BİR YERYÜZÜ CENNETİ

Mahmut Alınak

BİR YERYÜZÜ CENNETİ

EMEKÇİLERİN DEVRİM HAREKETİ- EDH

TÜM HALKLARA, KADIN ERKEK, YAŞLI GENÇ, HERKESE BİR YERYÜZÜ CENNETİ VADEDİYOR.

İŞTE TARTIŞMAYA AÇTIĞI I O PROJE: 

MADDE 1- Emekçi Cumhuriyetler Birliği, devlet yöneticilerinin halka bağlı olarak çalıştıkları..

Halk tarafından denetlendikleri ve gerektiğinde görevden alınabildikleri üç federe cumhuriyetten..

Türkiye, Kürdistan ve Lazistan federe cumhuriyetlerinden oluşan federal bir halk devletidir. 

MADDE 2- Federal devletin eşit haklara sahip Türk, Kürt, Çerkes, Arap, Laz, Ermeni, Rum, Roman, Süryani, Yahudi, Ezidi, Kürt-Türk Alevi ve diğer halklardan her yurttaşı, istedikleri federe cumhuriyette kalma ve yaşama hakkına sahiptir. Bu hakka hiçbir şekilde müdahale edilemez, zorlama yapılamaz. 

Federe cumhuriyetlerin varlık nedeni dünyada ve bölgede adalet ve eşitlik adası olma idealine dayanır. 

MADDE 3- Halkların, cumhuriyetleri ve ekonomiyi yönetme hakkı ve yetkisi tartışılamaz, devredilemez. 

MADDE 4- Kamuya ait fabrika, çiftlik ve öteki tüm iş alanları, çalışan işçiler tarafından seçilen ve görevden alınabilen temsilcilerce yönetilir. 

MADDE 5- İhtiyaç fazlası özel mülkiyet toplumun genel menfaati çerçevesinde sınırlandırılır. Bu amaçla her ailenin iki milyon liranın üzerindeki mülk ve servetleri halkın ortak mülkiyetine geçirilir. Elde edilen gelirlerle yatırımlar yapılır, istihdam alanları açılır, halkın ekonomik, sağlık, eğitim, ulaşım, konut ihtiyacı ve sosyal refahı sağlanır. 

MADDE 6- Tüm yeraltı zenginlikler; her türlü maden petrol, enerji, göller, akarsular, denizler ve toprak halkın ortak mülküdür. 
Çiftçilerin ihtiyacını karşılayacak tarım arazileri ile üç dönümü aşmayan şahsi bahçeler ve konut arsaları bu hükmün dışındadır. 

MADDE 7- Cumhuriyetler birer hizmet aygıtı olarak her yurttaşına insanca yaşayabileceği ekonomik, sosyal ve kültürel imkânları yaratma yükümlülüğü altındadır. 
İşsizliği ve yoksulluğu sona erdirmek, iş alanları açmak, çalışmak isteyen her yurttaşa iş temin etmek ve konutu olmayanlara bedelsiz konut vermek cumhuriyetler için bir zorunluluktur. 

MADDE 8- Konutların ısınma, aydınlanma, su hizmetleri ve muhtaçların temel gıda maddeleri cumhuriyetler tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir. 

MADDE 9- Kamu ulaşımı kara, deniz ve demiryollarında ücretsizdir. 

MADDE 10- Her türlü sağlık hizmeti ücretsizdir. 

MADDE 11- Kadının özgürlüğü ve erkekle eşit olmasının güvencesi, sahip olduğu ekonomik özgürlüktür. Bu nedenle kadının ekonomik özgürlüğü devletin güvencesi altındadır. 

MADDE 12- Federe cumhuriyetlerdeki tüm dinler, mezhepler ve inançlar eşit ve özgürdür. Hiçbir din, inanç ve mezhebe imtiyaz tanınamaz ve hiç kimse dini ve inancı nedeniyle farklı bir muameleye tabi tutulamaz. Devlet dinleri hiçbir şekilde kontrol etmez, desteklemez ve finans etmez. 

MADDE 13- İlköğretimden üniversiteye kadar eğitim ve öğretim ücretsiz ve eşittir. Eğitim ve öğretimin amacı öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu alanda yetişmelerini sağlamaktır. 
İlkokuldan üniversiteye kadar her öğrenci kendi ana dili ile eğitim yapma hakkına sahiptir. Bu hakka hiçbir gerekçe ile müdahale edilemez.

Gençlik cumhuriyetlerin temel dinamiğidir.

Kadınların ve gençlerin örgütlenme hakları dokunulmaz olup cumhuriyetlerin güvencesi altındadır. 
Federe cumhuriyetlerde yaşayan tüm halklar arasında kardeşlik ruhunun yayılması, dillerin ortaklaşıp zenginleşmesi, dayanışma ve manevi bütünleşmenin sağlanması için her öğrenci ayrıca cumhuriyetlerde konuşulan dillerden herhangi birini seçmek ve öğrenmekle görevlidir. 
Yurttaşlar devlet kurumlarında istedikleri dili konuşma, o dille yazışma ve istedikleri dilden hizmet alma hakkına sahiptir. Bu hizmeti vermek cumhuriyetlerin temel görevidir. 

MADDE 14- Dünyada silah üretimi yasaklanmadıkça kanlı iç ve dış savaşların durdurulamayacağı gerçeği karşısında; savaşsız ve şiddetsiz bir dünya hedefine ulaşmak, her çeşit savaş araç ve gereçleri ile silah üretimini durdurmak ve orduların varlığına son vermek için başka halklarla ortak çalışmalar yapmak Emekçi Cumhuriyetler Birliği devleti ve federe cumhuriyetlerin ana görevidir. 

MADDE 15- Her federe cumhuriyet iki yüz milletvekilinden oluşan ve halk tarafından görevden alınabilen kendi meclisi ve hükümeti tarafından yönetilir.

 

MADDE 16- Emekçi Cumhuriyetler Birliği Meclisi, üç federe cumhuriyetin yüz  milletvekili ile temsil edildiği üç yüz milletvekilinden oluşur.

MADDE 17- Emekçi Cumhuriyetler Birliği devlet başkanının görev süresi dört yıldır. Devlet başkanı her seçim döneminde bir federe cumhuriyet tarafından teklif edilen üç aday arasından genel seçimle seçilir. Federe cumhuriyetler kendi adaylarını sıra ile teklif ederler. 

MADDE 18- Emekçi Cumhuriyetler Birliği'nin başbakanı ve bakanları federal meclis tarafından üç yıl için seçilir. Başbakan, devlet başkanı gibi federe cumhuriyetler tarafından seçilip teklif edilen üç aday arasından seçilir. Bir federe cumhuriyet iki dönem üst üste başbakan adayı gösteremez. 
Bakanlar federe cumhuriyetler arasında eşit sayıda dağıtılır. 

MADDE 19- Seçimle gelinen görevlerde gönüllülük esastır. Milletvekillerine ve il, ilçe ve köy meclisi üyelerine mesaileri karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. 

MADDE 20- Gerek Emekçi Halk Cumhuriyetleri Meclisi'nde, gerek federe cumhuriyetler meclisinde ve gerekse il, ilçe ve köy meclislerinde her üye cumhuriyetlerde konuşulan herhangi bir dili kullanmakta serbesttir. 

MADDE 21- Cumhuriyetlerin başkanları dört yıl için genel seçimle, başbakanları ve bakanları ise üç yıl için o cumhuriyetin meclisi tarafından seçilir. 

MADDE 22- Cumhuriyetlerin yönetiminde halk iradesi mutlak bir dokunulmazlığa sahiptir. Halk seçtiği milletvekillerini, devlet başkanını, hükümeti, parlamentoyu ve her derecedeki yöneticileri gerektiğinde görevden alabilir, yerine yenilerini seçebilir. 
Görevden alma seçmenlerin yüzde yirmisi ile teklif edilir, oylamaya katılan seçmenlerin üçte ikisi ile gerçekleşir. 

MADDE 23- Halkın federal meclisten veya federe cumhuriyet meclislerinden çıkan kanunları veto etme yetkisi demokratik bir haktır. Bir kanunun halk tarafından veto edilmesi seçmenlerin yüzde yirmi beşinin teklifi, oylamaya katılan seçmenlerin yarısından fazlasının oyu ile gerçekleşir. 
Halkın veto ettiği bir kanun iki yıl mecliste görüşülemez. 

MADDE 24- Halkın federal meclise ve cumhuriyet meclislerine kanun teklif etme hakkı temel bir haktır. Seçmenlerin yüzde onu ülkenin genel ve yerel sorunları hakkında meclislere kanun teklifi verebilir. Halkın teklif ettiği kanunlar üç ay içinde görüşülür. 

MADDE 25- İl, ilçe ve köyler seçimle gelen ve halk tarafından görevden el çektirilebilen kendi meclislerince yönetilir. 
Yerel güvenlik güçleri bu meclislerin yetki ve denetimi altında görev yaparlar. 
Valilik, kaymakamlık, belediye başkanlığı ve muhtarlıkların görev ve yetkileri cumhuriyet meclisleri tarafından çıkarılacak bir kanunla il, ilçe ve köy meclislerine devredilir. 

MADDE 26- Yargı işleri seçilmiş jüriler tarafından görülür. Yüksek mahkeme yargıç ve savcıları halk tarafından seçilir, gerektiğinde görevden alınır. 

MADDE 27- Zorunlu askerlik insan haklarına aykırıdır. Cumhuriyetlerin asker ihtiyacı  mesaileri karşılığında kendilerine maaş ödenen belli yaştaki insanlarca karşılanır. Emekçi Halk Cumhuriyetleri Birliği orduların olmadığı bir dünya idealine ulaşmak için uluslararası düzeyde çalışmalar yürütür. 

MADDE 28- Her türlü şiddetin ve suçun nedenlerinin ortadan kalktığı, bu nedenle suçluların ve cezaevlerinin olmadığı mutlu bir toplum yaratmak cumhuriyetler için vazgeçilmez bir hedeftir. 
Hapishaneler üçü tutuklu ve hükümlü temsilcisi, üçü cezaevi yöneticisi ve biri ilçe meclisi üyesi olmak üzere toplam yedi kişilik özerk bir kurul tarafından yönetilir. 

MADDE 29 – Üniversitelerin ekonomik, demokratik ve bilimsel özgürlüğü üniversite çalışanları ve öğrencilerce belirlenecektir.                                  

 

MADDE 30- Halkları dikenli teller arasında hapseden sınırların kalkması ve insanlığın dil, din, mezhep, ırk ve ülke ayrımı olmadan büyük bir dünya ailesine dönüşmesi Emekçi Halk Cumhuriyetleri Birliği'nin değişmez hedefidir. 

 

MADDE 31- Cumhuriyetlerde şiddeti teşvik etmedikçe her siyasi düşünce ve örgütlenme hakkı mutlak bir dokunulmazlığa sahiptir, bu hakka hiçbir şekilde müdahale edilemez. 

MADDE 32- Cumhuriyetler bireyin ve toplumun mutluluğundan ve refahından sorumludurlar. 

Her cumhuriyet, yurttaşları birbirleriyle maddi ve manevi dayanışmada bulundukları geniş bir ailedir. Bireyler doğumdan ölüme kadar cumhuriyetlerin bakımı, himayesi ve sorumluluğu altındadırlar.

  

                                                                              EMEKÇİLERİN DEVRİM HAREKETİ- EDH sözcüsü

                                                                                                             Mahmut Alınak 

8.05.2019 (Mahmut Alınak)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

TARİHİN NOT DEFTERİNDE KÜRT DRAMI

KADER ARKADAŞLARI

DENİZ POYRAZ’IN RUHUNU ŞAD EDELİM

ZERO’NUN İŞGALE KARŞI GİRİŞTİĞİ ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

BİZE EL VERİN BU KİRLİ İKTİDARI BİR YILDA TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE SÜPÜRELİM

POLİS GENELGESİYLE SURATIMIZA ATILAN TOKAT UMARIZ UYANDIRIR BİZİ BU GENELGEYİ GERİ ALDIRAMAZSAK YAZIKLAR OLSUN BİZE

77 YAŞINDAKİ AHMET SILIK, MENEMEN CEZAEVİ’NDE ÖLÜME TERK EDİLDİ

AKP KORONA İLE YOLDAŞ OLDU

SİVİL İTAATSİZLİK REFERANDUMU BARBARLARIN UYKUSUNU KAÇIRACAK

ÖZGÜRLÜK KONGRESİ

GERGERLİOĞLU'NUN ARKASINDAN MIZMIZLANMAK

KADIN YALAKALIĞI

Mahmut Alınak’a toplatılan kitabı gerekçesiyle hapis cezası

ADİL BİR DEVLETTE, ALİ HAJILON’UTUTUKLAYAN O HÂKİM VE SAVCI ŞİMDİ HAPİSHANEDE GÜN SAYIYOR OLACAKLARDI

YARIN KARA GÜN’DÜR

RESUL SAÇAN’I KİM ÖLDÜRDÜ

SOPA ELİNİZDE DİYE SİZDEN KORKACAĞIMIZI MI SANIYORSUNUZ

KÜRD'ÜN MAKÛS KADERİ

DÜNYA TARİHİNE ALTINHARFLARLE YAZILAN İKİ KÜRT ÖNDER

KÜRDÜN GEORGE FLOYD'U

BELLİ Kİ, ALAATTİN ÇAKICI AKILNMAYACAK

BASINA VE DÜNYA KAMUOYUNA

KÖYÜMÜN ÇOCUKLARI OYUNCAK İSTEDİ, İÇİM CIZ ETTİ

İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞA VE HAYAT PAHALILIĞINA SON!

BU HÂKİM VE SAVCILARI ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN ŞİKÂYET YAĞMURUNA TUTMALI

BUGÜN YAŞANANLAR YİRMİ DOKUZ YIL ÖNCEKİ STRATEJİK HATALARIN SONUÇLARIDIR

FAŞİZM ADIM ADIM İLERLİYOR, PEKİ BİZ NE YAPIYORUZ

İRANLI KÜRT GENCİ ALİ HAJILON NEREDE?

PANDEMİLİ DEVRİM GÜNLERİ

DEVLETİN YÜZ YILDIR ÇÖZMEMEKTE DİRETTİĞİ KÜRT SORUNUNU VE DİĞER ŞU SORUNLARI BİR YILA KALMADAN ÇÖZERİZ

DAWO- TANRI'NIN SESİ

ONLARIN ÇOCUKLARI ÖZGÜR BİREYLER, HALKIN ÇOCUKLARI İSE BAŞ EĞMİŞLER ORDUSU OLARAK YETİŞİYOR

KÖYDEKİ EVİME PARAŞÜTLE İNECEĞİM

HENDEKTEKİ GELİNCİK YARIN OKURLARIYLA BULUŞUYOR

ALEVİ OLDUĞUNU BİLE SÖYLEYEMEYEN KILIÇDAROĞLU MU KÜRT SORUNUNU ÇÖZECEK?

BUGÜN YASTA ve AÇLIK GREVİNDE OLACAĞIZ

TÜRKİYE'DE BİR KÜRD'ÜN BARIŞA ARACILIK ETMESİNİN CEZASI YEDİ BUÇUK YIL AĞIR HAPİSTİR

O KÖR KUYULAR HEPİMİZİN ZİNDANIDIR

Bilgisayarımı ve telefonumu Kars çayına atacağım.

ACİL GÜNDEM; HAPİSHANELER NASIL BOŞALTILIR

BUNLAR MARAZİ IRKÇILAR VE İŞGALCİLERDİR

KÜRTÇE VE DİĞER MAZLUM DİLLERE ÖZGÜRLÜK

DEPREMZEDELERİN DAVA AÇMA HAKKI

İNSANLARI DEPREMLER DEĞİL HÜKÜMETLER ÖLDÜRÜYOR

ARTIK YETER!

HAYATIMIZA YILDIRIMLAR YAĞDIRAN BU EKONOMİK TERÖRE "HAYIR!" DİYORUZ

VİCDANLARIN SUSTUĞU GÜNLER

ŞEHİTLİK YALAN, O GENÇLER SARIKAMIŞ'TA KENDİLERİNİN OLMAYAN BİR SAVAŞTA ÖLDÜLER

BEDELİ ÇİLE OLAN BİR AŞK HİKÂYESİ

İŞTE CENNETE GİDEN GARANTİ YOL. TAYYİP ERDOĞAN İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATIYORUM

KÜRTLER VE DİĞER MAZLUM HALKLAR KENDİ DİLLERİYLE DEVLETTE ÇOBAN BİLE OLAMAZLAR

KAHKAHALARLA GÜLDÜM, TAYYİP ERDOĞAN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜ HAYAL EDİYOR

OĞLU HAPİSHANEDE OLAN BİTLİS'Lİ BABANIN FERYADI

MEHMET TUNÇ VE BÊKES KİTABI MAHKEMECE YASAKLANDI

NE MİLYAR DOLARLIK BANKA HESAPLARI VE NE DE KARTİLYONLUK SERVETLER..

ADINIZI TARİHİN ÖLÜMSÜZLER DEFTERİNE ALTIN HARFLERLE YAZDIRMAK İSTER MİSİNİZ?

AVRUPA'NIN KORKUSU VE KÜRTLER

KAYYUM İŞGALİNE KARŞI ALTERNATİF BELEDİYE BAŞKANLIKLARI SÜRECİ BAŞLATILMALIDIR

BAĞIRMAK, İSYANIMIN OLANCA ŞİDDETİYLE BAĞIRARAK, KAPANDIĞINIZ FİLDİŞİ KULELERİNİZDE ZELZELE OLMAK İSTİYORUM

AĞRI'NIN CAMBAZLARI VE "GÜVENLİ BÖLGE" PAZARLIKLARI

GRUP YORUM HALKIN VİCDANINA SESLENİYOR VE KANAYAN BİR VİCDAN, SELÇUK MIZRAKLI

MADEMKİ BİZDEN VERGİ ALINIYOR, BUNLAR NEDEN ÜCRETSİZ DEĞİL

AKP BİZİ DAYAĞA ALIŞTIRMAK İSTİYOR. BUNLAR YILMAZ GÜNEY'İN ANLATTIĞI ZEHİRLİ OTLARDIR

ELLERİMİZDE BAYRAKLARIMIZLA MİLYONLAR HALİNDE SOKAKLARA DÖKÜLELİM

KÜRDÜ LOZAN'DA DÖRDE BİÇTİĞİNİZ YETMEDİ Mİ

ROJAVA NERESİ

ÜCRETSİZ AVUKATLIK VE SERVETLER DEĞERİNDE ALTIN BİR GÜLÜŞ

KÜRTÇE VE ESARET ALTINDAKİ DİĞER DİLLERİN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E GİDİYORUZ

TIKANAN SİYASETİN ÖNÜNÜ AÇACAK BİR PROJE

GÖÇMEN KADINLARA AÇIK MEKTUP

NADİRA KADİROVA'NIN AVUKATLIĞINI ÜCRETSİZ ÜSTLENMEK İSTİYORUM

FİGEN YÜKSEKDAĞ, SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE BİNLERCE AYDIN

HDP ÖNÜNDEKİ ANNELER NE YAPMALI ( 2 )

ANNELER YANLIŞ ADRESTELER OĞLU VE KIZI DAĞA GİDEN BİR BABANIN İBRETLİK HİKÂYESİ

TORUNUMU ÖLDÜRDÜLER

ESİR DİLLERE ÖZGÜRLÜK

SON DOĞALGAZ ZAMMI DA GÖSTERDİ Kİ, BUNLAR BİZE KOYUNMUŞUZ GİBİ DAVRANIYORLAR

KADIN CİNAYETLERİ ÜZERİNE KISA BİR NOT

SARAY VE KAYYUM KELİMELERİ YASAKSA..HER EVİN ÖNÜ, HER BALKON VE HER SOKAK BİR MİTİNG ALANIDIR

AKP'Yİ ZAMANA YAYILMIŞ SİVİL İTAATSİZLİKLERLE DİZE GETİREBİLİRİZ

BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMALARI AKP'NİN SONUNU GETİRECEK BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

KÜRTÇE VE DİĞER YASAKLI DİLLER İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E GİDİYORUZ

HOROZLARDAN İNSANLIK DERSLERİ

KÜRT MESELESİ BİR DEFA DAHA SİLAHLARA HAVALE EDİLDİ

BURASI TALANİSTAN

BUNLAR GIRTLAĞINA KADAR PİSLİĞE BATMIŞ

GÖZALTINDA SİGARA YASAĞI HAKKINDA ADALET BAKANINA AÇIK MEKTUP

DEVLET HALKI HARACA BAĞLADI. BU HARACA KARŞI ÇIKACAK BABAYİĞİTLERE İHTİYAÇ VAR

PKK BAHANE, DÜŞMANLIK KÜRDİSTAN'ADIR

HAKİKİ LİDER, TARAFTARLARI İÇİN CANINI ORTAYA KOYANDIR

UTANIN, GENÇLERİN HAYALLERİYLE OYNUYORSUNUZ. AHD OLSUN Kİ, HAYATI SİZE ZİNDAN EDERİZ

ROJA REŞ- KARA GÜN. KÜRTLERİN MİLLET OLARAK AĞLAŞACAKLARI BİR MEZAR TAŞLARI BİLE YOK

BUGÜN İRFAN KILIÇ, BAŞKA BİR GÜN HERHANGİ BİRİMİZ

KÜRD'ÜN KANI İLE YAZILAN ROJA REŞ*

AKP'NİN AR DAMARI ÇATLAMIŞ. GÖZE ALABİLSELER EVLERE DE KARAKOL KURACAKLAR

DÜNYA BÖYLE ANITLAŞAN HALKLARI DA GÖRDÜ

TAYYİP ERDOĞAN TAMAM

ÇORBACILAR OLMASA DÜNYA BİR HALKLAR CENNETİ OLURDU

TAYYİP ERDOĞAN KANDİL'E Mİ GİDECEK

ANNE BEN ÖLÜYORUM

KÜRTLER NE İSTİYOR.. İŞTE ÇÖZÜMÜN EN KESTİRME VE KANSIZ YOLU

BEN, "PONTUSLU RUM'UM," DİYENLER PARMAK KALDIRSIN

BU BOYUNDURUK BOĞUYOR AKP VE BU DÜZENDEN KURTULMAK GEREK

VATANSEVERSENİZ KENDİ ÇOCUKLARINIZI GÖNDERİN

KAZANANI OLMAYAN BİR SAVAŞ VE YİNE KAN, YİNE ÖLÜM

DİL ESARETİNE KARŞI ÖZGÜRLÜK KAMPANYASI

YA FAŞİST DEVLETİN BAYRAĞINI SELAMLAYACAKLARDI, YA DA ÖLECEKLERDİ

ERMENİLERE MİNNETTAR OLMAMAK ELDE Mİ?

ONU GÖRDÜKÇE ÖFKELİ BİR ÇIĞLIK KOPUYOR İÇİMDE

BU UTANÇLA NASIL YAŞIYORSUNUZ?

MERAL AKŞENER’İN KAYGISI

TAKSİM MEYDANI AKP'NİN TAPULU MÜLKÜ MÜDÜR Kİ, BURADA 1 MAYIS KUTLAMALARINA İZİN VERMİYOR

DEVLETİN YÜZYIL ÖNCE BAŞARAMADIĞINI BİZ REHİNELER BAŞARDIK

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: "BU BAYRAK HEPİMİZİN ORTAK BAYRAĞIDIR"

BİZİM NE YAZIK Kİ BİR SNELMAN’IMIZ YOK

BEŞ PARA ETMEZ BİR YAZI

ÖLÜM MAKİNELERİ İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

EMEKÇİLERİN DEVRİM HAREKETİ

EY YÜCE TÜRK MİLLETİ!

ÊZİDİ SOYKIRIMINDA IŞİD VE AKP'NİN YOL ARKADAŞLIĞI

GÜNÜN GÖREVİ

DİGOR’DA ÜZÜLEREK GÖRDÜM Kİ

AÇLARIN VE YOKSULLARIN (SOĞAN) DEVRİMİ

KENDİ TÜRÜNE DÜŞMAN, BAŞKASINA KÖPEK

ÖLÜMÜN KÖPEKLEŞTİĞİ AN

AŞKIN ÖLÜMLE SINANDIĞI DÖNÜŞSÜZ YOL

TUTUKLU AİLELERİNE AÇIK MEKTUP

SÜLEYMAN SOYLU, SEN QIRCİGOL DÜZÜNDE KARŞIMA ÇIKMALIYDIN

( Cizrespor'a saldırı ) SUÇ BİZDE

KPSS SAHTEKÂRLIĞI

BİR MERMİ BİR HALKA BEDELDİR

AÇIM AÇ, ÇOCUKLAR DOYMUYOR, EKMEK İSTİYORUM

PİRSA KURTÎ

SÜLEYMAN SOYLU'YA MEMUR DEĞİL, BİZİ TEMSİL EDECEK BELEDİYE BAŞKANLARI SEÇECEĞİZ

KORKUYORLAR

TÜRKİYE'YE DENİZ GEZMİŞ CEZASI

SARIŞIN BAKIŞLI KADIN

BRAVO, TAYYİP ERDOĞAN KARL MARKS’ I BİLE SOLLADI!

EMK YENİ BİR HAYATA ÇAĞIRIYOR

SENİ HEP ÖZLEM VE KEDERLE HATIRLAYACAĞIM GÜLNİGAR HANIM

İSRAİL VE TÜRKİYE'NİN FARKI

KIZ NEDEN HEP ERMENİ OLUR?

FİLLERİN İBRETLİK DİRENİŞİ VE GÖNÜLLÜ KÖLELER

BU TEHLİKELİ GİDİŞATI TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ. İŞTE BİR ÇIKIŞ KAPISI!

FATİH PORTAKAL İLE ÇEKİRGENİN FARKI

YİNE KAN VE YİNE ÖLÜM! CUMHURBAŞKANI'NDAN MEKTUBUMUZA CEVAP BEKLİYORUZ

YA İNSANCA YAŞAYACAĞIZ, YA DA KÖLECE BOYUN EĞECEĞİZ

Mahpusları unutan bir toplum, ister Kürt, ister Türk, özgürleşemez!

SAHİPSİZ BİR İL

DEVLET VE PKK ARASINDAKİ SAVAŞA SİVİL MÜDAHALE

YUMURTALAR BOZULUNCA NE OLUR

DEVLET ALKIŞÇILARINA ATILAN ŞAMAR

TAYYİP ERDOĞAN'A, "GÖZÜNÜN ÜSTÜNDE KAŞIN VAR," DEMİŞİM

BİZ, DEVLET VE PKK ARASINDAKİ SAVAŞI DURDURMAYA ADAYIZ

VAHŞET DEVRİ

AKP' DEN SEKSENLİK NİNEYE SEÇİM RÜŞVETİ

MARGRİT, DÜNYAYA IŞIK SAÇAN KADIN

İDAM RİSKİ ALTINDA OLAN PANAHİ BİZİM KARDEŞİMİZ OLSAYDI NE YAPARDIK

YAZIK BERNA LAÇİN’E Kİ, ALİŞAN ADLI BİR SAMAN KAFALI ADINI AĞZINA ALMIŞ

BİLAL ERDOĞAN PKK'NİN ELİNDE OLSAYDI...

KARAMSARLIĞA GEREK YOK VİCDAN AKP' YE KARŞI

SOKAK TERÖRÜ; Kars, İstanbul, Gaziantep ve Adana

SEN BİR TANRIÇASIN

MAHMUT ALINAK’IN KEŞKE ROMANI ÇIKTI

EMEKÇİLER AİLESİ VE FLORMAR İŞÇİLERİNE DESTEK ÇAĞRISI

BU HALK AYAKTA ALKIŞLANIR

TAYYİP ERDOĞAN YARIN ŞIRNAK' TA BİSİKLETLE TUR ATACAK. İBRAHİM TATLISES BU DEFA MİTİNGE ÇAĞRILMADI

PATRONLAR CENNETİ' İNDE FLORMAR CEHENNEMİ

EŞEK KULAĞINDAN DON DİKMEK

Babası ölenler için gecikmiş bir roman. Babası yaşayanlar için yazıldı . KEŞKE

EY DEVLETİN BAŞINDAKİLER, EŞLERİNİZ VE KIZLARINIZ SOYUNDURULARAK ARANIRSA NE HİSSEDERSİNİZ?

İSRAİL HALKI DÜNYA'YA IŞIK SAÇIYOR

ALAATTİN ÇAKICI' YA...SANA KIZMIYORUM, ACIYORUM

EY İNSANLIK, MAZLUM AFRİN HALKI SENDEN YARDIM BEKLİYOR!

SERJ SARKİSYAN VE TAYYİP ERDOĞAN FARKI

SEÇİM FIRILDAĞI

AKP İŞGALİNE KARŞI HALK BELEDİYECİLİĞİ

TANRI İSTESEYDİ...

TAPILAN KADIN

BU TOPRAKLARDA NEDEN DEVRİM OLMUYOR

GELİN ORTAK GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE KURALIM

BİR KÜRDÜN ASKERLİK ANILARI

KÜRT BELEK' LER

EY TAYYİP ERDOĞAN VE EY AVRUPA!

KARA NEWROZ

YÜZÜMÜZE TUTULAN AYNALAR

SİZ BENİ ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?

Islık çalmak da neredeyse suç sayılacak!

UMUT KÖPRÜSÜ

BİZİM GANDHİ'LERİMİZ

ÖKSÜZ BİR ŞEHİR

GEÇENLERDE SOYULDUM

EFRİN DÖRT GÖZLE SİZİ BEKLİYOR!

BUNLAR KESİP ATTIKLARI TIRNAKLARINI BİLE VATAN İÇİN TEHLİKEYE ATMAZLAR

HDP' NİN DEVLET HAYRANLIĞI

SİLAHA VE ÖLÜME İTİRAZI OLANLAR

EFRİN'DE HESAP BAŞKA, YPG BAHANE

"SUSMA, SUSTUKÇA ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

BİZ BUNU GÖZE ALAMAMIŞTIK. VE İKİ ÖNEMLİ HATA YAPTIK

Dün Silivri Cezaevi'nde Ahmet Şık ve Selçuk Kozağaçlı' yı ziyaret ettim.

LEYLA ZANA, KÜRT GANDHİ VE CİZRE

Bunun, düzenin süslü bir yalanı olduğunu ancak cezaevine düşünce anladık

HEVAL OLMAK BU MUDUR?

AYSEL TUĞLUK'UN GÖZYAŞLARI

HEP BÖYLE OLUR

F TİPİ YETMEDİ

KÜRTLER BUNU MUTLAKA SORGULAMALI

YARIN KARA BİR GÜNDÜR

KÜRTLERİN BİR AĞLAMA DUVARI YOK

OĞRU ÊLE BAĞIRDI Kİ, DOĞRUNUN BAĞRI ÇATLADI

KÜHEYLAN

ANNELERİN FERYADI GÖĞÜN ATLASINI YIRTIYORDU

ŞEKERLE TATLANDIRILMIŞ YALANLAR

TÜRKLER DE DAYAK YER

TÜRKİYE ESİR KAMPLARI

TERÖRİST EĞİTİM HEP AYNI

DAVET

YEŞİL GÖZLÜ O KIZ ÇOCUĞUNU DA ÖLDÜRDÜLER

SİLAHLAR SUSSUN, MAZLUMLARA HAKLARI TANINSIN

ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL

DÜNYA TERSİNE DÖNMEYE BAŞLADI!

MEHMET TUNÇ'UN KIZI NALİN'DEN MEKTUP VAR

VİCDAN, ZORBALIĞI YENECEK

KAN PARTİ' NİN SAKLI SIRRI

ÂŞIK OLDUM, SAVAŞTIM, ÖLDÜM

SESSİZLİK ZİNCİRİNE VURULAN KİTAP

BU HÜKÜMET NEDEN HÂLÂ BAŞTA VE BU MUHALEFET NEDEN VAR?

KÜRDİSTAN VE KATALONYA REFERANDUMLARININ BİZE SÖYLEDİKLERİ

ATEŞİ AVUÇLAMAK

LE VAN MİNH VE MEHMET TUNÇ*

SEN İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ BİR IRKÇISIN

KENDİNE KATİL EDİLENLER VE AYSEL TUĞLUK'UN ANNESİ

CEZAEVİ BALTASI İLE YÖNETİLEN ÜLKE!

"YA ÖLÜRÜZ, YA OLURUZ!"

ARAKAN ROHİNGYALARI KÜRT OLSAYDI GIKINIZ ÇIKMAYACAKTI

GÜNAHLARINIZI AĞRI DAĞI BİLE TAŞIYAMAZ

BİZİ TAVUK YOLAR GİBİ YOLDUNUZ!

KÜRDİSTAN, EGEMEN AZINLIĞIN DEVLETİ Mİ, HALKIN DEVLETİ Mİ?

NURİYE VE SEMİH İÇİN BİR UTANÇ YAZISI

Ertuğrul Kürkçü,Mir Dengir Fırat Celal Doğan,Altan Tan

F TİPİ DİLSİZLER TIMARHANESİ

KÖTÜ BİR KİTABIN MÜTEVAZı HİZMETİ

PAYLAŞMANIN BÜYÜK KEYFİ

ÖLMEK BAZEN BİR GÖREVDİR

AKP'NİN ATTIĞI KAZIK YETMEDİ, ŞİMDİ DE CHP KAZIĞI MI?

Kendimi mahkemede böyle savunacağım

ZENGİNİN KÖPEĞİ GİRER AMA HALK GİREMEZ

İŞTE SAVCININ AĞZINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI' NIN YARGIYA TALİMATI!

YALANCI EMZİK

SAHTE YURTSEVERLER VE ÇOBANYILDIZI AYDINLAR

BU DÜZENE HAYIR!

MUHALEFETSİZ İKTİDAR VE ACİL ÇÖZÜM

Sen sustun sayın aydın!