NE OLDU O “İMTİYAZSIZ, SINIFSIZ, KAYNAŞMIŞ KİTLE”YE?

Sibel ÖZBUDUN

NE OLDU O “İMTİYAZSIZ, SINIFSIZ, KAYNAŞMIŞ KİTLE”YE?

“Suum cuique tribuere.”[2]

 

İtiraf etmeli ki zor bir konu… Özellikle bu hızlı değişen dünyada… Ve özellikle, olan bitenlerin, “yozlaşma, çürüme” vb. yaftalarla geçiştirilmesine göz yummayıp kültürel değişmeyi anlamaya/anlamlandırmaya çalışan bir disiplinden geliyorsanız…

Bereket, Talcott Parsons[3] ya da Clifford Geertz’inkiler[4] gibi, “kültür”ü diğer insanî faaliyet alanlarından hemen tümüyle soyutlayıp ona özerk, hatta bağımsız ve diğer etkinlik alanlarını kontrol eden bir rol biçen görüşlere, veya kültürü bağımsız, bütüncül, buyurgan bir simgeler sistemi olarak kavrayan Amerikan ekolüne bağlı değilim. Öyle olsaydı, bu toplumdaki ya da küresel ölçekli değer değişimlerini açıklamak büsbütün güçleşecekti.

Parsons ya da Geertz gibilerin kültürü kavramaya yönelik çabalara yaptıkları katkıyı inkâr etmemekle birlikte, görüşlerinin zaaf yüklü iki temel belitle malûl oldukları kanısındayım:

 1. Kültürlerin iç-tutarlığa sahip, tutunumlu, istikrarlı, çelişkisiz kendilikler olduğu kavrayışı ve,
 2. Diğer insan etkinliği düzlemlerinden göreli bağımsızlığı/özerkliği nedeniyle, değişime kapalılığı/zor değişebilirliği -bu sonuncu belit, aynı zamanda içkin olarak kültürü toplumların, onlara rehberlik eden değerler sistemine indirgeme eğilimiyle yüklüdür.

Dünya nüfusunun büyük bölümünün hâlâ kırsal kesimde yaşadığı (1950: yüzde 72; 1960: yüzde 67) ve insanların önemli bir bölümünün doğduğu yerde yaşamını sürdürdüğü bir dönemde, bu durağan ve özgücü kültür tahayyülü anlaşılabilir bir şey; özellikle antropolojinin geleneksel olarak başvurduğu Batı-dışı dünyadan gelen verilerle besleniyorsanız. Ancak 1970’lerden bu yana dünyanın (Batı dışı dünya dahil; hatta özellikle batı-dışı dünyanın) demografik, iktisadî, siyasal, toplumsal değişiminin kazandığı ivme göz önünde bulundurulduğunda, statik kültür kavrayışlarının bir hayli aşındığını teslim etmek gerek.

Bu nedenledir ki, kültürü, içinde biçimlendiği, birlikte etkidiği ve etkileşim içerisinde olduğu iktisadî, siyasal, toplumsal bağlamlardan tecrit bir tarzda kavramanın mümkün olmadığını ve taşıyıcısı olan toplumu oluşturan farklılaşmış ve eşitsiz kesimlerin (sınıfların) farklı tahayyül, anlamlandırma ve değerlerini içerdiğini, yani çelişkilerden bağışık olmadığını düşünüyorum.

Bu kadar da değil; yöneten-yönetilen ekseninde bölünmüş toplumlarda yönetici sınıf ya da kesimler ya da siyasal elitlerin kültürü etkileyecek araçların da sahibi olduğu kanısındayım. Bu “etkileme” yetisi hiçbir zaman mutlak olmasa da…

Bu kabuller çerçevesinde, “Türkiye’de (kültürel) değerlerin değişimi” gibi bir konu, ancak iktisadî-siyasal-toplumsal bağlamı içerisinde ve bu bağlam dahilinde (çelişkili yönlerde) etkiyen toplumsal güçler/niyetler/çıkarlar ile bağlantıları çerçevesinde anlaşılabilir, diyorum.

Türkiye, siyasal elitlerin “kültür biçimlendiriciliği”ne soyunduğu coğrafyalara gerçekten de önemli bir örnek teşkil ediyor; üstelik de ta Osmanlı’dan bu yana. İmparatorluğun “geri kalmışlık” sorununun, “Batı kültürü”nün (en azından bazı yönleriyle) temellük edilmesi yoluyla aşılabileceği sanısı, yönetici elitler arasında Gülhane Hatt-ı Hümayünü’nden başlayıp Cumhuriyet tarihi boyunca da uzun süre varlığını sürdüregelen bir kanaattir. Bu kanaat 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren öylesine hegemonik bir hâle gelmiştir ki, “Kızıl Sultan” Abdülhamit bile bu eğilimden kendisini kurtaramamış, Meşrutiyet’in öngördüğü özgürlükleri cendereye aldığı mutlakiyetçi yönetimi boyunca dahi, “Batı tipi” reformları sürdürme zorunluluğunu duyumsamıştır.[5] Tabii yönetici elit, hiçbir zaman Batı’dan “ne”yin ne kadar alınacağı konusundaki fikrî çatışmalardan bağışık olmamıştır: “Batı’nın teknolojisi”nin benimsenip “kültürü”nün dışlanması gerektiğini düşünen ve günümüzdeki “muhafazakâr/sağcı” düşüncenin öncelleri olanlar ile topyekûn (teknolojisi, siyasal kurumları, kültürü, giyim-kuşamı, adab-ı muaşereti ile) “Batılılaşma”yı savunanlar arasındaki yarılma, günümüzde dahi muhafazakâr/sağcı ideolog ve politikacıların elinde önemli bir manipülasyon aracıdır.

Ancak ben bu sunuşta bu denli gerilere gitme niyetinde değilim. “Türkiye’de değerlerin değişimi” gibi uçsuz bucaksız bir konuyu, 1960-1970’ler ile günümüz arasındaki dönemle sınırlandırmanın uygun olacağı kanısındayım. Özellikle de ülkenin kültürel biçimlenişinde Cumhuriyet’in kuruluşundan 1970’lerin sonuna dek, az-çok toplumu ortaklaştıracak kültürel kalıpların siyasal elitler tarafından sağlanmış olduğu, değerler konusunda az çok toplumsal bir konsensüs oluştuğunu, yani 1960-1970’li yılların (yeni toplumsal dinamiklerin siyasal-toplumsal sahneye çıkmış olmalarına karşın) kısmen de olsa Cumhuriyet dönemi kültürel çerçevesini temsil yetisine sahip olduğunu düşündüğüm için.

Cumhuriyet elitleri elinde biçimlenmiş ve özellikle de 1950’li yıllardan itibaren yaşanan iç göçler çerçevesinde oluşan yeni kentsel katmanlarca müzakere edilerek az-çok içselleştirilmiş değerler demeti 1970’lerin sonlarına dek toplumsal kodlara ve etikete damgasını vururken, bu tarihten itibaren bu toplum iki büyük kültürel kırılmayla karşı karşıya geldi:

 1. 1980 askerî darbesi ve onunla birlikte yürürlüğe sokulan neoliberal serbest piyasa ekonomisinin toplumsal yaşam ve kültürel kabullerde yol açtığı derin altüstlük;
 2. 2000’li yılların başından itibaren kesintisiz bir biçimde süregelen AKP iktidarı ve onunla birlikte hegemonik hâle gelen İslâmcı ideologların toplumsal zihniyeti ve kültürel kabulleri yeniden biçimlendirme çabalarıyla birlikte yaşanan değer karmaşası.

Bu çerçevede, ülkenin son 2-3 yüzyıldır istikrara kavuşmayan siyasal tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini oluşturan 1970’ler sonrasının kültürel yönelimleri üç zaman diliminde incelenebilir:

 1. Siyaseten son derece gerilimli, hareketli olmasına, pek çok yeni aktörün siyasal ve toplumsal yaşama katılmış olmasına karşın Cumhuriyet’in kurucu elitleri elinde biçimlenmiş kültürel kabullerin geniş toplum kesimlerince benimsenip sürdürüldüğü (ya da en azından toplumun büyük bölümünce tartışmaya açılmadığı) 1970-1980 arası;
 2. 1980 darbesi ile önü açılan neoliberal politikalar eliyle, ithal ikameci/korunmacı politikalardan dünya kapitalist sistemiyle bütünleşme sürecine geçiş: tüketim alışkanlıklarında ve değerler sisteminde köklü değişiklikler;
 3. 2000’li yıllar: İktidar partisi eliyle toplumda Batı’dan kopuş/İslâm’a dönüş çağrı ve çabalarının yoğunlaşması ile birlikte açığa çıkan çelişki ve çatışkılar.

 

1960’lar, 70’ler: “Masumiyet Çağı” ya da Korporatizmden Kolektivizme…

 

“Masumiyet çağı” ABD’li yazar Edith Wharton’un özyaşamöyküsünde “Büyüdüğüm ve içinde biçimlendiğim dünyanın 1914’de yok edildiği giderek daha fazla açığa çıkıyordu,” sözleriyle betimlediği, 19. yüzyıl sonu New York’unda geçen ünlü romanının adı. Çapraşıklaşan sosyal ilişkiler içerisinde hem bireysel hem de toplumsal düzlemde masumiyetin yitirilişine değgin bir anlatı…

Dönüp 1970’ler Türkiye’sine baktığımızda,1980’lerin neoliberal dönüşümlerinin basıncıyla yitip gidecek “masumiyet”e dair izlenimleri yakalamamak, olanaksız.

Ancak, tabii, “her ağacın kurdu, kendinden olur.” 70’lerin ülkesini “iki darbe arası Türkiye” olarak nitelemek mümkün. Bir başka deyişle, iş çevreleriyle ve NATO kanalıyla ABD ile yakın temastaki askerî komutanın birincisi “muhtıra”, ikincisi ise “darbe” olmak üzere siyasal ve toplumsal yaşama iki müdahalesi arasında yaşanan çalkantılı kesit.

Ama TSK’nın (ve gerisindeki iç ve dış güçlerin) “ne”ye müdahale ettiğini anlayabilmek için, öyküye 1960’lardan giriş yapmak gerekiyor. Çünkü 70’li yılların siyasal gelişmeleri, 27 Mayıs 1960 darbesinin yol açtığı sonuçlarla yakından ilişkilidir.

27 Mayıs darbesi, bir yandan Marshall Planı kapsamında ABD’den daha fazla kredi alamayan DP iktidarının, ekonomik darboğazı SSCB ile iktisadi ilişkilerini geliştirerek aşmaya çabalaması, bir yandan özellikle kırsal seçmeni elinde tutma kaygısıyla dinsel söylemlere giderek daha çok ağırlık vermesi ve bunun laik elit nezdinde yarattığı kaygılar, bir yandan yükselen eleştirilere karşı ana muhalefet partisi (CHP), basın ve üniversite çevrelerine yönelik baskıları yoğunlaştırması sonucu, TSK bünyesindeki kimi subaylar tarafından kotarıldı.

Darbecilerin ilk işi, yeni bir Anayasa hazırlamak olmuştu: Türkiye Cumhuriyeti devletinin o güne dek sahip olduğu en özgürlükçü Anayasa. 1961 Anayasası, güçler ayrılığını, yargının bağımsızlığını, temel hak ve özgürlükleri, siyasal çoğulculuğu, üniversitelerin ve TRT’nin özerkliğini, yurttaşların önceden izin almaksızın dernek, işçi ve memurların ise sendika kurma özgürlüğünü güvence altına almakta, Meclis’in çıkartacağı yasaların ve hükümet icraatlarının Anayasa’ya uygunluğunu denetleyecek kurumları (Anayasa Mahkemesi ve Danıştay) tesis etmekteydi. Ve de devletin nitelikleri arasına, 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı kapitalizminin liberalizmi terk ederek yöneldiği Keynesyen “sosyal devlet” ilkesini eklemekteydi.[6] “Sosyal devlet”i oluşturma görevi, ekonomik, toplumsal ve kültürel yönelişleri merkezî olarak planlamak üzere 5. Yıllık planları hazırlayacak DPT’nin eline verilmiştir.

1961 Anayasası’nın sağladığı göreli özgürlükçü ortam, kentlere yönelen göç hareketi ve DP liberalizmine alternatif olarak uygulamaya sokulan ithal ikameci ekonomi politikalar sayesinde gelişen sanayileşmenin massedebildiği işçileşme süreçlerinin[7] etkileri, dünyadaki 68 kalkışmalarının itimiyle birleştiğinde, o güne dek sınırlı bir aydın çevreyi etkileyebilmiş devrimci-sosyalist düşünceler, hem aydınlar ve gençlik, hem de emekçi kesimler (özellikle de Alevîler) arasında hızlı bir biçimde yaygınlaşacaktı.

1965’de tek başına iktidara gelen Süleyman Demirel önderliğindeki Adalet Partisi, korumacılık ve düşük faiz ve kur politikalarıyla sanayinin desteklenmesi, genişletici para politikalarıyla tüketicinin alım gücünün yükseltilmesi, sübvansiyon ve teşviklerle kırsalın desteğinin sürekliliğinin sağlanması (1960’lar Türkiye’sinde nüfusun yüzde 60’tan fazlası hâlen kırsalda yaşamaktadır[8]) ve özellikle gençlik ve kentsel emekçiler saflarındaki radikalleşme eğilimleri karşısında Soğuk Savaş’ın antikomünist politikaların içiçe geçtiği bir siyasal hat izlemiştir.

Ancak Türkiye’nin DPT’li döneminde uygulanagelen ve yerli sanayiyi desteklemenin yanısıra refahtan aldıkları payı arttırarak iç pazarı genleştirmeye yönelik Keynesyen politikaların (bunlar arasında sağlık ve eğitim hizmetlerinin bedava olmasının yanısıra, kırsal üreticilere yönelik sübvansiyonlar, vergi muafiyeti vb. teşvikler de bulunmaktaydı) nüfusun geniş kesimlerin rızasını sağladığı görülmektedir: “Bu model, geniş halk kesimlerinin kısa vadeli çıkarlarını, egemen bloğun uzun vadeli çıkarlarıyla çatışmadığı sürece gerçekleştirme potansiyeline sahipti. Her şeyden önce ithal ikâmesine dayalı, iç pazar için tüketim malları üreten yerli bir sanayinin gelişme koşulu, geniş halk kesimlerinin bu ürünlere talebinin olması ve ortaya çıkan iç pazarın dinamizminin sürdürülebilmesiydi. Bu yüzden gerek işçi ve memur ücretleri gerekse tarımdaki küçük üreticilerin gelirleri, sanayici için bir maliyet unsuru olmanın yanında talep unsuru olma özelliğini de taşıyordu” (Demir ve Kömürcü, 2014: 38-39).

Burası konumuz açısından önemlidir: 1960-1970’ler Türkiye’si Cumhuriyet tarihinin geniş halk kitlelerini doğrudan etkileyen en dramatik değişimlerini geçirmesine karşın (bir askerî darbe, yeni bir Anayasa, hızlanan iç göç, sanayileşme, sosyal devlet politikaları, sendikalar, sol-devrimci fikirlerin gençlik, aydınlar ve kentsel emekçiler arasında hızla yaygınlaşması, gecekondulaşma…) kültürel anlam çerçevelerinde önemli bir kırılma yaşanmamasını, yönetici elitlerin sosyal değişimin toplum katmanlarında tepki patlamaları yaratmasının önüne geçecek politikaları devreye sokmasıyla açıklamak mümkün.

Şöyle ifade edeyim: sınıf çatışmalarını hafifletmeye yönelik bölüşüm politikaları, Cumhuriyet’in kurucu umdelerinden halkçılık ve devletçilikle ve bunların tek parti iktidarı boyunca işlerlikte olan kaynağı (“imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış kitle” söyleminde ifadesini bulan) korporatist anlayışla örtüşmektedir. Bu “süreğenlik” imgesi, birey karşısında topluma öncelik veren, özgeci, kanaatkâr, eşitlikçi, sadelikten yana “Cumhuriyet ethos”unun 1960-1970’li yıllara da damgasını vurmasına olanak sağlamıştır. Bu ethos, yükselen sol dalgaya karşı sağ çevrelerin “ülkücü hareket”i desteklediği, sokak çatışmalarının gündelik hâle geldiği, üç büyük Alevî katliamının yaşandığı çatışmalı 1970’li yıllarda da süregitmiştir.

Sanayi burjuvazisinin gelişimi ve ona koşut olarak finans sektörünün büyümesi ile sosyal sınıflar arasında giderek açılan mesafe henüz fikirler dünyasına yansımış değildir; “haramzadelik”, “tüyü bitmemiş yetim hakkı yemek”, “vurgun, ihtikâr, rüşvet” vb. suçların “yüz kızartıcılığı” henüz kökünden kazınmış değildir. 1930’ların “çocuklarına onurdan başka bırakacak bir şeyi olmayan dürüst bürokrat”, “eşek sırtında köy köy dolaşarak halkı aydınlatan öğretmen”, “kendisini ödediği vergilerle okutan halka karşı sorumluluğunu yerine getirmek için özel sektörde çalışma olanaklarını elinin tersiyle itip kamu hizmetlerine koşan aydın” tipolojileri, fiiliyatta var olup olmamalarından bağımsız olarak, geçer akçedir - bu imgelerin yaygınlaşmasında etkili olan, “modernleştirici” tek parti despotizmine yönelik tepkiler ise, henüz siyasal bir argümana dönüştürülmüş değildir.

Ortalama ahlâk, “gırtlağından haram lokma geçmemiş memur çocukları”nınkidir; servet özen nesnesi olsa da onu sergilemek, gösterişçi tüketim ayıp sayılmaktadır. “Diskotek bebeleri” vardır; İspanyol paça pantolon, apartman topuk ayakkabı, Bağdat caddesinde piyasa da… Ama o kadar. “Kolej çocukları”nı diğerlerinden ayırt eden tek nokta, Budak pastanesinde pasta yeme, tevatürü gerçeğinden bol ev partilerine katılma, genellikle 02.00’ye kadar açık olan diskotekte salınma lüksüdür. Buna karşılık çay bahçeleri, yazlık sinemalar, halk plajları, Birinci, Bafra sigarası, henüz tartışmalı olmakla birlikte blucin, parka-postal, genç kadınlarda heybe, bütün bir kuşağın eşitliğe ve paylaşımcılığa özleminin, lüks tüketime olan küçümsemesinin ortak gösterenlerdir.

Kolejlerde bile Fakir Baykurt okutan öğretmenler derslere girmekte, yeniyetme gençler, Kemalettin Tuğcu öykülerinden, Victor Hugo’nun “Sefiller”i üzerinden Maksim Gorki’nin “Ana”sına, oradan da Gladkov’un “Çimento”suna geçiş yapmaktadır. Orta-üst sınıf çocuklarının örgütlenme yapmak için üniversiteden, kolejden ayrılıp, gecekondu mahallesine taşınması, fabrikada işe girmesi ender değildir.

1960-1970’li yılların ethosu ve onun biçimlendirdiği popüler kültür, bir bakıma 68 rüzgârının etkisiyle, en azından bu rüzgârdan etkilenen kesimlerde, Cumhuriyetin ilk onyıllarında biçimlenen korporatist zihniyetten kolektivist zihniyete, devlet merkezci bakıştan sınıf merkezci bakışa geçişin damgasını taşımaktadır. Bu yıllar, 1968 dönemecinde tohumları atılan devrimci sanatın çiçeklendiği bir dönem olmuştur. Tiyatro sahnelerden sokağa taşınırken (grevlerde, mitinglerde gösteri düzenleyen sokak tiyatroları) sahne de işçi hareketlerini, grevleri, devrimci mücadeleleri sergilemektedir (AST, Dostlar Tiyatrosu…). Yeşilçam’ın gözde “zengin kız fakir oğlan” teması toplumsal- siyasal ortama ayak uydurup fakir oğlanı sendikacı, zengin kızı da sonunda devrimciye dönüştürürken, düğün sahnelerini grev çadırlarına taşımıştır. Bunun yanı sıra, “Çirkin Kral”lıktan sinema dehasına yükselen Yılmaz Güney fırtınası esmektedir devrimci çevrelerde. Halk müziği, özellikle de Alevî geleneği bir “protest” müziği olarak yeniden yorumlanmakta, Pir Sultan’ın, Hatayî’nin, Dadaloğlu’nun deyişleri, “rock” yorumuyla buluşmaktadır devrimci gençlikle. Öykü ve romanlarda devrimci gençler boy göstermeye başlamıştır. 12 Mart romanları, anıları ilk kez “Derin Devlet” gerçeğiyle karşı karşıya bırakmaktadır bütün bir kuşağı. Önceleri yalnızca komünistleri ve 141-142 sınırını aşan yazar-çizerleri konuk eden cezaevleri, yüzlerce, binlerce gencin okulunu oluştururken, zengin bir edebiyata da kaynaklık edecektir.

Öte yandan, dünyada ABD’nin Latin Amerika, Güneydoğu Asya vb. bölgelere yönelik kanlı müdahalelerine bir tepki olarak gelişen 68 rüzgârının etkisiyle özellikle üniversite gençlik saflarında zemin kazanmakta olan anti-emperyalizm de[9], bağımsızlığını işgal güçlerine karşı verdiği savaşla kazanmış bir toplumun kültürel dağarcığına yabancı değildir: bunu 68 kuşağının eylemlerinde bağımsızlık savaşı retoriğine ve kalpaklı Mustafa Kemal imgesine sıkça başvurmasında görmek, mümkündür.

Diğerkâmlık ethos’u, yalnızca sol çevrelerle sınırlı değildir üstelik. AP-MHP-MSP’li koalisyonların sırtını sıvazladığı, komando kamplarında yetiştirilen “ülkücü” gençlik de “dini/İslâm’ı ve devleti komünizm tehdidine karşı korumaya yeminli, bu uğurda ölümü göze almış yoksul ve temiz halk çocukları” imgesine sarılmaktadır.[10] - Yaşanan gerçeklik ne denli farklı olsa da…

Diğerkâmlık “ethos”unun inadına karşın, siyasal yaşam çalkantılıdır. 12 Mart 1971 darbesinin generali Memduh Tağmaç’ın ağzından dile getirilen “sosyal uyanış, ekonomik gelişmeyi aştı” gerekçesiyle hükümete verilen muhtıra, hükümetin istifasına ve iki yıl sürecek bir ara rejime yol açacak, 1973’de yapılan seçimlerle iktidara gelen Ecevit liderliğindeki CHP yönetimi kısa ömürlü olacaktır.

12 Mart yönetiminde 1961 Anayasasının sağladığı temel hak ve özgürlüklerdeki büyük çaplı kısıtlamalara gidilmiş, her türlü örgütlenme, toplantı ve mitingler yasaklanırken sendikalar, basın, radyo ve televizyon, üniversiteler, üzerindeki baskılar yoğunlaşmıştır. Bu dönemde siyasal formasyonlarında önemli miktarda Kemalizm bulunan devrimci gençler, idam sehpalarında ve Ziverbey Köşkü, DAL gibi işkence mekânlarında “derin devlet” ile tanışacaktır.[11]

Geriye bakıldığında görülüyor ki, “sonun başlangıcı”dır 12 Mart muhtırası. Uyumlu, dayanışmacı, korporat toplum tecrübesi, bir gençlik kuşağının güzel bir dünya düşlerinin cezaevlerinde, idam sehpalarında parçalandığı, o güne değin Devlet Baba’nın koruyucu elini hep üzerinde hissetmiş bir halkın bir yandan sokağa dökülen şiddet sarmalı, siyasi cinayetler, bir yandan yeni yeni tanımaya başladığı enflasyon-devalüasyon, petrol krizi, hayat pahalılığı, kıtlık gibi ekonomik basınçlar, bir yandan kırsaldan göç etmiş yığınların yeni tüketim alışkanlıkları edinirken, dağılmakta olan yaşamlarını bir arada tutma çabaları, bir yandan o güne dek öteki’lere (gayrımüslim azınlıklara) yönelmiş olan kitlesel hıncın bu kez yönünü Alevîlere çevirdiği üç büyük katliamı anlamlandırma çabası… ve tüm bu olayların müthiş bir siyasal istikrarsızlık, pratikte hükümetsizlik koşullarında olup bitmesi[12] gerçekliği karşısında dağılır, gider…

Ancak tecrübeler dağılıp gitse de, onlara ilişkin tahayyüller, onlara dayanarak biçimlenmiş değer sistemleri, bir süre daha varlığını korur. Ta ki ideoloji biçimlendirici elitler, topluma yeni bir deneyim zemini ve deneyimlerini anlamlandırabilecekleri yeni bir dağarcık sunana kadar.

 

1980’ler Eşiği: Bireyin ve Hedonizmin Yükselişi

 

Yukarıda sözünü ettiğim süreç, bir başka deyişle, korporatizmden kolektivizme, devlet merkezci bakıştan sınıf merkezci bakışa geçiş, 1980 askerî darbesiyle birlikte, apansız ve geri dönüşsüz bir biçimde kesintiye uğrayacak, Türkiye’yi 1970’lerin başlarından itibaren küresel ölçekte kotarılmakta olan neoliberal paradigmaya doğru savuracaktı. Küresel ölçekli dinamiklerin yanı sıra, Türkiye’de 12 Eylül askerî rejimiyle birlikte kalıcı özellik kazanan “de-ideolojikleştirme” ya da tersinden ideolojikleştirme olarak niteleyebileceğimiz “operasyon” da bu durumu destekleyecek koşulları yarattı.

Bugün Türkiye’de popüler kültürü, ya da herhangi bir toplumsal-kültürel görüngüyü irdelerken, “650 bin kişinin gözaltına alındığı; 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiği; 230 bin kişinin yargılandığı; 7 bin kişi için idam istendiği; 517 kişiye idam cezası verildiği; idam cezası verilenlerin 50’sinin asıldığı; 14 bin kişinin yurttaşlıktan çıkarıldığı; 30 bin kişinin ‘siyasi mülteci’ olarak yurtdışına gittiği; 300 kişinin kuşkulu bir şekilde öldüğü; 937 filmin sakıncalı bulunup yasaklandığı; 23 bin 677 derneğin faaliyetinin durdurulduğu; 3 bin 854 öğretmen, 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildiği; gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildiği; gazetelerin 300 gün yayın yapamadığı; 39 ton gazete ve derginin imha edildiği; cezaevlerinde 299 kişinin yaşamını yitirdiği”[13] ve en koyusundan despotizmin tüm toplum kurumlarına nüfuz ettiği 12 Eylül rejiminin etkilerini görmezden gelerek hiçbir yere varamayız. Bu tahayyülü zor bilanço, toplumu yeni öğrenmeye başladığı sosyalizasyon türlerini baskılamaya, bilinçaltına itmeye, zorunlu bir unutmaya itecekti. Darbe günlerinde evlerde, banyolarda, arka bahçelerde, sobalarda yakılan binlerce, on binlerce kitap, bu unutuşun simgesidir adeta… Dişinden tırnağına, köylüsünden polisine örgütlü, haklarının bilincinde, talepkârlık düzeyi yüksek, giderek de yükselen emekçiler, 12 Eylül terör rejimi altında zorla örgütsüzleşirken 1960’lı yıllardan itibaren edindikleri bütün kazanımları tek tek yitirmeye başladı. 1980 öncesinin güven ve kararlılığı bir anda yerini kuşkuya, güvensizliğe, içe kapanmaya bıraktı.

Neoliberalizm aşısı, böylesi bir yılgınlık ikliminde tuttu. Millî Güvenlik Konseyi’nin toplumun bütününü kıskıvrak kavrayan çelik pençesi, Necip Fazıl’ın rahle-i tedrisinden geçmiş, laubali görünümlü, askeri şort ve şıpıdık terliklerle teftiş etmekten çekinmeyen, İbrahim Tatlıses’e bayılan, kendi sürdüğü otomobiliyle Antalya yollarında saatte 180 km. sürat yapan bir başbakan (sonradan Cumhurbaşkanı) tarafından gevşetiliyor ve Türkiye bir nev’i “rehabilitasyon”a alınıyordu. Cunta rejiminin travması çok ağırdı; üstelik emek cephesi, hele sosyalist blokun çözülme sürecine girdiği bir ortamda, tüm dünyada gerilemekteydi. Böylelikle 12 Eylül öncesi öğrenmeye başladıklarını, yani örgütlenmeyi, sokağa dökülmeyi, protesto etmeyi, grevleri, mitingleri bir çırpıda unutuluşa terk ederek, bireysel hazların havucuna sarıldı toplum. Kiviler, Çikita muzlar, Jack Daniels viskiler, İsviçre çikolataları, lüks otomobiller, renkli TV’ler, yüzme havuzlu villalar, assolistin başından aşağıya dolarların saçıldığı gazinolar boca edildi ücretlerin kısıldıkça kısıldığı, sosyal hakların bir bir yitirildiği, işsizlik oranlarının tırmanışa geçtiği, tarım topraklarının, arkeolojik sitlerin ranta açıldığı neoliberalizm koşullarında giderek yoksullaşan halkın önüne. “Kafayı kullan, köşeyi dön” almıştı “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”in yerini. Çaycı çocuklar bankerliğe soyunup bir yılda tahayyül edemeyecekleri servetlere kavuşur, ertesi yıl aynı hızla batarken, futbolcu delikanlılar milyonluk transferlere imza atarken, kısa yoldan zengin olma ihtirası sarmıştı toplumu. Artık “gemisini kurtaran kaptan”dı; “altta kalanın canı çıksın” burcuna girmişti güneş… Ve her şey, ama her şey, başta “mahremiyet/özel yaşam” denilen şey olmak üzere büyük bir hızla piyasalaşıyordu. Akla gelebilecek her şeyin, piyasada bir karşılığının, bir fiyatının olduğunu toplumun ciddi ciddi düşünmeye başladığı bir çağ oldu, 1980’ler…

1970’li yıllarda toplumsal ethos’a damgasını vuran, “korporatizmden kolektivizme geçiş” ise eğer, 1980’ler bireyciliğin ve piyasanın mutlak ve “ötekini tanımayan” hükümdarlığını ilan ettiği yıllardır. Diğerkamlık benmerkezcilikle, dayanışmacılık “altta kalanın canı çıksın” diyen bir tırmanma hırsıyla, idealler uğruna yaşamdan vazgeçmeyi göze alan bir özgecilik sınır tanımayan bir hedonizmle, “tüyü bitmemiş yetim hakkı yeme” korkusu “benim memurum işini bilir” pişkinliğiyle ikame edilir. Gösterişten kaçınan tokgözlülük yerini servetin dökülüp saçılmasıyla sergilendiği bir “saltanat”a bırakacaktır. 80 sonrası zenginleri, saray bahçelerinde incili kaftanlarla, “şampanyanın su gibi aktığı davetler” vermektedir…

Hiç kuşku yok ki, bütün bunlar durup dururken, kendiliğinden olup bitmiş şeyler değildir. Bir ucunda 12 Eylül yılgınlığı ve umutlarını yitirmiş, bir kez daha yenilmiş olmanın ezikliği yatan bu ethos değişimi, medyanın ağırlıklı bir rol üstlendiği siyasal-kültürel simsarların gayretleri ile gerçekleşmiştir. Gazete sayfaları renklendikçe renklenirken, TV ekranları, özellikle de yasaları baypas ederek mantar gibi biten özel kanallar, “vur patlasın, çal oynasın” devasa bir gazinoya dönüştürür toplumsal sahneyi. “Kan kusup kızılcık şerbeti içme”yi bellemiş, “kabahat de, sevap da yorganın altında” püritenliğiyle yoğrulmuş toplum bu devasa gazinoda tezgâhlanan “reality show”larda “mahrem” bildiği ne varsa, ortalığa saçmaya başlamıştır. Nurdan Gürbilek bu gelişmeleri şu sözlerle betimliyor: “(…) Yani Türkiye’de sürece damgasını vuran, (…) kendilerine yeni haber alanları yaratmak isteyen gazete ve dergilerin soruşturmalarına büyük bir açlık, büyük bir iştahla cevap veren, iç dökmek isteyen, bunda bir özgürleşmenin ve bireyselleşmenin imkânını gören gönüllü anlatıcılar oldu.

Sonuçta 80’lerin Türkçe ye kazandırdığı en önemli sözcüklerden biriydi özel hayat. İçerdiği bütün çelişkilerle birlikte: Özel hayat diye ayrı bir varlık alanının tanımlanabilmesi için önce adlandırılması, ama kamusal olarak adlandırılması, üzerine kamuoyu oluşması gerekiyordu.”[14]

Belki dönemin ekranlarından çarpıcı bir örnek, toplumsal değerlerin nasıl altüst olmakta olduğunu anlatmaya yeter. Yıl 1995: Fadime Şahin isimli tesettürlü bir genç kadın, intisap etmek için yanaştığı iki tarikat şeyhinin cinsel saldırısına uğramış, bir tanesiyle uygunsuz bir durumda basılmıştır. 1970’lerin püriten ethosu koşullarında kadının utanç içinde gizlenmesi beklenirdi. Ancak köprünün altından çok sular akmış, devran değişmişti… Toplumsal değer sistemi de. Fadime Şahin’in kanal kanal dolaşıp başına gelenleri en ince ayrıntısına dek anlattığına tanık oldu, toplum. Olayı kıran kırana rating yarışına dönüştüren özel TV kanalları sayesinde, hepimiz birer röntgenciye dönüşmüş, Aczmendi tarikatı şeyhi Müslüm Gündüz ile Fadime Şahin’in mahrem hayatını dikizler olmuştuk soluk soluğa.

Başka bir örnek de Kumkapı’dan gelsin. 90’lı yıllara damgasını vuran ünlü Kumkapı cinayeti: Temmuz 1995’de bir ana kız ve bir misafirleri Kumkapı’da bir meyhaneye giderler. Ancak bir süre sonra bir magandanın tacizleriyle karşılaşırlar. Kız masadan bir bıçak alarak tacizciye saplar, tacizci kan kaybından ölür. Genç kadın kısa süreli cezaevine düşer, ancak bir süre sonra tahliye edilir.

Buraya kadar iyi hoş; ancak sonra olanlar, toplumun medya elinde nasıl çığırından çıkabileceğine örnek oluşturmaktadır: Genç kadın şarkıcı olup sahneye çıkmaya başlar. Bu arada maktulün eşi de medyanın dikkatinden kaçmamış, kanal kanal dolaşıp ölen kocasının ardından ağlarken, önce türbanını atmış, erotik pozlar vermiş, arkasından o da sahneye çıkmaya başlamıştır. Üstelik tam da kocasını öldüren kadının çalıştığı gazinonun karşısındaki bir başka gazinoda!

1980’lerin depremi, yalnızca hiçbir özelliği olmayan, sıradan erkek ve kadınları birkaç ay sonra unutulup gidecek medya star’larına dönüştürmekle kalmamıştı: Kimi eski solcular Özal’ın yanında saflarını çoktan almışlar, bir yandan devrimciliğe lanetler yağdırırken bir yandan da liberalizm apolojizmi ile mürekkep yalamışlara “yeni ufuklar” açmaktadırlar.

Özetle, cunta yönetiminin sopasını izleyen Özal döneminin havucu toplumsal iklimi dönüştürürken popüler kültürde Cem Karaca, Alpay, Moğollar yerini İbrahim Tatlıses’e, Tarkan’a, Yonca Evcimik’e, Müslim Gürses’e, Küçük Emrah’a, “Acıların Kadını” Bergen’e, Ciguli’ye, Ferdi Tayfur’a bırakır…

Ancak tüm bu zevk ü sefanın, bu hedonizmin, tüketim toplumu yolundaki denemelerin örtemediği bir şey vardır: neoliberal piyasa ekonomisi, o güne dek bir yandan kliyentalist/popülist politikalar, bir yandan Keynes’ci iktisat, ama bir yandan da örgütlü emek mücadelesinin az-çok dengede tuttuğu sınıflar arası gelir düzeyleri arasına bir uçurum yerleştirmiştir. Küçük bir eş-dost grubu, çığırından çıkmış, gözü karartmış liberalizm ikliminde büyük bir hızla zenginleşirken, Türkiye toplumu ilk kez sürdürülemez yoksulluk, bir başka deyişle sefaletle tanışmaktadır. Yine Nurdan Gürbilek’in deyişiyle: “Reklamların sunduğu seçkin imgeler, vitrinlerin bolluğu ve 80’lerin basını; bütün bu birikim, bütün bu görüntüler, bir an için sanki bu ideal herkes için geçerli olabilecekmiş izlenimini doğurmayı başardı; Batılılar gibi sanki artık görmezden gelinebilecekmiş, sanki New York’ta olduğu gibi yolun ortasında yatan açların üstünden atlanabilecekmiş gibi. Bütün bir söz patlamasının ortasında söz hakkından mahrum bırakılmış, hapishaneye kapatılmış, yasaklarla yönetilen, anadilini konuşamayan Türkiye…”[15]

1980 ve 90’lı yıllarda yaşanan dramatik kültürel değişimi, toplumsal değerlerdeki hızlı kayma, yalnızca neoliberal iktisat politikaları ve bu politikaların yol açtığı yeni tüketim alışkanlıkları ve hedonizm ile açıklanamaz elbette.

Türkiye insanları, 1980’lerin sonu ve 1990’lı yıllarda düşük yoğunluklu bir iç savaş görünümüne doğru tırmanan Kürt hareketi nezdinde, kimliğe ilişkin iddia ve taleplerle de tanışmıştır. 1930’larda Türk halkının bilincini biçimlendiren ve izdüşümleri 1970’lerin sonlarına dek süren “imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış kitle” algısı, böylelikle hem sınıfsal hem de etnik açıdan parça parça olur. 1980’lerin ortasındaki Kürt ayaklanmasıyla başlayıp 1990’ların sonuna, Kürt hareketinin lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişine dek süren süreç, 1970-80’li yıllarda Ülkü Ocakları/MHP ile sınırlı, marjinal bir görünüm arz eden Türk milliyetçiliğinin popülerleşmesine yol açarken, bir yandan da bu Kemalist ulus yaratma girişimi içerisinde gözden yitirilmiş farklı kimliklere, kökenlere ilişkin bir bellek tazelemesine yönelecektir toplum.

“Toplumsal dayanışma” ethosu böylelikle hem yatay (sınıfsal) hem de dikey (etnik) düzlemde parçalanacaktı.

* * *

Sadece bir-kaç yıl içerisinde bir toplumun değerlerinin böyle hızlı, kökten, yaygın ve acıtıcı bir şekilde dönüştürülmesi, dönüştürülmüş olabilmesi, bizatihi kültürün bir sınıflar arası mücadele aracı olduğunu bize göstermektedir. Çünkü sözünü ettiğim radikal değişim kendiliğinden, müdahalesiz bir biçimde gerçekleşmiş değildir; 1980 sonrasında özellikle madun sınıfların kültürü, “yukarıdan”, birbirini tamamlayacak tarzda ikili bir müdahaleye maruz kalmıştır: a/depolitizasyon ve liberal piyasa ekonomisine uyarlanma. Bu müdahaleyi yürütenler, birbirleriyle en azından temel konularda hemfikir olan, farklı kültürel simsarlardır: hemfikir oldukları konular, toplumun 1980 öncesi yaşadığı hızlı siyasallaşmaya bir an önce son verilmesi, kolektivist yönelişin kırılması, sınıf mücadelesi dinamiklerinin zaafa uğratılması, örgütsüzleşme ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesidir. Bir başka deyişle, askerî cuntanın sopası ile dizginsiz serbest piyasa ekonomisinin havucu aynı anda işletilmiş, bu sürecin ebeliği ise, “bölücülük ve yıkıcılık” dışında her türlü denetimden azade edilmiş, dizginlerinden boşanmış medya, özellikle de 1980 sonrasında dev bir sıçrama yapan görsel medya, yani televizyon tarafından üstlenilmiştir.

 

Ve 2000’li Yıllar: “Cemaate Dönüş”

 

1990’ların siyasal iklimine ise, siyasal İslâm ve Kürt hareketinin yükselişi, yönetici elitin bu iki hareketi denetlemek/bastırmak için başvurduğu zecrî önlemler damgasını vurur: Kürt hareketine karşı, boyutlarını Susurluk kazasının açığa çıkardığı kirli ilişkiler çerçevesinde yürütülen “düşük yoğunluklu savaş”: Baskınlar, faili meçhuller, işkence, köy yakmalar, köy boşaltmalar, Kürtçe’nin kullanımının yasaklanması… Sonuç: 30 bin kadarı PKK militanı, 6500’ü güvenlik görevlisi, geri kalanı sivil halk olmak üzere 41 bin ölü, on binlerce yaralı, yerlerinden edilmiş, bölgedeki kentlere ya da ülkenin batısına göç etmiş yüzbinlerce Kürt…

1980’lerin “yıkıcı akımların önüne geçmek için maneviyatçılığı desteklemek gerekir,” savıyla, o güne dek dar bir kadro hareketi olan Aydınlar Ocağı’nın ileri sürdüğü “Türk-İslâm Sentezi”nin “resmi devlet görüşü” olarak benimsenmesi ve bu yolla devlet nezdinde önü açılarak hızla örgütlenen siyasal İslâm ise, 1990’ların sonlarına doğru, yeniden bir “tehdit” olarak algılanmaya başlamıştı yönetici elit katında. Bunun sonucu, “irtica ile mücadele” yeniden MGK’nın gündemime dahil edilirken, siyasal literatüre “28 Şubat Kararları” olarak geçen ve devletin siyasal İslâm’la mücadele kararlılığının altını çizen bir dizi karar alındı. Sonuç, dönemin başbakanı Necmettin Erbakan’ın görevden istifa ettirilmesi oldu.

Tüm bu olaylar, 20. yüzyılın sonunda patlak veren ülkeyi müthiş bir siyasal istikrarsızlık içerisinde yakalayan bir iktisadî-malî kriz eşliğinde gerçekleşiyordu…

Erbakan’ın çizgisinden kopan ve kendilerini “muhafazakâr demokrat” olarak tanımlayan “yenilikçiler”in kurduğu (2001) AKP bu koşullar altında, (“radikal İslâm”ı “ılımlı/demokratik/Batılı değerlerle barışık bir İslâm’la dengelemeyi düşünen Batı’nın da desteğiyle) kuruluşundan bir yıl sonra, oyların yüzde 35’e yakınını alarak iktidara geldi. O günden bu yana da tek başına iktidarda kalarak, Tek Parti dönemi dışında Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli iktidarda kalan partisi olmayı başardı.

İcraatları pek çok açıdan tereddüt ve salınım gösterse ve çoğunlukla başlangıcından tam tersi sonuçlara yol açsa da (Fethullah Gülen cemaati ile ilişkiler; AB politikaları; “Kürt açılımı”, demokratikleşme söylemleri, “Ergenekon davaları”…)” AKP’nin iktidar dönemi, iki alanda son derece istikrarlı bir hat izlemektedir: neoliberal iktisat politikaları ile İslâmî referanslı muhafazakâr sosyo-kültürel politikalar…

Aslına bakılırsa, AKP’yi bugüne dek iktidara gelmiş bütün siyasal partilerden ayırt eden özelliği, bu iki “sabite”nin kesişme alanını oluşturmasıdır. AKP neoliberalizmi, yalnızca serbest piyasa önündeki tüm engelleri kaldırma, bugüne dek Cumhuriyet hükümetlerinin giriştiği en gözükara özelleştirme politikalarının uygulayıcısı olma, istihdamı deregülarize etme, taşeronlaştırma, sosyal hakları budama vb.nden ibaret değildir. AKP’nin neoliberalizmi, aynı zamanda “Anadolu Kaplanları” olarak da anılan merkez dışı sermayeyi (KOBİ’ler, MÜSİAD) iktisadi yaşamın merkez aktörleri kılma yolundaki kararlı politikalardır. Bu sınıfsal gövde, AKP’nin toplumsal-kültürel muhafazakârlığını, önceki sağ partilerde olduğu üzere dinine bağlı, Sünnî çoğunluğun desteğini sağlamakla sınırlı olmaktan çıkartıp, “devleti ve toplumu dönüştürme projesi” hâline gelmesinin önünü açacaktır. Evet, AKP iktidarı boyunca, o güne dek Anadolu kentlerinde küçük imalathaneler/fabrikalar hâlinde çalışan “taşra sermayesi” muazzam bir büyüme trendine girmiş ve günümüzde “Dünyanın en zenginleri” listesine girecek birkaç müteşebbis çıkartmıştır aralarından. Ama konu yalnızca “büyüme-zenginleşme” değildir: AKP ile birlikte, bu gövde aynı zamanda o güne dek TÜSİAD’ın damgasını taşıyan Türkiye kapitalizminin Batı’ya yönelik yüzüyle de hesaplaşma içine girecektir.

Başlangıçtaki “AB’ye bağlılık, AB’ye tam üyelik hedefi” söylemlerine karşın, (bu söylemlerin dozajının süreç içerisinde giderek düştüğü, bir vakı’adır) AKP iktidarı, Batı ile ilişkileri bugüne dek hiçbir sağ iktidarın göze alamadığı ölçüde germe konusunda pervasız davranmakta. Bu politik-diplomatik manevra alanını ise, içeride toplumu İslâmîleştirme, daha doğrusu Sünnî-İslâm’ı toplumun merkezi değeri olarak kurma çabaları üzerine yerleştiriyor. İktidar partisi, bunu birkaç yoldan gerçekleştirmekte:

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görev alanlarının genişletilmesi, başkanlığın bütçe, kadro ve yetki açısından şişirilerek pratikte “hilafet kurumu” niteliğinde işletilmesi: AKP iktidarında Diyanet İşleri Başkanlığı, bütçesi 8-10 bakanlığın toplam bütçesini aşarak milyarlarca liraya hükmeden[16]ve yetkisi toplumun tümüne nüfuz eden -neredeyse Hilafet’e denk- bir kuruma dönüştürüldü.

Tabii iş Diyanet bütçesinin her yıl katlanmasından ibaret değil… Bu paraların nasıl, ne için harcanacağı sorusu önemli: Diyanet bütçesinin çok küçük bir bölümü personel maaşları vb. zorunlu kalemlere tahsis edilmiş durumda. Geri kalan ise, kurumsal olarak Diyanet İşleri’nin ilgi alanı dışında olması gereken kalemlere ayrılıyor: “Din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve etkinliğini arttırmak” ana başlığı için 2017’ye kadar tam 575 milyon 352 bin TL harcanacak. Diyanet, toplumsal sorunların çözümünde etkin rol alabilmek için de aynı dönemde 52 milyon 608 bin TL’lik bir bütçe kullanacak. Strateji planının hemen hemen en önemli konuları arasında yer alan “ahlâki yozlaşmayı önlemek” için de 42 milyon TL harcanacak. “Dindar toplum projesi” için 5 yılda toplam 1 milyar 5 milyon 80 bin TL’nin harcanması öngörülüyor.”[17]

Son yıllarda din görevlilerinin cami dışına çıkarak dinin toplumsal yaşama nüfuz etmesi yolundaki sessiz adımlar da bir “toplum mühendisliği”nin süregitmekte olduğuna işaret ediyor. Din görevlileri, üzerlerine hiç mi hiç vazife olmayan konularda yükümlendiriliyor, sorumluluk alanları camiden mahalleye, mahalleden kamusal alana doğru sürekli genişletiliyor. Toplumun bütün sorunlarına karşı din (Sünnî İslâm) deva olarak sunuluyor. Örnek mi? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre imamların aile içi şiddet ya da boşanma gibi konularda arabuluculukla görevlendirilmesi; çocukların okuldaki devamsızlığından trafik kurallarına uyulmasını denetlemeye, hastanelerden cezaevlerine hayatın her alanında imamların görevlendirilmesi…

 1. Eğitim sisteminde dinsel müfredatın ağırlığının arttırılması: O zamanlar Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında, partisinin genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamıştı: “Dindar nesiller yetiştireceğiz!”[18]“Dindar nesiller yetiştirme” hedefinin, yalnızca zorunlu din derslerinin sayısını arttırmak ve ortaöğretim müfredatına yeni dinsel dersler eklemesinden ibaret olmadığı kısa sürede anlaşılacaktı. Yanısıra seküler müfredatın “dine uygunluk” açısından gözden geçirilmesi, evrim gibi derslerin kaldırılması, öğrencilerin ibadete teşvik edilmesi, toplu cami ziyaretleri, dinsel içerikli konferanslar, derslerde dinsel telkinlerde bulunan, kız öğrencileri kapanmaya teşvik eden öğretmenler, düz liselerin kaldırılarak Anadolu liselerine puan tutturamayan öğrencilerin meslek lisesi ile İHL arasında tercihe zorlanması, Kur’an kurslarının yaygınlaştırılması, tarikat yurtlarının teşviki, İHL’lerin sayısındaki patlama, karma eğitimin tartışmaya açılması, sınıflarda ve diğer okul etkinliklerinde kız ve erkek öğrencileri ayıran düzenlemeler… Tüm bu ve benzeri uygulamalar, gençliği İslâm’a uygun tarzda yeniden biçimlendirme girişimini gözler önüne eriyor.
 2. Toplumsal yaşamın yeniden biçimlendirilmesi:“milliyetçilik”ten ziyade “maneviyatçılık”tan beslenen AKP “muhafazakârlığı”, sokağı zapt u rapt altına almak üzere çeşitli manevralar yapmakta: alkol ve sigara tüketiminin sınırlandırılması yolundaki çabalar, özellikle taşra illerinde güvenlik güçlerinin “samimi” görüntü arz eden çiftlere müdahaleleri… ama özellikle de kadınlara yönelik söylem ve icraatlar: kürtajı pratikte olanaksızlaştıran politikalar; en yetkili ağızların her fırsatta “kadın fıtratı”na, analık görevinin kutsallığına, kadınların nasıl giyinip nasıl davranması, kaç çocuk doğurması gerektiğine yönelik görüş serdetmeleri; aile içi şiddeti göz ardı edip boşanmanın önlenmesine yönelik politika arayışları… Sayısız örnekle zenginleştirilebilir…

* * *

Dindarlaş(tır)ma çabalarının iktidar tarafından yürürlüğe konulmuş bir toplum mühendisliği projesi olduğu söylenebilir. Epey de işlevi var: Öncelikle, tabii, neoliberal uygulamaların birinci kurbanı, işsiz ve umudunu giderek yitiren gençliği, “dindarlık”la denetim altında tutmak… “İşçi-işveren barışı”nı ortak bir iman sistemi aracılığıyla sağlayıp temsilcisi olduğu Anadolu sermayesini işçi-patron ilişkilerinin masraflı prosedürlerinden kurtarmak… Kürt ya da Alevî “farklılığı”nı Sünnî-İslâm şemsiyesi altında massetmek ve ehlîleştirmek… İslâmîleş(tiril)miş bir toplum projesiyle Laik zihniyetten tarihsel rövanşı almak… Ve toplumsal iklimi dönüştürerek seküler iktidar alternatiflerini geçersizleştirmek…

İktidarın “niyet”leri ne olursa olsun, son yıllarda bu coğrafyada yeni (İslâmcı) elit eliyle yürütülegelen gündelik yaşamı İslâmîleştirme projesinin toplumda karşılığını bulduğunu kabul etmek gerekiyor. Son dönemlerde gerçekleştirilen araştırmalar, Türkiye toplumunda bir “muhafazakârlaşma”yı açığa çıkartmakta: bunlardan ilki, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yılmaz Esmer’in hazırladığı ‘Türkiye Değerler Atlası -2012’;[19] ikincisi ise Prof. Dr. Hakan Yılmaz’ın Açık Toplum Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi desteğiyle yürüttüğü ‘Türkiye’de Muhafazakârlık: Aile, Cinsellik, Din’[20] başlığını taşıyor.

Örneğin Yılmaz Esmer’in araştırmasında, 1990’dan 2011’e, yani son yirmi yıl içerisinde dindarlık ölçeği 10 puan üzerinden 6.98’den 7.01’e yükselmiş. Bir başka deyişle, “Din sizin için önemli mi?”, “Çocukta dindarlık önemli mi?”, “Oruç tutar mısınız?”, “Namaz kılar mısınız?”, “Kadınların mayo giymesi günah mı?”, “Ramazanda öğle yemeklerinde lokantalar kapatılmalı mı?” türünden 10 sorunun 7’sine Türkiye insanları “evet” yanıtını vermekte - 20 yılı aşkın süredir. Kendini “dindar” olarak tanımlayanların oranı ise, aynı süre içerisinde, yüzde 75’ten yüzde 85’e yükselmiş: Bir başka deyişle, dinsel pratiklerden ziyade, “özalgı/öztanım” İslâmileşmekte

Hakan Yılmaz’ın araştırması da, benzer sonuçlar veriyor. Örneğin toplumun yüzde 88.9’u kendini “orta derecede ya da çok dindar” olarak tanımlamakta. Yılmaz’ın 2006 tarihli araştırmasında ise, orta-yüksek dindarlık oranı yüzde 90.2 olarak çıkmakta. Bu Avrupa ülkeleri arasında, hatta dünyada Türkiye’yi “en dindarlar” arasına yerleştiren bir oran. Dinsel pratiklerin (namaz, oruç) gözetilmesinde belirli bir gevşeme gözlemlenirken [günde beş vakit namaz kıldığını belirtenlerin oranı 2006’da yüzde 33.5’ten, 2012’de yüzde 28.2’ye; Ramazan boyu oruç tutanların oranıysa, 2006’da yüzde 60.4’ten, 2012’de yüzde 53.1’e gerilemiş], dinin siyasal-toplumsal kararlardaki etkisinde belli bir artış görülüyor: Örneğin oy vermede siyasal parti liderinin dinsel inançlarını önemli bulanlar, 2006’da yüzde 62.9’dan, 2012’de yüzde 71.9’a tırmanmış. Buna karşılık arkadaş ve eş seçiminde dinsel inançların önemli olanların oranı, pek değişmiyor: Türkiye insanlarının yüzde 70 kadarı yıllardır arkadaş, yüzde 80 kadarı ise, eş seçiminde din etkenini önemli buluyor.

Bu ve benzeri veriler, yayınlandıkları dönemde, -araştırmacıları da dahil- kamuoyunca, “ne mutlu, Türkiye’de değerler 20 yılı aşkın süredir değişmiyor; halkımız ılımlı bir muhafazakârlığı sürdürüyor; demek ki AKP iktidarının toplumu İslâmcılaştırdığı iddiası bir söylenceden ibaret” rehavetiyle karşılanmıştı.[21]

Oysa gelişen olaylar, bu rehaveti boşa çıkartacaktı. Üç bakımdan:

 1. “Muhafazakârlık ölçeği”ndeki değişimler ne olursa olsun, Türk muhafazakârlığının bileşenlerinin terkibinde bir değişiklik gerçekleşmişti. Açıklayayım: Sosyal araştırmalarda “muhafazakârlık” üç değer sistemi üzerinden ölçülür: Milliyetçilik, dindarlık ve ataerki (kadınların toplum içerindeki yeri konusundaki görüş ve tutumlar). Hiç kuşku yok ki, bu üçünü birbirinden tümüyle soyutlamak mümkün değil; genelde toplumsal zihniyette birbirlerini tetikleyerek ilerleyen halet-i ruhiyelerdir bunlar. Ancak politik iklime bağlı olarak bunlardan biri ya da diğeri ön plana çıkabilmektedir. Böylelikle, örneğin Kürt çatışmasının yoğun olduğu yıllarda Türk(iye) muhafazakârlığının güdücü gücü milliyetçilik iken, günümüzde, din (İslâm’ın Sünnî yorumu) ön plana çıkmaktadır. Üstelik de “dindarlık” ibadet frekansında değil (Hakan Yılmaz’ın araştırması, ibadette bir gevşemeyi ortaya koyuyor), siyasal-toplumsal tutum alışlarda, bir başka deyişle, bir kimlik göstereni olarak açığa çıkmakta. Bu koşullarda, oy vereceği partinin dinsel tutumlarını önemsediğini belirten seçmen oranındaki artışa koşut olarak, partilerin siyasal propagandalarında dinsel söylemlere giderek daha fazla ağırlık verdiği gözlemleniyor.
 2. Dinsel temelli “mahalle baskısı”nda yoğunlaşma: Olagelenler, yukarıdaki saptamayı ampirik olarak da doğrulamakta: dinsel gerekçeli sokak şiddeti (açık giyindiği gerekçesiyle kadınlara, Ramazan’da açık yerlerde yemek yiyenlere, sigara içenlere, alkollü içki içilen/satılan mekânlara, kamuya açık yerlerde sarılan, öpüşen çiftlere, eşcinsellere… yönelik saldırılardaki artış; büyük kentlerde dahi Ramazan boyunca açık lokantaların; içkili mekânların sayısında hissedilir azalma, yılbaşı/noel kutlamalarına müdahaleler, kamuya açık yerlerde resim-heykellere yönelik saldırılar… Alevî öğrenci ya da memurların okulda ya da iş yerlerinde Alevî kimliklerini gizlemek zorunda kalması… Bir başka deyişle, burada bulunan herkesin, şu ya da bu biçimde giyimini-kuşamını, sözlerini, davranışlarını denetleme/sınırlama zorunluluğunu hissetmesi ve duygunun derinleşerek yaygınlaşması…
 3. Öte yandan, “Türkiye’de muhafazakârlığın artmadığını, yıllardır aynı kaldığını varsaysak bile, bu durum dahi, dünya ülkelerinin hızla değişen değerleri göz önünde bulundurulduğunda, bir “anomali”dir: Örneğin, AB ülkelerinde “ideal aile”yi “ekmeği erkeğin kazandığı, kadınınsa ev işleriyle meşgul olduğu aile tipi” olarak tanımlayanların oranı 1983’te yüzde 28, kadınların profesyonel ücretli işlerde çalışmasına olumsuz bakanların oranı ise yüzde 52 dolaylarındaydı. 2009 yılında ise bu tip sorular anketlerden çıkartılmış, yerine, “Çalışmayan kadınların dünyadan tecrit olduğunu düşünüyor musunuz?” [ki bu soruya “evet” yanıtını veren AB üyesi ülke yurttaşlarının oranı yarıya yaklaşmıştı: yüzde 46] ve “kadının ücretine sahip olması zorunlu mudur?” [“Evet” yanıtını verenler: yüzde 81], “Sizce kadınların işgücüne katılımını arttırmak için hangi önlemlere öncelik tanınmalıdır?”, “Erkeklerin evde çocuk bakmasını destekliyor musunuz?” [“Evet” diyenler: yüzde 56], “Erkeklerin ev işlerine daha az zaman ayırması sizce normal mi?” [“değil” diyenler: yüzde 50] tarzı sorulara bırakmıştı. 1983’te kadın politikacılara güvenmeyenlerin AB ortalaması yüzde 30 dolaylarındaydı. 2009 kamuoyu araştırmalarında tartışılan konuysa, kadınların siyasal katılımının nasıl arttırılacağına ilişkin fikirlerdi![22]

Ya da farklı cinsel yönelimlilere hiçbir koşulda ayırımcılık yapılmaması gerektiğini düşünenlerin oranı, tüm AB için yüzde 84’ü bulmuştu.[23]

Ve “dindarlık” bahsinde, Britanyalıların yüzde 39’u kendini “dinsiz” olarak tanımlamaktaydı. (2001 anketlerinde bu oran yüzde 15.5 olarak çıkmaktaydı.) İskoçya’da ise hiçbir dine/dinsel kuruma mensup olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 42’yi buluyordu![24]

Özetle, son 1970’lerde daha toplumcu/kamucu ve eşitlikçi bir görünüm sergileyen değerler sistemi, 1980 darbesi, neoliberal politikalar ve bunların popüler kültüre müdahaleleri (özellikle özel TV kanalları) aracılığıyla, bireyci, tüketimci, hazcı bir ethosa doğru bir kayma sergilemiştir. 2000’li yıllarda işbaşına gelen AKP iktidarının izleyegeldiği “toplumu dindarlaştırma” politikaları ise, dinsel güdümlü tutum ve davranışların toplumsal yaşamda ağırlık kazanmasını sağlamıştır.

Ancak bu “dindarlaşma”nın bireysel vicdana/imana taalluk eden bir hâl olmaktan çok, dindarlık söyleminin bir toplumsal denetim, deyim yerindeyse bir “siyasal terbiye” aracı olarak kullanıldığını söylemek mümkün. “Dindarlaşan” Türkiye, eskisine göre daha “huzurlu”, daha “dürüst”, ya da daha “ahlâklı” bir yer değil.

Daha “huzurlu” değil, çünkü,

 • “Bir baronun çalışmasına göre, Türkiye’de yılda ortalama üç bin cinayet işleniyor, çeşitli nedenler ileri sürerek. Resmi istatistiklere göre, Türkiye 1980’lerde nispeten sakin bir toplum. 1998’den sonra şiddet artmaya başlıyor, son yıllarda ise, iş raydan çıkıyor. Kadına, çocuğa, yaşlılara, engellilere, doğaya şiddet, sporda, sağlıkta, ekonomide, iş yerinde, aile içinde şiddet, hele de trafikte şiddet, cinsel ve fiziksel şiddet, politik şiddet, hepsi var bizde. TV’lerde tartışılırken bir psikolog çok çarpıcı bir rakam veriyor: “Toplumda her üç kişiden biri sorunlu, psikolojik olarak hasta. Her an şiddete eğilimli.”[25]
 • CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’ın hazırladığı ‘Sosyal Bozulmalar’ raporuna göre, AKP’nin 13 yıllık tahribatında boşanmalar yüzde 37, fuhuş yüzde 790, adam öldürme yüzde 261, çocukların cinsel istismarı yüzde 434, uyuşturucu bağımlılığı yüzde 678 ve cinsel taciz yüzde 449 arttı. Çocuk hükümlü sayısı 5 yılda 5 kat artış gösterdi. 2015 yılında, bin 377’si erkek, 9 bin 718’i kız çocuğu olmak üzere toplam 11 bin 95 çocuk cinsel suçlara maruz kaldı. 7 yılda kadın cinayetleri yüzde bin 400 arttı.[26]
 • Sağlık Bakanlığı verilerine göre, halkımızın tükettiği ilaçlar arasında ilk sırada 260 milyon kutuyla sinir ilaçları geliyor.[27]
 • Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırladığı intihar istatistiklerine göre, ölümle sonuçlanan intiharlar, 2013 ve 2014 yıllarındaki azalmaların ardından, 2015 yılında yeniden yükselmeye başladı. 2015 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı bir önceki 2014 yılınla göre yüzde 1.3 artarak üç bin 211 kişiye yükseldi.[28]
 • Kocaeli’de arızalanan telefonunu aldığı mağazaya gidip görevlilerle tartışan E.T., deterjan yüklü kamyonunu mağazaya sürdü. Araçtan atlayan E.T. yaralanırken, hasar gören mağazadaki çalışanlar panik yaşadı.[29]
 • Bireysel silahsızlanmaya karşı Türkiye’deki en etkin mücadeleyi veren sivil toplum kuruluşu olan Umut Vakfı, ‘2016 Yılı Şiddet Haritası’ istatistiklere göre 2016 yılında şiddet olaylarında ateşli silahların kullanımında 2015 yılına göre yüzde 7’lik bir artış dikkat çekerken; 2016 yılında 2 bin 720 bireysel silahlı şiddet olayı yaşandığı, bu olaylarda 2 bin 57 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kısmı ağır olmak üzere 1961 kişinin yaralandığı açıklandı.[30]
 • Türkiye en huzurlu ülkeler sıralamasında 163 ülke arasında 145’inci. Amerikan ‘Institute for Economics and Peace/ Ekonomi ve Barış Enstitüsü’ kuruluşu, dünyadaki 163 ülkeyi güvenlik ve huzur açısından ele aldı. Toplumda emniyet (safety) ve güvenlik (security) düzeyi, dahili ve harici çatışma (conflict) boyutu ve askerileşme (militarisation) derecesine göre yapılan değerlendirmede, her ülkenin barış düzeyi 23 göstergeye göre değerlendirildi.

Buna göre yapılan değerlendirme sonunda hazırlanan ‘Küresel Barış Endeksi/ Global Peace Index 2016’ raporuna göre, İzlanda 1192 puanla en huzurlu ülke olurken, Suriye 3606 puanla dünyanın şu anda en güvensiz ülkesi oldu. Türkiye sıralamada 145. oldu.

Dünyada bir yıl içerisinde saldırıların artması nedeniyle güvenlik açısından genel bir kötüleşme yaşandığına dikkat çekilen raporda, 163 ülkenin sadece yüzde 23’ünde “terör olayı” olmadığı bilgisi paylaşıldı. Türkiye, 2710 puanla barış endeksi bakımından 163 ülke arasında listenin 145. sırasında yer bulabildi. Türkiye, 2015 endeksinde ise 138. sırada bulunuyordu.[31]

“Dindarlaşan Türkiye, daha “dürüst” de değil… Bir AKP milletvekilinin, yolsuzluk iddialarına karşı partisini “Bir ayet ‘akrabalarınızı koruyun’ buyuruyor. Torpilin dinimizde yeri var,” yollu savunması bunun belki de en çarpıcı göstergesi. Kamuoyu da bu durumun farkında ki, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Mart 2016’da yayınladığı “Türkiye’de Yolsuzluk: Neden, Nasıl, Nerede?” başlıklı rapor, Türkiye’de nüfusun yüzde 55’inin ülkede yolsuzlukların son yıllarda arttığını, ancak bu konuda bir şey yapılamayacağını düşündüğünü ortaya koymaktaydı.[32]

Ancak sorun yalnızca kamu yöneticilerinin suiistimallerinden ibaret değildir. Yurttaşlar da “dürüstlük sınavı”ndan alınlarının akıyla çıkamıyorlar. Örneğin:

 • “Türkiye’de 4 yıl içerisinde 447 bin 656 dolandırıcılık olayının meydana geldiği, bu suçun en fazla kamudan haksız çıkar sağlama yoluyla işlendiği belirtildi.Jandarma Genel Komutanlığı’nın 3 ayda bir yayınlanan dergisinde, antropoloji alanında doktora eğitimi gören Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Dr. Jandarma Yüzbaşı Abdurrahman Yılmaz’ın Türkiye’deki dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili hazırladığı araştırma yayınlandı. (…) Yüzbaşı Yılmaz, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerini derlerken, savcılıklara aktarılan dolandırıcılık vakalarında dava açanların sayısının 2010’da 74 bin 659, 2011’de 78 bin 89, 2012’de 87 bin 523, 2013’te 103 bin 682, 2014’te 103 bin 703 olduğunu bildirdi.”[33]
 • İçişleri Bakanlığı, 2012 yılında işlenen suçların dörtte birini hırsızlığın oluşturduğunu açıkladı. Verilere göre yalnızca 2012 yılında yurt genelinde 405 bin 405 hırsızlık olayı yaşandı.[34]
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da içinde yer aldığı bir suç şebekesinin Gana’da sahte ABD Büyükelçiliği açtığı ve yaklaşık 10 yıldır işlettiği ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan habere göre, yerli organize suç şebekeleriyle birlikte hareket eden bir grup Türk, göç ve ceza hukuku konusunda uzman Ganalı bir avukatı da yanlarına alıp akıl almaz bir dolandırıcılığa imza attı.

Yaklaşık 10 yıl önce Gana’nın başkenti Akra’da eski bir binaya yerleşen suç şebekesi, dışarıdaki göndere Amerikan bayrağı çekip içeriye de Başkan Barack Obama portresi asarak her hafta pazartesi, salı ve cuma günleri öğlene kadar ABD konsolosluğu gibi hizmet verdi.

“ABD konsolosluk çalışanı” kılığında İngilizce ve Felemenkçe konuşan Türk vatandaşları, Ganalı yetkililere rüşvet vererek yıllarca insanları dolandırdı. ABD vizesi alacakları umuduyla her başvurandan 6 bin dolar aldılar.[35]

 • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, tutuklu ve hükümlü sayısı 10 yılda iki katını aşarken, cezaevi sayısı ise neredeyse yarı oranında arttırıldı.Verilere göre, Türkiye’de 10 yılda tutuklu ve hükümlü sayısı yüzde 117.7 oranında artarak 197 bin 297 kişiye ulaştı. (…)

Türkiye’de cezaevlerinde en fazla hırsızlık, uyuşturucu ve adam öldürme suçlarından giren tutuklu ve hükümlüler bulunuyor. Cezaevlerinde bulunanların bazı suçlarına göre dağılımında ilk sırayı yüzde 22.8 ile hırsızlık alıyor. Hırsızlığı yüzde 18.9 ile uyuşturucu, yüzde 15.5 ile adam öldürme, yüzde 12.5 ile yaralama, yüzde 12.2 ile yağma veya gasp, yüzde 8.1 ile cinsel suçlar, yüzde 4.8 ile sahtecilik, yüzde 3.2 ile dolandırıcılık, yüzde 1.1 ile fuhuş, yüzde 0.9 ile de adam öldürmeye teşebbüs suçları izledi.[36]

Ve nihayet, “dindarlaşan” Türkiye, daha “ahlâklı” değil. Nasıl mı?

 • Adana’da girdiği evdeki aileyi uyku spreyi sıkarak etkisiz hâle getirdikten sonra 4 yaşındaki kızı kaçırıp sokak ortasında tecavüz ettiği ileri sürülen muavin tutuklandı.[37]
 • Van’da 38 günlük bir bebeğe fiziksel şiddet uygulandığı ve tecavüz edildiği ortaya çıktı. Hastaneye kalbi durmuş olarak getirilen ve kimliği olmadığı için ‘bebek’ diye kayıtlara geçen minik bebekte darp, kırık ve cinsel istismar tespit edildi.[38]
 • Nazilli’de 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan hademe M.Ş. 9 Mayıs 2016’da hâkim karşısında. İlk duruşma öncesi cinsel istismarı savcılığa bildiren öğretmen hakkında soruşturma açıldı ve 45 kilometre mesafedeki başka bir okula görevlendirildi.[39]
 • Uyuşturucudan tutuklanan ‘Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu Genel Müdürü İsmail Karakaş’ın soruşturma dosyasına, tecavüzden uyuşturucu teminine ciddi iddialar girdi. Karakaş hakkındaki soruşturma, “Tedavi için başvurduk. Tedavi yerine, para karşılığı eroin ve hap verip oyaladı. Para aldığı hâlde tedavi merkezine bizi kabul etmedi” ve bir bağımlı kadının, “Kriz anımda eroin verip tecavüz etti” iddiasıyla pol
8.05.2017 (Sibel ÖZBUDUN)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

BİR SANAT DALI OLARAK EDEBİYAT

YANGIN VE… BİLDİĞİMİZ DEVLETİN SONU

DİLLERİ YİTİRMEMEK İÇİN…

SORU(N)LARI İLE 15 TEMMUZ

UNUTMAMALI… KANIKSAMAMALI

NE GEÇMİŞ TÜKENDİ, NE YARINLAR… (1920’LERDEN 1970’LERE DEVRİMCİ KADINLAR)

HATIRA DEĞİL, HAFIZADIR ÇELİĞE SU VEREN(LER)

ÖĞRETEN EDEBÎ ZENGİNLİK: STEFAN ZWEIG

ZİNDANLARDAN HAYKIRAN ŞİİRSEL ESTETİK

ARZU ÇERKEZOĞLU’NA AÇIK MEKTUP

KENT(İN) VE KANAL(IN) SORU(N)LARI

ORTADA NE BİLİM KALDI NE DE AKADEMİ

ABDULLAH’IN MESELLERİNDEN SESLENEN ACILAR

KÜLTÜREL ÇÜRÜME VE FAŞİZM

BAŞINI KALDIRAN ŞİİR İNSANLIĞIMIZDIR

YERİMİZ MUTFAK DEĞİL, DÜNYA!

BİLİM, SOSYAL BİLİMLER, SOSYALİZM ÜZERİNE SORULAR, YANITLAR

ABD SEÇİM(SİZLİK)İ: MADE IN USA

DÖRT DAĞ İÇİNDEKİ DERSİM’İN HİKÂYESİ: “MA DİYA, SIMA MEVİNE/ BİZ YAŞADIK, SİZ YAŞAMAYIN” 2

DÖRT DAĞ İÇİNDEKİ DERSİM’İN HİKÂYESİ: “MA DİYA, SIMA MEVİNE/ BİZ YAŞADIK, SİZ YAŞAMAYIN”

KAPİTALİZM KADINLARIN YAĞMALANMASIDIR !

SİNBO DİRENİŞÇİLERİNE BİN SELAM; ÖZELLİKLE KADIN DİRENİŞÇİLERE !

FİGEN’İN (YÜKSEKDAĞ) DİZELERİYLE ŞİİR ÜSTÜNE

GELECEKTEKİ ETİKTİR ESTETİK

AKP “MUHAFAZAKÂR”LIĞI: CEMAATLER NE İŞE YARAR?

“ÖZGÜRLÜK” MÜ DEDİNİZ?!

ENDER ÖNDEŞ’İN YİRMİ ÖYKÜSÜ

YOKSULLARIN BAŞKALDIRISI VE KADINLAR (TARİHSEL BİR BAKIŞ) 2

YOKSULLARIN BAŞKALDIRISI VE KADINLAR (TARİHSEL BİR BAKIŞ)

“KAPİTALİZM VE ATAERKİ” ÜZERİNE NOTLAR

ENGELS, KADIN, AİLE

UNUTMAMAK, DEVRİMCİ BİR EYLEMDİR...

DERSİMİZ: KOMUTAN(IMIZ) CHE VEYA HASTA SIEMPRE, COMMANDANTE!

“SOSYALİZM VE İSLÂM” TARTIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR KAYNAK: BOLŞEVİK DEVRİMİ VE DİN

ANADOLU’NUN OTOKTON HALKI RUMLARIN HÂLİ ( 2 )

ANADOLU’NUN OTOKTON HALKI RUMLARIN HÂLİ

KİMİNİN DÜŞÜ, ÖTEKİNİN KARABASANIDIR

İKTİDARIN “KAYIKÇI DÖVÜŞÜ”: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

KADINLAR “SAVAŞ GANİMETİ” Mİ?

PANDEMİYLE GELEN(LER): DİSTOPYA MI, ÜTOPYA MI?

KAPİTAL’İN DİYALEKTİK MATERYALİST YORUMU

GEZİ/ HAZİRAN HAKİKÂTİ

“KADIN(LIK) BİLİNCİ” Mİ? (GENÇ BİR KADIN ARKADAŞIN SORUSUNA YANIT

“YASAM KÜÇÜKLERİMİ KORUMAK, BÜYÜKLERİMİ SAYMAK !

COVID-19 BİR TURNUSOL KÂGIDI

COVID-19: BÜYÜK RESMİ YA DA DEKADANS (2)

COVID-19: BÜYÜK RESMİ YA DA DEKADANS

ÜÇLÜ KRİZ SARMALINDA İNSAN MANZARALARI

“AGORAFOBİ”YE TESLİM OLMAMAK

İNFAZ DÜZENLEMESİ: “ADALET” Mİ DEDİNİZ?[*]

AKP, HSK, CORONA VE KADINA ŞİDDET

“İKİ KARDEŞ YAN YANA VE OMUZ OMUZA”: MUZAFFER –İLHAN- ERDOST

YÖNETENLER YÖNETEMEZ OLUP, YÖNETİLENLER YÖNETİLMEK İSTEMEYİNCE

KADINLARIN “YA BASTA!”SI

SAHNEYİ SOKAĞA, SOKAĞI SAHNEYE TAŞIYAN ESTETİĞİN ETİĞİ YA DA “YENİ(LMEYEN) KAPI”NIN MENŞEĞİ VEYA ONLARA DAİR

“VAR GİT ÖLÜM”: ÖLÜM RİTÜELLERİNE ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ

“İSA BOLİVYA’YA DÖNÜYOR” MU? YA DA BOLİVYA DERSLERİ

AKADEMİA’NIN “METAMORFOZ”U: “BAŞKAN”IN “ÜNİVERSİTELER”İ

KOLOMBİYA’NIN “BARIŞ”I!

İKİ “YOL” ÖYKÜSÜ ( 2 )

İKİ “YOL” ÖYKÜSÜ

GÜNDELİK YAŞAMI DÖNÜŞTÜRMEK: EKİM DEVRİMİ DENEYİMLERİ

SORU(N)LARIYLA BAŞKALDIRI(LAR)

“KIZIL’I MOR’A BOYAMAK” MI? HAYIR, TEŞEKKÜRLER!

YANITLAR

100 YIL DAHA YAŞAYASIN, İNSANCIL!

ÖLEN, NEO-LİBERALİZM DEĞİL, KAPİTALİZMİN KENDİSİ

DEVRİMLERE, KADINLARA VE NARODNİKLERE DAİR...

İYİ Kİ YAŞADILAR, İYİ Kİ YAZDILAR

AYŞE ÖĞRETMEN “DAVA”SININ ANIMSATTIĞI ( 2 )

AYŞE ÖĞRETMEN “DAVA”SININ ANIMSATTIĞI

“LÜZUM” ÜZERE: BİR KEZ DAHA İSTANBUL SEÇİMİ

İSTANBUL SEÇİMİ - BİR DEĞERLENDİRME

NEO-FAŞİZM(LER) “FEMİNİST” Mİ?

2019: YERKÜREDE VE COĞRAFYAMIZDA İŞÇİ SINIFI(MIZ)[2)

2019: YERKÜREDE VE COĞRAFYAMIZDA İŞÇİ SINIFI(MIZ)[

MASKELİ FAŞİZM: “POPÜLİST AŞIRI SAĞ”

ELEŞTİRİ, HAYATTIR; YAŞATIR!

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK” MI SAHİDEN?!

2019’UN 1 MAYIS’INA KENAR NOTLARI

VENEZÜELLA VE EMPERYALİZM KONUSU 3

VENEZÜELLA VE EMPERYALİZM KONUSU (2)

VENEZÜELLA VE EMPERYALİZM KONUSU

KADINLARIN BAŞKALDIRI TARİHİ VEYA “ÖNCE KADINLARI VURUN!

SEN ÇÜRÜMENİN RESMİNİ ÇİZEBİLİR MİSİN ABİDİN? YA DA MEMLEKETTEN EĞİTİM MANZARALARI

1968’İN 50. YILINDA SARI YELEKLİLER

“YA SEV YA TERKET”: BİR BİAT ARACI OLARAK MOBBİNG

YENİDEN HAYKIRABİLMEK: “YERİMİZ MUTFAK DEĞİL, DÜNYA

“KADINLAR İÇİN OLABİLECEK EN KÖTÜ ALAŞIMIN ORTASINDAYIZ”

ÖLÜMSÜZ ABİ(MİZ) OKTAY ETİMAN

Selam olsun bizden önce geçene

KEŞFEDİLMEMİŞ GELECEĞİN BİÇİMLENMESİ İÇİNDİ SAMİR AMİN

SAHİCİ OLMAK

HAVADIR, SUDUR, ATEŞTİR YANİ HAYATTIR GRUP YORUM

YARGI BAĞIMSIZLIĞI” MI DEDİNİZ ?

“ATAERKİ” ÜZERİNE

ÖFORİNİN ORTASINDA, UNUTULMAMASI GEREKENLER

KAPİTALİZMİN KENDİNİ İMHASI: NEOLİBERALİZM

SEN MİSİN “BARIŞ” DİYEN!

MARKSİZM VE KADINLARIN KURTULUŞU

AKP, İSLÂM, FAŞİZM ve KADINLAR

“KRAL ÇIPLAK” DEME VAKTİ: 2018 İSTANBUL’UNUN 1 MAYIS’(LAR)I

YA SOSYALİZM YA BARBARLIK!

OKTAY AĞABEY(İMİZ)

AKP’NİN “MUHAFAZAKÂR”LIĞI NEYE DENK DÜŞER?

KADIN(LAR) VE DEVRİM(LER)

AFRİN (VE SURİYE), AFRİN (VE SURİYE’N)İN ÖTESİDİR

KÜLTÜR “YERLİ VE MİLLİ” MİDİR? YA DA NEDİR?

EMPERYALİZM, T. “C” VE AFRİN

FAŞİZM VE KADINLAR

“YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER” NE KADAR “YENİ”?[

İŞÇİ SINIFININ KADINLAŞMASI

ZAPATİSTALARIN 33. YILI: BİR DEĞERLENDİRME

MARX’TAN ÖĞRENEN BİR ÇUKUROVALI: OKTAY ETİMAN

MURAT’IN DÜŞÜ, LAMBORGHİNİLER VE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLMEK

MARKSİZM + V. İ. LENİN = EKİM DEVRİMİ (NOTLARI)

AKP’NİN EĞİTİM SİSTEMİ Mİ DEDİNİZ?

HAMZA YALÇIN DERHÂL SERBEST BIRAKILMALIDIR

SOYKIRIMA TANIKLIK(LAR)

BİR İKTİDAR ARACI OLARAK KORKU

EMEKÇİLER, İŞSİZLER, YOKSULLAR NEREDE?[

“HALKIN SOYTARISI” DARIO FO “TİYATRONUN BÜYÜCÜSÜ”YDÜ

AKP’NİN EĞİTİM SİSTEMİYLE İMTİHANI

TOTALİTERLEŞMEYE, İHVAN’LAŞMAYA KARŞI

OĞLUM(UZ) ÖLÜMSÜZDÜR

ULAŞ, ULAŞ’TIR…

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAZGEÇİLEMEZ, ÖNCELİKLİ DEĞERDİR

BAŞKALDIRIDIR MİZAH YA DA HİÇ!

HER KÖYDE BİR “KÖPEK” VARDIR...

“EVET” ÇIKSA DA “HAYIR”!

“MARKSİST-LENİNİST ROMAN YAZARI” : VEDAT TÜRKALİ

“CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ” VEYA BU KADAR YETKİYİ BABANIZA VERİR MİYDİNİZ

BİR “ELEŞTİRİ”YE KISA KENAR NOTLARI

ALEVÎLİK VE SINIF MÜCADELESİ: KÜLTÜR VE EKONOMİ POLİTİK

“DEMİRİN TUNCUNA, İNSANIN…”

PARANOYA VE MEGALOMANİNİN (“YENİ”) REJİMİ

TOTALİTARYANİZMİ SOKAKTA ALT EDEBİLMEK

FİDEL İÇİN SANCAĞI YARIYA İNDİRMEYİN, DAHA DA YÜKSELTİN!

AKP’NİN KADINLARA KARŞI SAVAŞI: “MADAM GİBİ ÖLMEK”

KRİZ, SAVAŞ VE İŞÇİ SINIFI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

“ÇOCUKLAR ÖLMESİN” DEMEK “TERÖR SUÇU” MU?[*]

LATİN AMERİKA: SAĞIN GERİ DÖNÜŞÜ-2/ PARAGUAY: “TEKNİK DARBE”[*]

LATİN AMERİKA: SAĞIN GERİ DÖNÜŞÜ - 1/ BREZİLYA ÖRNEĞİ[*]

DARBE GİRİŞİMİ VE SONRASI[*]

“LAİKLİK” Mİ? HANGİSİ?[*]

KADINLAR GERÇEKTEN DE “SINIFLAR-ÜSTÜ” MÜ?[1]

ÇOCUKLARININ ETİYLE BESLENEN ÜLKE[*]

AKP’NİN “BAŞKAN”LIĞI[*]

GÜNDEM’E, DÜNE VE BUGÜNE DAİR…[1]

RECEP’İN TÜRKÜ(/ŞİİR)LERİ[*]

AKP’NİN MUHAFAZAKÂRLIĞI, İSLÂMCILIĞI, NEOLİBERALİZMİ VE KADINLAR[*]

İBRAHİM KAYPAKKAYA VE KÜRT SORUNU[1]

“BİR DAHA ASLA” DİYEBİLMEK İÇİN: GÖZALTINDA KAYIPLAR[*]

“ESKİ(MEYEN)/ YENİ TÜRKİYE”DE BARIŞ (MI?)![*]

VAHŞETİN ALTERNATİFİ VAR ELBETTE![*]

GERÇEKTEN DE NEDİR “TERÖR”?[1]

1 MAYIS 2016 DERS(LER)İ[1]

LATİN AMERİKA’NIN DESAPARECIDO’LARI[*]

TANTALOS’U YARATMAK[1]

“KÜRESEL KÜLTÜR” MÜ?[*]

2016'DAKİ 1 MAYIS('IMIZ)

"İNSANLAR, BİR ŞİİR OKUDUKLARI, BİR RESME BAKTIKLARI İÇİN İSYAN ETMEZ!"

KAPİTALİZM, KÜLTÜR, DİRENİŞ[*]

“SUSMA, SUSTUKÇA SIRA SANA MUTLAKA GELECEK!”[1]

NİCE ONYILLARA ‘YENİKAPI’LI YOLDAŞLAR[*]

AKADEMİNİN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN[1]

SUSMA! SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK...[1]

HANGİMİZ ÖZGÜRÜZ Kİ?[1]