“KÜRESEL KÜLTÜR” MÜ?[*]

Sibel ÖZBUDUN

“KÜRESEL KÜLTÜR” MÜ?[*]

“Güne çalar saat sesiyle

başlayan bir medeniyetin

bütün umutları tükenmiştir.”[1]

 

Söze başlamadan şunu belirtmem gerekiyor; ben “kültür” kavramını burada insan ruhunun “rafine” ürünleri, yani bilgi, görgü, sanat, edebiyat, müzik vb. anlamında değil, antropolojik anlamda, yani eğitimli-eğitimsiz tüm insanlarda, geniş ya da küçük ölçekli, sınaî, post-endüstriyel ya da avcı-toplayıcı bütün toplumlarda var olan bir “şey” olarak kullanıyorum. Tabii yine de bir takım ihtiyat paylarıyla...

“Şey” diyorum: çünkü en çok irdelediği konu olsa da, antropoloji “kültür”ü tanımlayabilmiş değil. Daha doğrusu kültür antropolojinin belki de en çok tanımlama girişiminde bulunduğu kavram. Klasik örnek: Alfred L. Kroeber ve Clyde Kluckhohn günümüzden 6 4 yıl önce, 1952’de kaleme aldıkları “Culture: a Critical Review of Concepts and Definitions”da[2] 164 adet kültür tanımı sıralamaktaydı.

Kroeber ve Kluckhohn’un derlemesinin üzerine geçen 60 yılı aşkın süre içerisinde kültürü tanımlama yolundaki teşebbüslerini derlemeye kalkışan oldu mu, bilmiyorum. Çok önemli de değil. Nihayetinde, sosyal bilimlerde tüm tanımlama girişimleri geçici, arızi ve deneyseldir. Yani “farklı tanım(lama)” doğa bilimlerinde olduğu üzere vahim, hatta kimi vakalarda olduğu üzere ölümcül sonuçlara yol açmaz. (Bir tıpçının hastalığa yol açan virüsü, bir fizikçinin atom-altı parçacıkları “farklı” tanımladığını düşünün!) Sosyal bilimlerde her tanım, içine yerleştiği paradigma açısından işlevseldir. Bu nedenle sosyal bilimlerde tanımlama girişimleri, her seferinde biraz daha inceltilmek üzere, hem geçici, hem de çoğuldur...

Antropolojideki “kültür” tanımları da biyolojikten psikolojiğe, maddeciden idealiste, yapısaldan durumsala... tanıma başvuran kuramcının meşrebine ve -kabul etmeli ki başat “moda”ya göre, farklı tonlar üstlenmektedir. Son yıllarda, özellikle simgeci/yorumsamacı ve göreci eğilimlerin ağırlık kazanmasıyla kültürü her bir halkın ortaklaşa sahip olduğu ve doğal ve toplumsal çevrelerini anlamlandırmalarına, onun içinde devinmelerine olanak sağlayan bir simgeler ve/veya anlam(landırma)lar sistemi olarak tanımlama eğilimi öne çıkmıştır...

Aslına bakılırsa bu eğilimin izi, kavramın bağrında biçimlendiği tarihsel gerilime, Fransız Aydınlanması ile Alman Romantisizmi arasındaki gerilime dek sürülebilir. Fransız Aydınlanması’nın bilimselci, maddeci, teknolojik, evrensel, kozmopolit, ilerlemeci “uygarlık” kavrayışı karşısında gecikmiş Alman ulusalcılığının tikelci, maneviyatçı, tinsel “kultur” vurgusunun antropolojinin yaklaşıma damgasını vurduğunu söyleyebilirim. Bir halkı diğer halklardan ayırt eden “tinsel” özellikler... Alman (romantik) milliyetçiliğinden mülhem tüm milliyetçilikleri esinleyecek bir kültür tanımı olmuştur.

Dahası, antropolojinin “kültür”ü tanımlama girişimi, ister istemez, onun araştırma pratiğiyle de sınırlanmıştır. Yüzyılı aşkın süredir araştırmalarını (merkeze yakın ya da -tercihan- uzak) bölgelerde yaşayan halklar arasında yürüten antropologlar açısından bir teritoryada uzun süre birlikte yaşayan ve bir dizi ortak unsuru (dil, inanç, ritüeller, geçim faaliyetleri, toplumsal örgütlenme vb. birliği) paylaşan bir halkı diğerlerinden ayırt eden özellikler örüntüsü... Kısacası: teritorya + halk = (halkın “ruh”u olarak) kültür...

Antropologların önemli bölümünün, kültürün “bir halkın doğal ve toplumsal çevrelerini anla(mlandır)malarını ve onun içinde devinmelerini sağlayan, yani bilişsel ve ahlâksal işlevlerle yüklü bir simgeler sistemi olduğu ve bağrında biçimlendiği topluma özgü olduğu için insan toplumlarını birbirinden ayırt ettiği” yolundaki kanıyı benimsediğini söyleyebiliriz.

Marksist antropologlarla birlikte ben bu tanıma iki itiraz kaydı düşüyorum.

 1. İlkin antropolojik “halk” kavramı; bölünmemiş, çelişkisiz, bir organizma gibi davranan bir tahayyüldür: oysa gerçek yaşamda her topluluk, bölünmüş, çıkarları ve güce erişimleri açısından farklılaşmış, çeşitli biçimlerde çatışmalı bir kendiliktir. Dolayısıyla, kültürün yukarıdaki tanımının varsaydığı “uyum” kurmacadır; gerçeklikte varolmaktan ziyade, ideolojik bir “dilek ve temenni”den ibarettir.
 2. İkinci olarak, bu tasarım, yalıtılmış, diğer toplumsal-kültürel kendiliklerle teması olmayan bir kendiliği varsaymaktadır. Oysa bütün halklar, tarih boyunca başka halklarla ilişki içerisinde olagelmişlerdir; ve bu ilişkiler, en azından imparatorluk çağından beri eşitsizdir. Bu “temas ve etkileşim kuralı”ndan antropologların meşgul olduğu Afrika, Amerika, Güneydoğu Asya, Avusturalya, Pasifik ya da Kutup yerlileri de bağışık değildir. Bu halklar da en azından son 5-6 yüzyılın sömürgecilik (ve son iki yüzyılın emperyalizm) olgusundan bağışık değildir.

Bu iki “ihtiyat kaydı”nı, son dönemde kültür üzerine düşünmenin başat tartışma teması “küresel kültür” ve/veya “küreselleşme ve kültür” üzerinde düşünmede, yararlı araçlar olarak aklımızda tutup, ilerleyelim.

Kabul etmek gerekir ki, 1980’li yıllardan itibaren adı konulan “küreselleşme” süreçleri, -bugüne değin “kültür”ü izole, bütünleşik, türdeş (ve genellikle çelişkilerden arî) bir bütün olarak tahayyül etme alışkanlığındaki antropologlar dahil- “kültür”ü kavrayış tarzlarını derinden etkiledi ve dönüştürdü. O güne dek, göreli sorunsuz bir biçimde kabul gören “kültür=teritorya+halk” denklemi, geri dönüşsüz biçimde altüst oldu. Çünkü “küreselleşme” denilen süreçleri olanaklı kılan teknolojik gelişmeler (ulaşım ve iletişim sektörlerindeki baş döndürücü hızlanma) hem insanlar, hem metalar hem de imge, simge ve fikirler dünyasındaki mesafeleri o güne dek görülmemiş ölçüde kısaltmış, halkların “kültürel birliği”ni parçalarken, İsveç’te bir ilkokul öğrencisiyle yağmur ormanlarında ekolojik hakları için direnen yerliler arasındaki mesafeyi bir “tık”a indirmişti. Dileyen Hollandalı, süpermarketten Meksika chili sosu, dileyen İngiliz, Soho’daki bit pazarından bir Hint sarisi, ya da yolu İstanbul’a düşmüş İranlı bir turist, Beyoğlu’nun arka sokaklarında tezgâh kurmuş Senegalli gençlerden ahşap oyma Afrika heykelleri, ya da herkes, en yakınındaki pazardan bunların Çin malı taklitlerini satın alabiliyordu. Aleut adaları yerlilerinin erginleme ayinlerini National Geographic kanalından izleyebiliyor, ya da mali gücünüz yetiyorsa bu ayinlerin turistler için yeniden üretilmiş versiyonunu yerinde izlemek üzere bir uçak bileti satın alabiliyordunuz. Japon marka akıllı cep telefonları, sefalet ücretleriyle çalışan Koreli, Vietnamlı çocuk işçiler tarafından üretiliyor, Yunan, İtalyan ya da Pakistanlı gençler tarafından kapış kapış satın alınıyordu. Hintli zengin çocuklar, İsveç otomobilleriyle hava atıyorlardı birbirlerine. Ve Bangladeş’teki ter atölyelerinde Benetton için tişört diken Yemenli genç kadınlar, Brezilya dizilerine ağlıyorlardı... Kıvanç Tatlıtuğ, Mısırlı kadınların sevgilisiydi; McDonalds veya KFC ise Türkiyeli gençlerin... Yani her şey, her insan, her meta, her imge kökünden sökülmüş, deteritoryalize olmuş, yeryüzü herkesin birbiriyle etkileşim içerisinde olduğu “küresel bir köy”e dönüşmüştü.

Çağın entelektüellerinin bu gelişmeler karşısındaki tavrı, ikilidir: bir grup tüm halkları birbirinden ayırt eden kültürel bariyerlerin yıkılmakta, kültürel farklılıkların yok olmakta olduğunu, yeryüzünün kültürel bir türdeşleşmeye yöneldiğini (meşrebine göre sevinçle veya esefle) vurgularken, karşıt görüşlüler, tersine, küreselleşme süreçlerinin ulus-devletlerin yerel kültürler üzerindeki asimilasyonist, tektipleştirici etkilerini kırarak “yerel”i özgürleştirdiği için, çeşitlenmeye, zenginleşmeye, kültürel çoğullaşmaya yol açtığını öne sürerler. Bugün eğer Brezilya Amazonlarında yaşayan Yanomamö halkı yağmur ormanlarındaki ekolojik yıkıma karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirebiliyorsa, Maya yerlilerinin EZLN’si Lacandon ormanlarından yaptığı internet yayınlarıyla Ali Şeriati’nin öğrencilerinin desteğini kazanabiliyorsa ya da, tersinden bir örnekle, Bosna’lı müslümanlar cihanşümul bir İslâm devleti için mücadele vermek üzere IŞİD’e katılabiliyorsa, Avustralya aborijinleri Rambo’yu kendi kimliklerini doğrulamada bir rol modeli olarak benimseyebiliyor, yeniden yorumlayabiliyorlarsa bu, kültürlerin hem şu iletişim çağında birbirleriyle ne kadar hızlı ve yoğun iletişime geçebildiğinin, ama hem de küreselleşmenin ulus-devletlerin bastırdığı yerel kültürlerin özgürleşmesini sağladığı, etnik dirilişe ve dolayısıyla da kültürel çeşitliliğe yol açtığının işaretidir.

Kültürel incelemelerde aşılması zor bir ikilem: “küresel”e karşı “küyerel”!

Aslında bu ikilemin çözümü, her iki tezin de üzerinden atladığı zemini görebilmekte yatıyor: piyasa...Çünkü nihayetinde “küresel” ve/veya “küyerel” kültüre değgin herşey, aslında“piyasa”ya değgindir; ondan kaçınamamaktadır.

Açımlayayım: günümüzde “yerel”in “görünürlük” kazanabilmesi, ancak ve ancak piyasa tarafından kabul görmesi, popüler kültüre dahil olması, bir tüketim nesnesine, ama talep edilen bir tüketim nesnesine dönüşmesiyle mümkündür. Bu yerel yiyecekler için de böyledir, ritüeller için de, giysiler için de, protest hareketler için de... Küresel alışveriş hareketlerinde Kuzey, Güney’e teknolojik gereçler, Güney ise Kuzey’e (evcilleştirilmiş) “exotica” ihraç ediyor. Evcilleştirilmiş: yani standardize edilmiş, Kuzey’in tüketim alışkanlıklarına uyarlanmış, yerinden edilmiş. Fazla baharatlı, ekşi, ya da tatlı değil, hijyenik, sağlık kriterlerine uygun, sakıncasız, ölçülü, tehlikesiz, estetik, sterilize... Öyle ki, “isyan” bile piyasanın labirentlerinde evcil ikonlara dönüştürüldüğünde; bu yapılamadığındaysa ekranın gerisindeki, hayatımıza dokunmayan steril imgeler olarak pazarlanabilmektedir: Kolombiya’nın FARC’ı, ancak silah bırakmaya yanaşıp müzakereye oturduğunda değer kazanmakta, Meksika’nın Chiapas’ında ayaklanan EZLN gerillaları, ancak “folklorik/etnik” bir malzeme olarak dayanışmaya layık bulunmaktadır. Che Guevara silahlı bir devrimciden çok, yakışıklı bir tişört ikonu olarak değerlidir. Yani kapitalist küreselleşmecilerin göklere çıkardığı “kültürel çeşitlenme” ya da “etnik diriliş” eninde sonunda piyasanın aynasında, ancak “alıcısı” olduğunda gerçekleşen bir çeşitliliktir ve nihayetinde, Kuzeyli tüketim kültürünün yeknesaklığından sıkılmış, George Simmel’in deyişiyle “blaze” tüketicinin hayatına biraz renk, biraz çeşit katabilmek, onu piyasanın erişiminde tutmak üzere kültürel pazara dahil edilmiştir...

Şu hâlde, belirtmek gerek: Kapitalizm, bir dünya sistemi içine çektiği insanlığın tüketim örüntülerini de giderek tektipleştirmektedir; ihtisaslaşmış bir satış yerinden (köyün bakkalı ya da hipermarket) para ödeyerek satın alınan bir metanın (pazar için üretilmiş mal) tüketimi. Bu standardın içinde yüzlerce, binlerce farklı kültürel olasılığın ölüsü gömülüdür: bir koyunun diyelim ki yirmi tavukla takas edildiği trampa sistemi, kişinin zenginleştikçe geçim ürünlerini prestij nesnelerine tahvil ettiği, ihtiyaç duyduklarında da prestij nesnelerini “bozdurup” geçim maddelerine dönüştürdüğü “birikim” modelleri, verimli bir mevsim geçiren bir kabilenin, zor durumdaki komşularını çağırıp tıka basa yedirdiği, armağanlarla donattığı, ellerindeki fazla malları da kırıp döktükleri “potlach”lar, köy köy dolaşıp destanları aktaran, bunun karşılığında da her gittiği köyde konuk edilip ağırlanan gezginci ozanlar, yılın ilk ürünlerini armağan kabul eden sağaltıcı şamanlar, kilin en iyisini nereden bulabileceğini, çarkını hangi hızda çevirmesi gerektiğini, fırınının ağzının en iyi ısıyı sağlayacak tarzda hangi yöne bakması gerektiğini bilen çömlekçi ustaları…

Pazar ekonomisinin, bir silindir gibi ezip geçtiği bu yeryüzü çeşitliliğinden artakalabilenleri şimdilerde “etnik ürünler” makyajıyla pazarlamaya koyulması, apolojistlerinin iddia edegeldikleri üzere, küreselleşmenin etnik grupları tabi oldukları ulus-devletlerin baskılarından kurtararak “özgürleştirdiği” anlamına gelebilir mi? Bu sorunun yanıtı, kocaman bir “Hayır!”dır.

Unutmamak gerekir, farklılığın korunabilmesi, ancak farklılıkları var eden bir zemin var olduğunda mümkündür. Zihinsel ya da maddi, kültürel yaratılarımız, farklı fiziksel ve toplumsal çevrelere birer yanıt oldukları ölçüde özgül ve farklıdırlar. Bir şaman davulu, ancak şamana aşkın ruhlarla temas kurmada aracı işlevi görmesi için imal edildiğinde bir kültürel özgüllüğe gönderme yapar; turistler satın alsın diye üretildiğinde ise, piyasa için üretilmiş herhangi metadan, diyelim ki bir kutu konserveden bir farkı olmayacaktır. Ve tıpkı kutu konserve gibi, “büyüsü bozulmuş”tur.

Dolayısıyla, [kapitalist] küreselleşmenin mümkün kıldığı söylenen etnik/kültürel canlanış ve farklı kültürlere dünya sahnesine yeniden çıkabilme olanağını sağladığı savı, bir vitrinden başka bir şey değildir. Gerçekleşen, farklı kültürlere ait değer, nesne, unsur, kavram vb.lerin “küresel piyasa ekonomisiyle entegrasyonu”dur. Bunu ise ancak piyasanın güdümü piyasa süreçlerine hâkim ÇUŞ’ların elinde olan mantığına uyarlanarak, yani kendilerini tikel-kültürel olmaktan çıkartarak gerçekleştirebilirler.

* * *

Kapitalist küreselleşme apolojistlerinin bizlere vaad ettiği “kültürel çeşitlilik” bir söylenceden başka bir şey olmadığına göre, “nasıl bir kültür?” sorusunu nasıl yanıtlayabiliriz?

Bu soru öncelikle “kültürün yönlendirilebilirliği” tartışmasını gündeme getirmektedir. Kültürü insan toplumlarının “üzerinde”, bir bakıma insanların iradelerinden özerk, kendi yasalarına ve/veya kurallarına tabi bir “kendilik” olarak tasarlayan pek çok kültürbilimci, kültürün insan müdahalelerine kapalı olduğunu iddia eder.

Peşinen belirteyim, ben, kültürün “yönlendirilebilir” olduğu kanısındayım. Kuşkusuz “yönlendirilebilirlik”ten, kültürün tümüyle bilinçli ve türdeş bir iradenin önceden tasarlanmış, planlı bir “güdümü”nü kast etmiyorum. Bu türden “kültürel mühendislik” girişimlerinin, “mühendisler”in beklemediği, ya da istenenin tam tersi sonuçlara yol açtığına tarih pek çok kez tanıklık etmiştir.

Ne ki, kültürü üreten, taşıyan ve aktaran insanlar, ya da daha doğru bir deyişle insan toplumlarıdır; yani yaşamlarını sürdürebilmek için üretmek, bölüşmek ve tüketmek zorunda, dolayısıyla birbirleriyle belirli üretim ve mübadele ilişkileri içinde olan insanlar. Dahası, yukarıda da belirttiğim gibi, toplum içinde insanlar, yaş, cinsiyet, habitat, etnik-dinsel aidiyet, geçim ve/veya üretim araçlarına ve iktidar kaynaklarına erişim, yani toplumsal konum vb. açılardan farklılaşmışlardır; hele günümüz toplumlarında. Ve yine yukarıda da vurguladığım üzere, toplumlar tarihin hiç bir döneminde tecrit, içe-kapalı kendiliklerden ibaret olmamışlar, birbirleriyle eşitlikçi ya da eşitsiz/hegemonik bir dizi ilişki ve/veya etkileşimi sürdüregelmişlerdir.

Şu hâlde kültür, birbirleriyle ilişki/etkileşim içindeki toplumlarda, farklılaşmış konumlardaki, üreten, bölüşen, tüketen, geleceğe ilişkin tasarımları, arzuları, düşleri olan insanların sürekli yeniden ürettiği, taşıdığı ve kendilerinden sonraki kuşaklara aktardığı uygulama, kurum ve zihniyetlerdir. Her kuşak, alıcısı olduğu “kültür”ü, mevcut “durum”una göre yeniden biçimlendirerek, örüntülendirerek kabullenir ve yaşar. Yani kültür süregen bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Geçmişten devraldıkları uygulama, kurum ve zihniyetleri yeniden biçimlendirme ve ilişkilendirme/örüntülendirme faaliyetini ise [toplum içindeki farklı(laşmış) konumlarından hareket eden] insanlar gerçekleştirir.

“Farklılaşmış konumlar” vurgusu, burada önemlidir: Toplumun idamesi için stratejik önem taşıyan kaynaklara erişimde ayrıcalık sahibi bir kesiminin toplum üzerindeki, zor ve iknanın bileşik etkisine dayalı kurumsallaşmış yaptırım yetisi olarak iktidar, geçmişten devralınan uygulama, kurum vb.nin alımlanış sürecinde kritik bir rol üstlenmektedir. Çünkü bu “devir alma” işlemi, “yorum”a tabidir, ya da her “devralma” aynı zamanda bir “yeniden yorumlama” demektir; olası pek çok yorum içinde hangisinin geçerli sayılacağı ise, yorumu “kim”in yaptığıyla ilişkilidir. Çünkü iktidar konumu, toplum içinde mevcut dolayım kanallarına da egemen olmayı ön-gerektirir. Yönetenler, kendilerini ve edimlerini yönettikleri açısından kabul edilebilir (meşru) kılmak zorunda değildirler yalnızca, aynı zamanda bunun “tercih edilirliği”ni de sağlamak durumundadırlar. Dolayısıyla iktidar, yalnızca emek-sürecine dahil olmayan bir kesim ya da sınıfın toplumun geri kalanının artı-emeğini temellük etmesinden ibaret değildir; aynı zamanda onların bu durumun sürmesine rızasını -hem güzellik hem de zorla- sağlamasıdır.

Bu rıza sağlama işleminin gerçekleme alanı, ağırlıklı olarak kültürdür: yönetenlerin “adaleti”, “liyakatı”, yönetim tarzının “geleneklere uygunluğu” (ya da “demokratikliği”) vb. kültürel olarak biçimlenmiş kavramlardır. Bu ve benzeri kavramlar iktidarın süregenliği açısından hem yönetenleri belli ölçülerde sınırlandırmakta, hem de onlara esnek bir tarzda yeniden yorumlayabilecekleri/ biçimlendirecekleri bir meşruiyet alanı sağlamaktadır. Bu durum, kapitalizm öncesi formasyonlarda farklı iktidar sahibi sektörler arasında çeşitli ittifak biçimlerini (eklemlenmeleri) gerektirmekteydi: cemaatin kültürleme süreçlerinde ağırlıklı rol oynayan ilmiyye sınıfının (ya da Kilise’nin) monarkın iktidarına “ilahî” destek sağlaması ve karşılığında dokunulmazlığının güvence altına alınmasında, “mesleki” bir örgütün (örneğin loncalar) egemenlik sistemiyle çelişmeyen bir “çalışma ethosu”unu va’zetmesi karşılığında kısmî özerkliğini koruyabilmesinde, ya da yerel soyluların egemene haraç ödeyip biat ederek kendi hâkimiyet alanlarını muhafaza edebilmelerinde olduğu gibi… Özetle, bir iktidarın sürebilmesi için aslî olan “meşruiyet” kavramı, kültürel bir inşadır.

Şu hâlde “kültürün yönlendirilmesi”, iktidardakiler için aslî bir ihtiyaç ve her zaman başvurulan bir yoldur. İktidar sahipleri, toplum üyelerinin sosyalizasyon kanallarınının denetimini ellerinde tutarak, iktidarlarını meşrulaştırıcı/destekleyici ideolojilerin dolaşımını sağlayarak, konumlarının sorgulanmasının önüne geçerek, aktüel siyasetlerini destekleyecek zihniyetleri başat hâle getirerek, kısacası, kültürel dağarcığı sürekli yeniden biçimlendirerek konumlarına ve uygulamalarına ilişkin rızanın sürdürülmesine çabalarlar.

Günümüzün (Çokuluslu şirketler güdümündeki) küresel kapitalizmi açısından ise bu “rıza”nın sağlanması ve sürdürülmesi başlıca iki yoldan sağlanmaktadır. Bunlardan ilki, insanın kendisine, onu insan yapan emek süreçlerine yabancılaşmış bir bireyciliği, hazzı, tekbenciliği merkeze yerleştiren tüketimcilik ideolojisini küresel ölçekte yaygınlaştırmaktır. Bu, emeğe, paylaşmacılığa, komünalizme, kolektivizme dair tüm değerleri, diğerkamlığı, özveriyi, yetinme duygusunu tasfiye ederek, hayatın merkezine kendini yerleştiren, yalnızca kendisine değer veren, empati yoksunu, “varolma”yı “sahip olma”ya, tüketebilme kapasitesine eşitlemiş haz-merkezli ve sığ bireylerin oluşumunu destekleyen bir “kültürel dönüşüm”e denk düşmektedir. İster ABD’de, ister Sri Lanka’da, “çevrimiçi” ya da “in” olabilmek, küresel tüketim “trend”lerini yakalayabilme kapasitesine bağlıdır. Bireyin değeri, sahip olduğu, hükmedebildiği markaların toplam satış değeri kadardır; daha fazla değil. Dünyanın McDonalds’laşması, Coca Cola’laşması tamamlanmıştır.

İkinci yol ise, “maneviyatçılığın yükseltilmesi”dir. Neo-liberal ekonomik politikaların “neo-con” (yeni-muhafazakâr) kültürel politikalarla, “yeni dindarlık”la, “post-sekülarizm”le kolkola ilerlemesi, bir rastlantı değildir. Küresel kapitalizm “mezar kazıcısını”, işçi sınıfı ideolojisi ya da devrimci sosyalist düşünceleri yeryüzünden kazıma çabasında, burjuva devrimlerinin iktidardan indirerek bireysel vicdanlara hapsettiği imanı serbest bırakmıştır. İnsanın elinden dünyayı değiştirebileceğine dair irade ve özgüveni alıp ona öte dünyada daha iyi bir yaşam, reenkarnasyon, nirvana, astral yolculuk, Tanrısal inayet, ruhsal yetkinlik, kehanet yetisine erişmek vb. için uğraşmanın daha doğru olduğuna ikna ederseniz, hem yeni kazançların gerçekleşebileceği bir “maneviyat borsası” oluşturabilir, hem de insanları manipüle etmeniz kolaylaşır.

* * *

Buraya dek söylenenler, bizi kültürün yönetilenler/ezilenler açısından önemli olanaklar taşıdığını görmezden gelmeye sürüklememeli. Talep ve tahayyüllerini bir programa dönüştürerek siyasallaşan, yani “kendisi-için-sınıf”a dönüşebilen sömürülenler-ezilenler, kültürü de siyasallaştırarak bir muhalefet gündemine dönüştürme olanağına sahiptirler. Bu, toplumsal-tarihsel kültürel dağarcığın unsurlarını yeniden dizilime tabi tutmakla mümkündür. Her kültürde farklı ve çelişen unsur ve değerleri mevcuttur. Bu unsur ve/veya değerlerden savaşçılığı, tikelciliği, ben-merkezciliği, rekabetçiliği, otoriteye boyun eğiciliği, yazgıcılığı vb. vurgulamak mümkün olduğu gibi, barışçılığı, kardeşleşmeyi, dayanışmayı, başkaldırıyı, yaratıcılığı vb. vurgulamak da mümkündür ve altını çizerek belirteyim; bu, siyasal bir tercih, bir seçimdir.

1980 öncesinde bu ülkede neredeyse hegemonik olarak nitelenebilecek kardeşleşme, dayanışma ve başkaldırı kültürünü anımsayanlar ve bunun on yıl içinde tersine dönüş(türül)mesine tanık olanlar, neyi kast ettiğimi daha iyi anlayabileceklerdir. “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine”den, “gemisini kurtaran kaptan”a, “Yaşasın halkların kardeşliği”nden “Şehitler ölmez, vatan bölünmez!”e, “Yemen Türküsü”nden “Türkiyem Türkiyem cennetim, benim eşsiz milletim!”e, Yılmaz Güney’den Polat Alemdar’a, İlyas Salman’dan Şahan Gökbakar’a, Melike Demirağ’dan Tuğçe Kazaz’a, Ruhi Su, Timur Selçuk’tan İsmail Türüt’e, DKÖ’lerden STÖ’lere, ya da cemaatlere, tarikatlara, AST’tan Big Brother gibi “reality show’lara, “Haydi dayanışmaya!” çağrılarından “Kafayı kullan, köşeyi dön!”e, “tartışma”dan “chat”leşmeye, çayhanelerden kafelere, dernek/parti lokallerinden barlara, kooperatifçilikten AVM’lere … dönüşüm sınıfsal bir müdahâlenin, egemenlerin kültürel müdahalesinin bir sonucudur. ODTÜ’de 68’li devrimcilerin uğrağı kantinin yerine McDonalds’ı dikecek, Diyarbakır’a, Dersim’e, Gazi mahallesine uyuşturucu satıcılarını musallat edecek kadar iradî bir müdahaledir üstelik.

 Ama muhalif bir hareketin, tersi yönde bir iradeyi hayata geçirme olasılığı, her zaman için mevcuttur. Sorun, bu iradeyi “siyasallaştırma”, en geniş anlamıyla, toplumun geniş kesimleri açısından meşru/kabul edilebilir kılma yetisidir. Kuşkusuz “eşitlikçi-özgürlükçü-katılımcı” bir toplum tahayyülünden kalkınanlar için bu “kabulleniş” edilgin, güce boyun eğen, kutsal referanslara dayalı, çaresiz bir rızanın değil, aksine, kendi eylemleriyle daha yaşanabilir bir ülke, daha yaşanabilir bir dünya kurmaya arzulu, özgüvenli, “muktedir” bir toplumsal kararlılık ve katılımın ürünü olmalıdır.

* * *

O zaman, gelin biraz kapitalizmin mevcut tek-yanlı ve topyekûn (hem tüm dünyayı hem de iktisadî, siyasal, toplumsal, kültürel, tüm alanları kapsaması açısından topyekûn) saldırısı karşısında durma kararlılığındaki muhalefetin olası kültürel stratejileri üzerinde düşünelim. Bu stratejiler, iyiden iyiye kırılganlaşmış dünyamızda herkes için insanca yaşam hakkını tesis etmek üzere, insanî yaratıcılık, çeşitlilik/farklılık içinde eşitlik, empati, dayanışma, katılımcılık, özgürlük, kolektivizm, barışçılık, sömürüye karşı durma, hakkaniyet, türsel çeşitlilik ve ekolojik dengelerin sürdürümü gibi hayatî değerlerin birbirine kurban edilmediği bir dizilimini esas almak durumundadır.

“İktidar” konumunun sağladığı avantajlardan yoksun olmanın “eşitlikçi-özgürlükçü-katılımcı” bir iradeyi kitleselleştirebilmenin önüne diktiği tüm güçlüklere karşın, küresel kapitalizmin dışlananlar-ezilenler-sömürülenlere vaad ettiği (ve yaşattığı) “cehennem”, yeni tahayyüller için verimli bir topraktır. İnsan(lığ)a, bu kararlılığı gösterdikleri takdirde onur ve öz-saygınlıklarını muhafaza ederek insanca yaşayabilecekleri, kendi geleceklerini belirleme hakkını ellerine alabilecekleri, yetilerini özgürce geliştirebilecekleri, doğal ve kültürel çeşitliliğin zenginleştiriciliğinin kabul edildiği, dayanışmacı bir yaşamı kurabileceğini, bu yetiye sahip olduğunu göstermekten söz ediyorum. Böylesi bir tahayyülün sahipleri, bir yandan küresel kapitalizmin artan bir eşitsizlik, dışlama ve iktidar temerküzü üzerinde işlediğini durmaksızın vurgularken, bir yandan da “Başka bir hayat, başka bir dünya mümkün!” şiarını gündemden düşürmemelidir. “Başka bir dünya, başka bir hayat” önerisi ise, şu noktaları vurgulamak durumundadır:

 • Etnik-merkezciliğin ve ırkçılığın reddi;
 • Empati/kardeşleşme duygularının öne çıkartılması;
 • Kendi kültürünün ataerkil, baskıcı, cinsiyetçi, öteki-düşmanı yönlerinin tasfiyesi;
 • İradesini “öte” bir varlığa teslim eden, mutlak bir edilginlik ve kaderciliği va’zeden dinsel dogmalara karşı insanî etkinliğe dayanan bir dünyevîliğin savunusu;
 • Kapitalist sistemin yabancılaştırıcı düzeneklerinin, özellikle de “tüketim toplumu” modelinin köklü bir eleştirisi, insancalığa, “insanlaşma”ya çağrı;
 • Barışçılık ve dayanışmacılık vurgusu;
 • Tüketimciliğe değil, üretkenliğe vurgu;
 • Rekabet yerine kolektiviteye vurgu;
 • Emek ve yaşam eksenli bir enternasyonalizm;
 • Doğal/tarihsel çevreyle barışma;
 • Bireylerin yetilerini geliştirme haklarına saygı ve bunu gerçekleştirebilecekleri olanakların sağlanması;
 • Bireylerin tikel kültürel kimliklere katılma ya da katılmama, onlara karşı eleştirel olma özgürlüğünün kabulü.

Evet, her toplumun ve insanlığın kültürel dağarcığında sömürü olduğu kadar eşitlik, güçlüye boyun eğme olduğu kadar başkaldırı, tek-bencilik olduğu kadar dayanışmacılık, edilginlik olduğu kadar katılımcılık, yıkıcılık olduğu kadar yaratıcılık, şiddete yatkınlık olduğu kadar barışçılık, vb. bulunur. Anadolu’nun kültürel bohçasında Malkoçoğlu kadar Pir Sultan, Osmanlı kadar Babaîler; Ebusuut Efendi kadar Şeyh Bedreddin; dönemin muktedirlerine methiyeler düzen şair Bakî kadar onları yerden yere vuran şair Eşref; gizemci Mevlana kadar dünyevî Kazak Abdal; soykırımın namlı Ermeni katillerinden Yakup Cemil kadar Kütahya ve çevre vilayetlerdeki Ermenileri tehcirden kurtaran mutasarrıf Faik Ali (Ozansoy); Veli Küçük kadar Musa Anter; Abdullah Çatlı kadar Deniz Gezmiş; Necip Fazıl kadar Nazım Hikmet, Tansu Çiller kadar Behice Boran, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez!” kadar “Yaşasın halkların kardeşliği!” var. Ve ikincilere dayalı bir dünyayı kurabilmek, ancak ÇUŞ’ların iktidarı demek olan neo-liberal politikaların baskıladığı eşitlik, başkaldırı, dayanışmacılık, katılımcılık, yaratıcılık, barışçılık özlemlerini kitleselleştirebilmekten, yani yeni bir kültür yaratma mücadelesinden geçmektedir...

 

27 Ocak 2016 12:48:20, Ankara.

 

N O T L A R

[*] 7 Şubat 2016 tarihinde Sancı Dergisi’nin İstanbul’da düzenlediği ‘Kültür Sanat Edebiyat’ Sempozyumu’na sunulan tebliğ… Sancı, No:7, Mart/ Nisan 2016…

[1] P.J. Proudhon.

[2] Kroeber, Alfred L. ve Clyde Kluckhohn (1952) Culture: a critical review of concepts and definitions. Papers, 47 (1). Cambridge, Mass.: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology.

 

2.05.2016 (Sibel ÖZBUDUN)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

DİLLERİ YİTİRMEMEK İÇİN…

SORU(N)LARI İLE 15 TEMMUZ

UNUTMAMALI… KANIKSAMAMALI

NE GEÇMİŞ TÜKENDİ, NE YARINLAR… (1920’LERDEN 1970’LERE DEVRİMCİ KADINLAR)

HATIRA DEĞİL, HAFIZADIR ÇELİĞE SU VEREN(LER)

ÖĞRETEN EDEBÎ ZENGİNLİK: STEFAN ZWEIG

ZİNDANLARDAN HAYKIRAN ŞİİRSEL ESTETİK

ARZU ÇERKEZOĞLU’NA AÇIK MEKTUP

KENT(İN) VE KANAL(IN) SORU(N)LARI

ORTADA NE BİLİM KALDI NE DE AKADEMİ

ABDULLAH’IN MESELLERİNDEN SESLENEN ACILAR

KÜLTÜREL ÇÜRÜME VE FAŞİZM

BAŞINI KALDIRAN ŞİİR İNSANLIĞIMIZDIR

YERİMİZ MUTFAK DEĞİL, DÜNYA!

BİLİM, SOSYAL BİLİMLER, SOSYALİZM ÜZERİNE SORULAR, YANITLAR

ABD SEÇİM(SİZLİK)İ: MADE IN USA

DÖRT DAĞ İÇİNDEKİ DERSİM’İN HİKÂYESİ: “MA DİYA, SIMA MEVİNE/ BİZ YAŞADIK, SİZ YAŞAMAYIN” 2

DÖRT DAĞ İÇİNDEKİ DERSİM’İN HİKÂYESİ: “MA DİYA, SIMA MEVİNE/ BİZ YAŞADIK, SİZ YAŞAMAYIN”

KAPİTALİZM KADINLARIN YAĞMALANMASIDIR !

SİNBO DİRENİŞÇİLERİNE BİN SELAM; ÖZELLİKLE KADIN DİRENİŞÇİLERE !

FİGEN’İN (YÜKSEKDAĞ) DİZELERİYLE ŞİİR ÜSTÜNE

GELECEKTEKİ ETİKTİR ESTETİK

AKP “MUHAFAZAKÂR”LIĞI: CEMAATLER NE İŞE YARAR?

“ÖZGÜRLÜK” MÜ DEDİNİZ?!

ENDER ÖNDEŞ’İN YİRMİ ÖYKÜSÜ

YOKSULLARIN BAŞKALDIRISI VE KADINLAR (TARİHSEL BİR BAKIŞ) 2

YOKSULLARIN BAŞKALDIRISI VE KADINLAR (TARİHSEL BİR BAKIŞ)

“KAPİTALİZM VE ATAERKİ” ÜZERİNE NOTLAR

ENGELS, KADIN, AİLE

UNUTMAMAK, DEVRİMCİ BİR EYLEMDİR...

DERSİMİZ: KOMUTAN(IMIZ) CHE VEYA HASTA SIEMPRE, COMMANDANTE!

“SOSYALİZM VE İSLÂM” TARTIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR KAYNAK: BOLŞEVİK DEVRİMİ VE DİN

ANADOLU’NUN OTOKTON HALKI RUMLARIN HÂLİ ( 2 )

ANADOLU’NUN OTOKTON HALKI RUMLARIN HÂLİ

KİMİNİN DÜŞÜ, ÖTEKİNİN KARABASANIDIR

İKTİDARIN “KAYIKÇI DÖVÜŞÜ”: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

KADINLAR “SAVAŞ GANİMETİ” Mİ?

PANDEMİYLE GELEN(LER): DİSTOPYA MI, ÜTOPYA MI?

KAPİTAL’İN DİYALEKTİK MATERYALİST YORUMU

GEZİ/ HAZİRAN HAKİKÂTİ

“KADIN(LIK) BİLİNCİ” Mİ? (GENÇ BİR KADIN ARKADAŞIN SORUSUNA YANIT

“YASAM KÜÇÜKLERİMİ KORUMAK, BÜYÜKLERİMİ SAYMAK !

COVID-19 BİR TURNUSOL KÂGIDI

COVID-19: BÜYÜK RESMİ YA DA DEKADANS (2)

COVID-19: BÜYÜK RESMİ YA DA DEKADANS

ÜÇLÜ KRİZ SARMALINDA İNSAN MANZARALARI

“AGORAFOBİ”YE TESLİM OLMAMAK

İNFAZ DÜZENLEMESİ: “ADALET” Mİ DEDİNİZ?[*]

AKP, HSK, CORONA VE KADINA ŞİDDET

“İKİ KARDEŞ YAN YANA VE OMUZ OMUZA”: MUZAFFER –İLHAN- ERDOST

YÖNETENLER YÖNETEMEZ OLUP, YÖNETİLENLER YÖNETİLMEK İSTEMEYİNCE

KADINLARIN “YA BASTA!”SI

SAHNEYİ SOKAĞA, SOKAĞI SAHNEYE TAŞIYAN ESTETİĞİN ETİĞİ YA DA “YENİ(LMEYEN) KAPI”NIN MENŞEĞİ VEYA ONLARA DAİR

“VAR GİT ÖLÜM”: ÖLÜM RİTÜELLERİNE ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ

“İSA BOLİVYA’YA DÖNÜYOR” MU? YA DA BOLİVYA DERSLERİ

AKADEMİA’NIN “METAMORFOZ”U: “BAŞKAN”IN “ÜNİVERSİTELER”İ

KOLOMBİYA’NIN “BARIŞ”I!

İKİ “YOL” ÖYKÜSÜ ( 2 )

İKİ “YOL” ÖYKÜSÜ

GÜNDELİK YAŞAMI DÖNÜŞTÜRMEK: EKİM DEVRİMİ DENEYİMLERİ

SORU(N)LARIYLA BAŞKALDIRI(LAR)

“KIZIL’I MOR’A BOYAMAK” MI? HAYIR, TEŞEKKÜRLER!

YANITLAR

100 YIL DAHA YAŞAYASIN, İNSANCIL!

ÖLEN, NEO-LİBERALİZM DEĞİL, KAPİTALİZMİN KENDİSİ

DEVRİMLERE, KADINLARA VE NARODNİKLERE DAİR...

İYİ Kİ YAŞADILAR, İYİ Kİ YAZDILAR

AYŞE ÖĞRETMEN “DAVA”SININ ANIMSATTIĞI ( 2 )

AYŞE ÖĞRETMEN “DAVA”SININ ANIMSATTIĞI

“LÜZUM” ÜZERE: BİR KEZ DAHA İSTANBUL SEÇİMİ

İSTANBUL SEÇİMİ - BİR DEĞERLENDİRME

NEO-FAŞİZM(LER) “FEMİNİST” Mİ?

2019: YERKÜREDE VE COĞRAFYAMIZDA İŞÇİ SINIFI(MIZ)[2)

2019: YERKÜREDE VE COĞRAFYAMIZDA İŞÇİ SINIFI(MIZ)[

MASKELİ FAŞİZM: “POPÜLİST AŞIRI SAĞ”

ELEŞTİRİ, HAYATTIR; YAŞATIR!

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK” MI SAHİDEN?!

2019’UN 1 MAYIS’INA KENAR NOTLARI

VENEZÜELLA VE EMPERYALİZM KONUSU 3

VENEZÜELLA VE EMPERYALİZM KONUSU (2)

VENEZÜELLA VE EMPERYALİZM KONUSU

KADINLARIN BAŞKALDIRI TARİHİ VEYA “ÖNCE KADINLARI VURUN!

SEN ÇÜRÜMENİN RESMİNİ ÇİZEBİLİR MİSİN ABİDİN? YA DA MEMLEKETTEN EĞİTİM MANZARALARI

1968’İN 50. YILINDA SARI YELEKLİLER

“YA SEV YA TERKET”: BİR BİAT ARACI OLARAK MOBBİNG

YENİDEN HAYKIRABİLMEK: “YERİMİZ MUTFAK DEĞİL, DÜNYA

“KADINLAR İÇİN OLABİLECEK EN KÖTÜ ALAŞIMIN ORTASINDAYIZ”

ÖLÜMSÜZ ABİ(MİZ) OKTAY ETİMAN

Selam olsun bizden önce geçene

KEŞFEDİLMEMİŞ GELECEĞİN BİÇİMLENMESİ İÇİNDİ SAMİR AMİN

SAHİCİ OLMAK

HAVADIR, SUDUR, ATEŞTİR YANİ HAYATTIR GRUP YORUM

YARGI BAĞIMSIZLIĞI” MI DEDİNİZ ?

“ATAERKİ” ÜZERİNE

ÖFORİNİN ORTASINDA, UNUTULMAMASI GEREKENLER

KAPİTALİZMİN KENDİNİ İMHASI: NEOLİBERALİZM

SEN MİSİN “BARIŞ” DİYEN!

MARKSİZM VE KADINLARIN KURTULUŞU

AKP, İSLÂM, FAŞİZM ve KADINLAR

“KRAL ÇIPLAK” DEME VAKTİ: 2018 İSTANBUL’UNUN 1 MAYIS’(LAR)I

YA SOSYALİZM YA BARBARLIK!

OKTAY AĞABEY(İMİZ)

AKP’NİN “MUHAFAZAKÂR”LIĞI NEYE DENK DÜŞER?

KADIN(LAR) VE DEVRİM(LER)

AFRİN (VE SURİYE), AFRİN (VE SURİYE’N)İN ÖTESİDİR

KÜLTÜR “YERLİ VE MİLLİ” MİDİR? YA DA NEDİR?

EMPERYALİZM, T. “C” VE AFRİN

FAŞİZM VE KADINLAR

“YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER” NE KADAR “YENİ”?[

İŞÇİ SINIFININ KADINLAŞMASI

ZAPATİSTALARIN 33. YILI: BİR DEĞERLENDİRME

MARX’TAN ÖĞRENEN BİR ÇUKUROVALI: OKTAY ETİMAN

MURAT’IN DÜŞÜ, LAMBORGHİNİLER VE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLMEK

MARKSİZM + V. İ. LENİN = EKİM DEVRİMİ (NOTLARI)

AKP’NİN EĞİTİM SİSTEMİ Mİ DEDİNİZ?

HAMZA YALÇIN DERHÂL SERBEST BIRAKILMALIDIR

SOYKIRIMA TANIKLIK(LAR)

BİR İKTİDAR ARACI OLARAK KORKU

EMEKÇİLER, İŞSİZLER, YOKSULLAR NEREDE?[

“HALKIN SOYTARISI” DARIO FO “TİYATRONUN BÜYÜCÜSÜ”YDÜ

AKP’NİN EĞİTİM SİSTEMİYLE İMTİHANI

TOTALİTERLEŞMEYE, İHVAN’LAŞMAYA KARŞI

OĞLUM(UZ) ÖLÜMSÜZDÜR

ULAŞ, ULAŞ’TIR…

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAZGEÇİLEMEZ, ÖNCELİKLİ DEĞERDİR

BAŞKALDIRIDIR MİZAH YA DA HİÇ!

NE OLDU O “İMTİYAZSIZ, SINIFSIZ, KAYNAŞMIŞ KİTLE”YE?

HER KÖYDE BİR “KÖPEK” VARDIR...

“EVET” ÇIKSA DA “HAYIR”!

“MARKSİST-LENİNİST ROMAN YAZARI” : VEDAT TÜRKALİ

“CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ” VEYA BU KADAR YETKİYİ BABANIZA VERİR MİYDİNİZ

BİR “ELEŞTİRİ”YE KISA KENAR NOTLARI

ALEVÎLİK VE SINIF MÜCADELESİ: KÜLTÜR VE EKONOMİ POLİTİK

“DEMİRİN TUNCUNA, İNSANIN…”

PARANOYA VE MEGALOMANİNİN (“YENİ”) REJİMİ

TOTALİTARYANİZMİ SOKAKTA ALT EDEBİLMEK

FİDEL İÇİN SANCAĞI YARIYA İNDİRMEYİN, DAHA DA YÜKSELTİN!

AKP’NİN KADINLARA KARŞI SAVAŞI: “MADAM GİBİ ÖLMEK”

KRİZ, SAVAŞ VE İŞÇİ SINIFI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

“ÇOCUKLAR ÖLMESİN” DEMEK “TERÖR SUÇU” MU?[*]

LATİN AMERİKA: SAĞIN GERİ DÖNÜŞÜ-2/ PARAGUAY: “TEKNİK DARBE”[*]

LATİN AMERİKA: SAĞIN GERİ DÖNÜŞÜ - 1/ BREZİLYA ÖRNEĞİ[*]

DARBE GİRİŞİMİ VE SONRASI[*]

“LAİKLİK” Mİ? HANGİSİ?[*]

KADINLAR GERÇEKTEN DE “SINIFLAR-ÜSTÜ” MÜ?[1]

ÇOCUKLARININ ETİYLE BESLENEN ÜLKE[*]

AKP’NİN “BAŞKAN”LIĞI[*]

GÜNDEM’E, DÜNE VE BUGÜNE DAİR…[1]

RECEP’İN TÜRKÜ(/ŞİİR)LERİ[*]

AKP’NİN MUHAFAZAKÂRLIĞI, İSLÂMCILIĞI, NEOLİBERALİZMİ VE KADINLAR[*]

İBRAHİM KAYPAKKAYA VE KÜRT SORUNU[1]

“BİR DAHA ASLA” DİYEBİLMEK İÇİN: GÖZALTINDA KAYIPLAR[*]

“ESKİ(MEYEN)/ YENİ TÜRKİYE”DE BARIŞ (MI?)![*]

VAHŞETİN ALTERNATİFİ VAR ELBETTE![*]

GERÇEKTEN DE NEDİR “TERÖR”?[1]

1 MAYIS 2016 DERS(LER)İ[1]

LATİN AMERİKA’NIN DESAPARECIDO’LARI[*]

TANTALOS’U YARATMAK[1]

2016'DAKİ 1 MAYIS('IMIZ)

"İNSANLAR, BİR ŞİİR OKUDUKLARI, BİR RESME BAKTIKLARI İÇİN İSYAN ETMEZ!"

KAPİTALİZM, KÜLTÜR, DİRENİŞ[*]

“SUSMA, SUSTUKÇA SIRA SANA MUTLAKA GELECEK!”[1]

NİCE ONYILLARA ‘YENİKAPI’LI YOLDAŞLAR[*]

AKADEMİNİN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN[1]

SUSMA! SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK...[1]

HANGİMİZ ÖZGÜRÜZ Kİ?[1]