Biraz da GIRGIR

BİZİM ARKADAŞ

İKİ ZOR SORU veee KÖTÜ YOLA DÜŞMÜŞ KIZ‏

İyi ile Kötünün Yüzü

Secim Geyikleri‏

Yaşar Nuri Öztürk Hoca'nın Türk Ordusu ile ilgili tespitleri..

Muhasebeci sevip kavusamazsa :))‏

İncil’de yazıyor..

ZAMAN‏

MÜKEMMEL BİR DURUM FIKRASI

BİR EŞEK ÖYKÜSÜ

Yaşamak direnmektir…..!

Temel ve Dursun‏

Murathan Mungan'dan çok güzel bir yazı.

Dünya'nın en mutlu çiftleri kim?

ÜNLÜLERİN SALAKÇA SÖZLERİ‏

Atatürk Türkiyesi'ne son e-postamdır....

MEKTUPA MEKTUP....!

VALLA FIKRA DEĞİL !

SEVMEK- Cem Yılmaz

güldürmelikler...‏

Ben bu ülke için hayatım üzerine yemin ettim...‏

AGOP ile ELENİ :) :))

"Abdülmecit" Kimin Atası‏

Fıkralar

Kabaca ifade edilmiş ama;

Davulcu Remo'da Bu Yana...

ATA'NIN C.DÜNDAR'A MEKTUBU ,Tek Kelimeyle MUHTEŞEM….,

Dolandırıcılık

Devletin (devlet) malı deniz, yemeyen domuz (keriz)‏

NELER OLDU, NELER OLACAK ?‏

BÜYÜK ADAM VESSELAM....‏

Akıllı Çift

SOYDUR ÇEKER!

ŞINAV

yeni Türkçe terminolojisi‏

Sarkozy falcıya gider

Genetigiyle oynanmis doktorlar,

TÜRK İNSANININ 76 ÖZELLİĞİ

Atma Recep Din Kardeşiyiz

Türkleri Anlama Sanatı adlı kitaptan:

IQ-SÜPER :))))‏

Birinin kadını olmak

Günün Fıkrası

SÜNBÜLZADE VEHBİ EFENDİ

Dünyanın en güzel işi

FIKRALARDAN BİR DEMET

son zamanlarin en güzel yorumu!!!‏

O demiştiiiiii.....‏

Mükemmel bir bilgi...

Atatürk Şiiri..

Gel de, "Sevgili Aziz NESiN, bir tek oranda yanılmış" deme !!!...

Adamın Biri

Ünlülerden 100 ünlü söz

ÖĞRENCİLERİN YAZILI SORULARINA VERDİĞİ KOMİK CEVAPLAR

Var mı Böyle Bir Fıkra...

Fıkra Bu Ya...

Kıta Keşfi‏

DEDENE NEDE GÜZEL ŞEYLER ÖĞRETMİŞSİN

Çarmıha gerilen papağan...‏

BEKTAŞİ VE HAMAMBÖCEĞİ

Temel'in ki Giderse !

2010 uN SON TEMEL FIKRASI...

İŞTE SİZE 72,5 MİLLETİN YAŞADIĞI ABD'DE HER SABAH SÖYLENEN AND...

Anneden Oğluna Mektup

Adaletin Bu mu Dünya...

Kadınlar

Piliç olayı

ERKEK KEDİ AĞACA ÇIKMIŞ

{{{ CEVAPLARLA BİZDEN KESİTLER }}}

Barlarda türban patlaması:

Kart Horozdan 19 Temel Nasihat

YOBAZIN AHLAKI

Musevilerin 10 Emir mirasları nasıl gerçekleşti??

YENI VERSIYON DUVAR YAZILARI

TERS DÜŞÜM KURALLARI .. )

Teolojik fıkra !

KARNE HEDİYESİ!...

Türklerin diyalog farkı

Dilimiz , ülkemiz ve "en" leri‏

Erkek Olmanın Dayanılmaz Keyfi

Tanrı ve Şeytan

Kürek Yarışı !..

antepli neler çalar

Menderes neden idam edildi?

İlahi Ahmet, ANAP'taki yolsuzlukları ihbar etsene

Bir Doktor Masalı

Tavuk ve inek,_cambaz,_eşek ve tilki...

ÇOK ÇOK GÜZEL BIR FIKRA‏

Çocuklara bulaşmayın...:-))‏

Seksle futbolun 20 ortak noktası

BİLMEK, DÜŞÜNCE İLE DENEYİMİN SONUCUDUR...

İhtiyarlık...

İşte Bekir Coşkunu İşten Attıran Yazı !

Molla ile Bektaşi

Fıkralar...

ERKEĞİN HAiNIMLARLA TARİHSEL TANIŞMA RİTÜELİ.:))

Rakı deyip geçmeyin

FAZIL SAY NEDEN DEVRİMCİDİR?

KÖR İMAM TUTTUĞUNU......

Komiklikler

Dürüstlük...

insan psikolojisini yönetmek‏

BABA NASİHATİ

HAYIIIRRRRR‏

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Dikkat Ediniz !..

GERÇEKÇİLİK KURALLARI

İNEK

Bir Hikaye

Özgür bir Ülke için;12 Eylül Anayasası'na da,AKP Anayasasına da HAYI

Metin Akpınar çok güzel açıklıyor...

Mevlevi - Halveti ve Bektaşi

ÇILGINLIK 2‏

Erkek Olmanın Dayanılmaz Hafifliği

Güzel türkçem Gel de gülme‏

Bir anekdot ve bir fıkra‏

soleg nişmeler üzerine‏

Ghandi'nin sözleri

Bana çok tanıdık geldi, size..

İyilik ve Vefa

Evlilik Hakkında

FIKRALAR

Kalp ve Dil

ASANSÖR

Dikkat !...

ARNAVUTUN DUASI !..

ŞERİATIN EMİN ADIMLARLA İLERLEDİĞİNE İNANMAYANLARA BİR ÖRNEK

İÇERİĞE KATILIYORSANIZ, LÜTFEN DAĞITIMA KATKIDA BULUNUN.

Olağanüstü Hıyar !..

Türkiye'nin En Güzel Küfreden Adamı!..

104 yılda sadece 10 kişiye verildi!

Türklerin Diyalog Farkı !..

Akıl ile Zekanın Farkı

CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN OĞLU HARVARD'A NASIL GİRDİ?

Biz erkekler bu üç kadını adam gibi sevmesini beceremedik,

Bilinmeyen Gülen...

Cesaretin Bittiği Yerde Esaret Başlar...!!!‏

Geleceğin Suçlusu

SİYASİ ISLAMCILAR İÇİN GAZZE NEDEN ÖNEMLİ

Temel'in İlk Gecesi

Bu fıkra çılgın gündemimizi güzel anlatıyor.

HİÇBİR ŞEY İÇİN "BENİMDİR!" DEME!

EVLİLİKTE PAYLAŞMAK ÇOK GÜZELLL

mesela dedik :))))‏

Our hero !!! KAHRAMANIMIZ‏

"SENİ SEVİYORUM" DEMEK ZOR BİR ŞEY DEĞİL BAYLAR!..

İsrail'den Alınan Tohumlar!..

İmam Yetiştirmek

Sorularıma Yanıt Verin...

KANSERİN ÖLÜMÜ MUTLAKA OKUYUN... SAKLAYIN...‏

Fıkra mı Ki?

BU HABER,HİÇBİR TV'DE YOK, HİÇBİR GAZETE DE YOK ..!‏

Bizim eğitim sistemimiz bu kadar güzel anlatılabilirdi.....::)))‏

Fıkralaaarrr

Ben Nasıl Oldum?

Pınar Selek İçin

Bazı... Bazı

Malafattan cevapname

Paulo Coelho'dan bir hikaye :

Papaz ve Karga

İMAM & MÜFTÜ......

Kristof KOLOMB evli olsaydı

Orijinal vakadır.

İRAN NEDEN MÜSLÜMAN ERDOĞAN’I DEĞİL SOSYALİST LULA’YI SEÇTİ?

HIRSIZLAR!!!!!!!

Temel Maymun Avlarsa !

özlü sözler‏

Sarışın Fıkrası...

Güzel Hikaye

Soru Sorma Sanatı

Kadın Vazgeçerse

Cennete Giden Kadın İstediği Kadar Seks Yapabilecek!

Faydalı Bir Uyarı

Harika bir dua bayıldım ben buna. Arnavut'un ağzına sağlık...)))))

YEME DE YANINDA YAT

Washington Erdoğan’ı Erdoğan Washington’u sevmedi

Alış-Veriş

4 İlişki

Sirkede inanılmaz marifetler...

İŞTE SONUNDA ADAM GİBİ SAGLIKLI YAŞAM DIYETIİ

ATATÜRK sansürlendi

TARİHTEN GÜZEL VE BİRAZ DA KOMİK ANILAR

usta dişçi..!!!

PRATİK ZEKA, GENLERİMİZDE VAR YA..!!!!!!!!

BİZ BU ADAMLA GENÇLİĞİMİZİ GEÇİRDİK

MELATONİN HORMONU'nun önemini bilmelisiniz! !!

İyi bir eş her şeyi düşünür

VİAGRANIN HİKMETİ

Doğum Tarihine Göre Kişilikler

Duvar Yazıları !

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ( BENCE SONUNA KADAR OKUYUN )‏

Saygıdeğer Hakim Bey !

Karşı köyün Damadı‏

NEYZEN BABA'dan Bir Dörtlük

SORU SORMA SANATI‏

SEVGİ TÜRLERİ / EĞER, ÇÜNKÜ, RAĞMEN

HAYATI ISKALAMA LÜKSÜN YOK SENİN !

Anteplice YGS Sınav Soruları..YAPAMIYANLAR HAPİ YUTTU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mine Kırıkkanat küçük türkiye HAİTİ VE CHENİN ÇANTASI‏

BABALIK OLAYI

İŞÇİYE, MEMURA, DAR GELİRLİYE, ASGARİ ÜCRETLİYE ALTERNATIF TIP BILGİLERİ

Harika... çok acı ve de ....çok düşündürücü...!!!.

Gülümseten Şeyler...

Eve Piliç Nasıl Atılır?

Ağanin oğlii‏

Bekir Coşkun'dan

Dunning-Kruger sendromu- Psikolojide Nobel ödülü alan çalışma

TIP TARİHİ Çooooook güzel ( az ve öz )‏

Başbakan Berberde

İşte Yeni Bir Fıkra Daha

Günün Fıkrası

Sağlık El Kitabı

Sizden Gelen Fıkralar

Banka hesabınız ve SGK‏

İNSANI DÜZELTİNCE, DÜNYA KENDİLİĞİNDEN DÜZELDİ !‏

CENNETTE HER ERKEGE 100 KADIN VERiLECEKMiS. HER MUMiN OKUMALI...

Hastalanırsa Hapı Yuttuk !

Rezalet Ama Paylaşmak İstedim

ALLAH BİRDİR PEYGAMBER HAK

Buzağının İpi

Mevlana

HALKIMIZ !

Fahriye Abla

Bir kadının en güzel yeri neresidir !!!

Meyhane duvar yazıları‏

Murphy Kuralları... (KİM İSE BU ADAM)‏

HER ŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN

Hangi Burç Neye Kızar

BUGÜN YAZI YOK

İşte Matematik Diye Buna Derler

AKILLI İNSANLAR, AKILLI İNSANLARLA ÇALIŞMALIDIR

küçük yüreğin hikayesi

Beni Affet Anne

Çan eğrisi

BABA NASİHATİ

Şarap ve KUR'AN

FIKRALAR...

Cerrah ve Kurban

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE SON

YAŞLI HOROZDAN ÖĞÜTLER

1970'li yıllar...

Menapoz nedir!!!!

FIKRALAAAAARRRRR

Sözünü Tut !

BAKİRE

Potansiyel ile fiili arasındaki fark

Viagra

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MÜKEMMEL ERKEK VE MÜKEMMEL KADIN?

GÖZLER

Fıkra Bitmiyor

Can Baba'dan...

Osman Yıldırım'ı Tanıyalım...

Rakını söyle bana, kim olduğunu söyleyeyim sana!..‏

güzel bir yazı yazanın eline sağlık‏

OTUZUNDAN SONRA YAPAMADIĞIN TEK ŞEY…

Fıkra

BİLMEK, DÜŞÜNCE İLE DENEYİMİN SONUCUDUR...

Neler Yiyoruz ?

Üstünü Ört Üşümesin !

yaşam ve tanrıyla konuşmalar‏

Tezatlar !...

Bünyan'dan Bir Öykü

SOSYAL ADALET . . .

Ferrari Murat

HIRSIZLAR KASABASI Son söze dikkat...........

DOMUZ GRİBİ’nden korunmak için basit fakat etkili önlemler.

Hayat Kat Kattır.

HANGİ EMNİYET MÜDÜRÜNE ‘O BAŞKANI BİTİR’ TALİMATI VERİLDİ

Bazı Hayvanları Sevmiyorum. İşte Onların Listesi

Sorun ve çözüm

Şart !

KOLESTEROL OYUNLARI:

Bu Kurslara Mutlaka Katılın !

IMF FIKRASI

TÜRKLER GİBİ EĞLENMEK

Dumurlarrrr :)))‏

Konfüçyüs dedi ki...

Bir Erkek Neyi Bekler ?

İLK FIRSATTA BURAYI GÖRMEYE GİDECEĞİM................

MERHABALAR;

GAZİANTEPLİLER MUTLAKA DENEYECEKTİR......HAYDİN İŞ BAŞINAAAAAA..........

Bir üst sınıfa geçme isteği!

Yılın Fıkrası Çooook Güzeeeel..?

VASİYETİM

Tek Kelime ile HARİKA......

Türkler ÇOK GÜZEL:))‏

SOL NE DEMEK - SAĞ NE DEMEK

Bir Erkeğin İtirafı...

Can Yücel Diyor ki:

AZERBAYCAN DİYALOGLARI:-)

YAŞLANMAK MI ?

Başbakan 79 yıllık derken ne demek istiyor????

Literatüre Yeni Giren Atasözleri ve Deyimler !

ÜMİT; BİR ‘ARKASI YARIN’DIR!

Ne Yapardınız ? Siz Karar Verin...

Dudakların sırrı; Neden öpüşüyoruz‏

İnsan Neyle Yaşar ?

İNGİLİZ DÜZENBAZLIĞI VE ŞEKERE BOY ABDESTİ

Günün Fıkrası

KENDİMİN DİĞER YANI! İYİ Kİ VARSIN...

Zavallı Basbakanımız Tayyibin serveti?

ELMA VE ŞARAP

BU ÜLKEYİ TANIYORMUSUNUZ ?

YapMAYIN

Tanıdığınız tüm bayanlara iletmeniz ricası ile..

Diğeri Muz Cumhuriyeti mi Acaba?

Kavaklık Ölüyor mu?

Bir Eşi Olmalı İnsanın

Yaşamımıza Yön Verenler

GUNEŞ BÜTÜN GÜN NASIL BATMIYOR.‏

Mehter Takımımız Niye Öyle İlerler?

ERKEKLERİN KADINLARDAN RİCASIDIR (Yakarış)

Neşeniz Bizden Olsun

ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR?

ÇERÇEVELETİLECEK SÖZLER !

Londra imam...

Domuz Gribi Üzerine

BAYILDIM BU DOKTORA

Kızılderili Burçları..

Rahmetliyi Biz Böyle Bilirdik

TELEVİZYONDA YAPILAN ANLAT BAKALIM YARIŞMASINDAN

SÜPER GÜZEL......

Politika Nedir?

YALÇIN KÜÇÜK'ÜN 'TÜRBAN' YAZISI

Baba-Oğul ve Sadaka Düzeni

Mutlaka Okunması Gereken Şiir

Bir Demet Gülücük

ZAM İSTEĞİ

Unutmadık...Unutmayacağız...

Kadın Dili ( Bükçe)

PC teknik servis "gerçek diyaloglar"‏‏

Ankara,

Çarşafı Yasaklayan Padişah Emri

Erkekleri anlatan en güzel fıkra

İşte bu Kadar Güzel İfade Edilebilir

Şimdi Değilse ne zaman ?

0-100'e :)))))))))))))))))))))))))

Kaz göndersem yolar mısın? (Mutlaka Okuyun)

FADİME ÖLDÜ, STOP

FIKRASIZ KALMAYALIM

Mutlaka Okuyun ve İletin

Rakı Masası Adabı

HEKiMLiK VE FAHiŞELiK

element: Kadın

Sağlık- önemli tavsiyeler

Antep televizyonlarında magazin programı nasıl olur ?

Fıkra Gibi Ama Gerçek

Dünürler ve Kankalar !

MESHUR OLACAK KIZIN ANNESi iLE MEKTUPLASMASI?

Bu Yatırım Uzmanı Ne Demek İstedi?

ANTEPLİLİK BÖYLE BİŞİ

Medyamızın hali

CUMHURİYETİN İLK KADIN HAKİMİ‏

GENİŞ YÜREKLER

FETTULLAH HACCA NİYE GİDEMİYOR ?‏

'Recep Bey burada mı?'

EVLİLİĞİN İLK HAFTASINDA: