Bağımlılık tedavisi ve devletin rolü  (2)

İsa Altun UYARIYOR

Bağımlılık tedavisi ve devletin rolü (2)

Geçtiğimiz hafta bize bağımlılık tedavisi ile ilgili mektup gönderen Cengiz Akkaya'nın mektubuna kaldığımız yerden devam ediyoruz: ' 3- Rehabilitasyon ve Sosyal Entegrasyon Süreçlerinin İnşası Boyutu: Detox (arındırma) sonrasında bağımlıları yaşama kazandırmak için sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını sağlamak; terapi, spor, müzik, resim, mesleki eğitim, hobi edindirme gibi olanaklar sunmak mutlak gerekliliktir. Kamu ve Sivil Toplum işbirliğiyle bütün bu saydığımız üniteleri içerisinde barındıran örnek bir tedavi merkezinin, belirlenecek bir yerde pilot uygulama olarak açılması ve sonrasında bütün ülke geneline bu standartlarda Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri açılması acilen gereklidir. Sosyal yaşama kazandırma hedefi olmayan tedavi programlarının başarı sağlaması mümkün değildir. Tedavideki temel amaç; bağımlıları izole etmek değil onlara özgüvenlerini, özsaygılarını, yeteneklerini keşfetmelerini ve yaşamla tekrar bağ kurmalarını sağlayacak hedefler üzerine inşa edilmelidir. AMATEM-ÇEMATEM lerin mevcut yapılarının bu saydığımız amaçlara hizmet edebilecek yeni bir yapılanmaya ve anlayışa uygun yeniden düzenlenmeye mutlak ihtiyacı vardır.
Şimdiki işleyişin sorunun gerçekliğinden çok uzak olduğunu ve alternatif yolların yöntemlerin denenmesi ve dünya genelinde pozitif sonuçlar alınmış örneklerin incelenmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz. Portekiz ve Almanya'daki tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin incelenmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. 
Kapsamlı tesisler inşa edilene kadar Valiliklerin, Kaymakamlıkların, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin spor ve kültür merkezleri dahil olmak üzere elde var olan tesislerin değerlendirilebileceği, Çırak Eğitim Okullarının, İsmek ve İşkur un dahil edilebileceği sahada faaliyet yürüten STK larla işbirliği olanaklarının geliştirilebileceği mevzuat düzenlemeleriyle, kapsamlı bir toplumsal seferberlik bilinci ve duyarlılığı gereklidir.
Hastaneler ile ilgili düzenlemelerin çok acil bir şekilde yeniden ele alınması mutlak bir zorunluluktur. Sahada faaliyet yürüten STK larla işbirliği kanallarının işletilmesi, özelikle tedavi görmekte olan bağımlıların tedavi sürecine pozitif anlamda katılımını destekleyecek olan Ex-user (İyileşmekte Olan Eski Bağımlı Danışman) ların mutlak surette psikolojik destek tedavisi sürecine dahil edilmelerinin sağlanması, Detox (arındırma) sürecinden sonraki rehabilitasyon ve sosyal adaptasyon süreçlerinin daha sağlıklı bir evreye geçişini sağlayacaktır.
4- Ailelerin Tedavinin Her Sürecine Dahil Edilmesi Boyutu: Ailenin tedavi sürecinin aktif öznesi haline getirilmesi olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bağımlılık tedavisi sürecine ailenin dahil edilmemesi tedaviyi eksik ve işlevsiz kılmaktadır. Nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğunu bilmeyen aileler bu durum karşısında ne yapacak, bu sorunla nasıl baş edecek? İl uyuşturucuyla Mücadele Kurulu toplantılarına ailelerden ve iyileşmekte olan bağımlılardan temsilcilerin katılımının sağlanması, yapılan düzenlemelerin ve uygulamaların gidişatı hakkında bizzat bu sorunu yaşayan gerçek muhataplardan, mevcut uygulamalar hakkında gerçek ve tatmin edici geri dönüşlerin alınmasını sağlayacaktır. Madde bağımlılığı, hem bireyi hem de toplumun her kesimini etkileyen çağımızın en ciddi ve kapsamlı toplumsal sorunlarından biridir. Çünkü sorun yalnızca madde kullanan bireyi değil; o bireyin ailesini, toplumu ve giderek o toplumdaki kültürel yapıdan tutun da ekonomik işleyişe dek tüm toplumsal düzeni etkilemektedir.
Şu an ülkemizde hem kamuda hem de özel kurumlarda yürütülen madde bağımlılığı tedavi süreçlerinde aile maalesef tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine dahil edilmemektedir. Oysaki bağımlılık tedavisinde hasta ve ailenin tedavi ekibiyle işbirliği içinde olması ve tedavi sürecine ailenin aktif olarak katılması tedavinin etkinliğini arttıracak olan en önemli husustur. Özellikle bağımlının, tedavi sonrasında yeniden şekillendirilmesi gereken yaşamına uyum sağlamasındaki süreçte aile en önemli unsurdur. Buna karşın hem hastaların, hem de ailelerin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları ve hastalıkla baş etmede birçok sıkıntı ve güçlük yaşadıkları bilindiği halde tedavi süreçlerinde bu göz ardı edilmektedir. Birçok istismar kapılarının aralanmasına sebep olan bilgisizliğin, en önemli sorunumuz olduğunu düşünmekteyiz. 
Dolayısıyla madde bağımlılığı tedavisinde, ailenin nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğu ve bağımlı olan bireyle birlikte iyileşme sürecinde birbirlerine nasıl destek olmaları gerektiğine yardımcı olacak, ruhsal ve toplumsal zorluklarla nasıl baş edecekleri gibi birçok alanı kapsayan ciddi bir tedavi, terapi, rehabilitasyon ve eğitim sürecine dahil edilmeleri olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Gerek Denetimli Serbestlik uygulamalarına, gerekse de bağımlının kendi isteğiyle başladığı tedavi süreçlerine ailelerin dahil edilmesi, gerekli mevzuat düzenlemeleriyle zorunlu hale getirilmelidir.
5- Eğitimli Personel Boyutu: Tıbbi müdahale sürecinde ve sonrasında doğru tedavi ve terapi sağlayacak donanıma, eğitime ve tecrübeye sahip nitelikli personel ihtiyacı uyuşturucuyla mücadeledeki en önemli unsurdur. Özel Formasyon Eğitimi mutlak bir zorunluluktur. Bütün tedavi süreçlerini kapsayan geniş katılımlı, sorunun bütün taraflarından temsilcilerin olduğu bir Kurul tarafından uluslararası akreditasyonu olacak standartlarda, Milli Eğitim Bakanlığı onayından geçmiş bir Farkındalık ve Formasyon Eğitim Programı hazırlanmalıdır. 
Bu formasyon eğitimini tamamlamış kadrolarla bu alanda sağlıklı ve gerçekçi faaliyetler yürütülebilir. Detox (arındırma) sürecinden sonra başlayan Rehabilitasyon ve Sosyal Adaptasyon evresinde hem izlenecek yol ve yöntem konusunda hem de ilgili personelin Formasyon Eğitiminde 129 ülkede uygulanan ve ilerleme kaydedilen Kendine Yardım Guruplarının literatürleri, 12 basamak eğitimi ve faaliyetlerinin araştırılmasının ve incelenmesinin bu konuya dair atılacak adımlarda önemli bir aşama olacağı inancındayız.
6- Önleyici Eğitim Boyutu: Anaokullarından itibaren önleyici tedbir anlamında bir Farkındalık Eğitim Programı hazırlanmalıdır. Sosyoloji-psikoloji-psikiyatri-sosyal hizmetler-rehberlik-pdr-anaokulu öğretmenliği-sınıf öğretmenliği-felsefe-antropoloji bölümlerinde Madde Bağımlılığıyla ilgili bölüm başkanlıkları kurulmalı ve branş eğitimi verilmelidir. 
7- Dernekler-STK lar Boyutu: Özellikle Uyuşturucuyla Mücadele Derneği kurmanın, Dernekler Mevzuatından çıkartılıp Sağlık Bakanlığına ve denetimine tabi olacağı belirli yasal mevzuatlara kavuşturulması çok önemlidir. Bağımlılığın ciddi psikolojik ve fiziksel ağır tahribata sebebiyet verdiği gerçeğinden hareketle, her türlü istismara açık olan böylesine hayati bir alanda, belirli yetkinlik kriterlerinin belirlenmesi acil bir gerekliliktir. 
Her önüne gelenin ve hiçbir yetkinliği olmayan şahısların istismar amaçlı bu alana girmeleri önlenmelidir. Uyuşturucuyla Mücadele Derneklerinin, Sağlık Birimi Ünitesi standardına uygun kurumlara ya da Yarı Yol Evi tanımlamasına uygun kurumlara dönüştürülmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Uyuşturucuyla Mücadele Dernekleri, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bağımlılık formasyonu eğitimi almış uzman ekiplerce denetlenmelidir.
Yukarıda saydığımız her konu başlığının detaylı bir şekilde ele alınıp, toplumsal farkındalığın artırılması ve devlet politikasına dönüştürülmesi acil gereklilik haline gelmiştir. Öncelikle bu konuda faaliyet gösteren ve bu meseleye duyarlı bütün resmi ve sivil kurum temsilcilerinin, bağımlı yakınlarının, gönüllü aktivistlerin, akademisyenlerin bir araya gelerek konunun ana çerçevesinin ve politikalarının oluşturulması için bir süreç başlatması kaçınılmaz bir zorunluluktur. 
Özellikle basına çok büyük görev düştüğüne inanıyoruz. Meselenin doğru algılanması ve farkındalık oluşturmak adına özel dosya ve tartışma programları düzenlemesi çok hayati bir önem taşımaktadır. Mecliste grubu bulunan Siyasi Parti temsilcilerinden oluşan Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurul mevcut uygulanmakta olan bütün hukuk ve sağlık mevzuatlarını yeniden durumun vehametine ve gerçekliğine uygun hale dönüştürmek için seferberlik halinde çalışmalıdır. 
-Eldeki mevcut kaynaklar sahada var olan gerçek ihtiyaçlara ve eksikliklere yönelik planlamalar çerçevesinde kullanılmalıdır. Özellikle her türlü istismara açık olan bu soruna ilişkin doğru kararlar ve mevzuat düzenlemeleri sorunun gerçek muhataplarıyla, yani en ağır bedeli ödeyen biz Bağımlı Yakınlarıyla kurulacak doğrudan iletişim kanalları sayesinde oluşturulabilir. Bazen sorunun nedeni ailedir ve bağımlı ailede yaşadığı sorunlardan kaçış olarak maddeye kadar uzanır, sorunun muhatabı olan aile de bu tedaviye dahil edilmedikçe tedavi süreci eksik kalmaktadır. Biz Bağımlı Yakınları muhatap alınmadığımız takdirde atılacak her adımın ve her düzenlemenin mutlaka eksik kalan bir tarafının olacağını düşünüyoruz.
-Sahada faaliyet yürüten STK lar ve Ex-user lar (İyileşmekte Olan Eski Bağımlı Danışmanlar) mutlak surette tedavi sürecine, yeniden ele alınmış mevzuat düzenlemeleriyle birlikte sağlıklı işleyen ve denetlenebilir hale getirilerek dahil edilmelidir.
-Kalkınma Ajansları üzerinden dağıtılan kaynaklar denetlenmeli ve sorunun gerçekliğine uygun projelere kullandırılmalıdır.
-Gerek Özel Hastanelerin, gerek sahada faaliyet yürüten Uyuşturucuyla Mücadele Derneklerinin bağımlı ve bağımlı yakınlarıyla maddi her türlü alışverişinin önlenmesi olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bağımlılık tedavisinin Sosyal Yardım Fonları, SGK ve GSS üzerinden karşılanması hem denetimi beraberinde getirmiş olur, hem istismarı engeller. Bu bağlamda çok ciddi ve kapsamlı mevzuat düzenlemeleri en acil ihtiyaçlardan biridir. Derneklerin Sağlık Bakanlığınca denetlenmelerine ihtiyaç vardır.
Bağımlılık sorununa bakışımızı ve toplumsal politikalarımızı sorunun önemine ve gerçekliğine uygun hale getirebilmek için görmezden gelmek yerine tartışmak, öğrenmek ve el birliğiyle çözüm yolları üretmek için çaba sarf etmeliyiz. Bilgiye, tedaviye, rehabilitasyona ulaşmanın ve bu sorunu bir toplumsal kazanıma dönüştürmenin yollarını kolaylaştıracak bütünü kapsayan hukuksal mevzuatları acilen düzenlemek üzere TBMM de Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu kurulmalıdır. 
Bir toplumun geleceğinin inşa edildiği en önemli nokta, gençlik için alınan kararlar ve düzenlemelerdir. Bütün gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden bu kimyasal terör karşısında toplumsal seferberlik halinde önleyici eğitim ve bütünlüklü tedavi, rehabilitasyon ve sosyal adaptasyon çözümleri üretemediğimiz, gerekli hukuksal düzenlemeleri yapmadığımız sürece çok geç kalmış olacağız. Bütün siyaset kurumunu, kamu yönetimini ve toplumu göreve davet ediyoruz.

30.10.2016 (İsa Altun UYARIYOR)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

Siber suç ile casusluk beraber büyüyor

VERİ KAYBETMEMEK İÇİN

Güncelleme ve güvenlik

Siber korsanlar boş durmuyor

Dijital Çağda Çocuk Olmak

Siber casuslar iş başında

Şirketler neden Bitcoin'e yatırım yapıyor?

SİBER SUÇLULARDA HEDEF YAŞLILAR

Çevrimiçi Uzaktan Gözetmenlik

SİBER SALDIRILARDAN KORUNUN!

“Güvenli Değil” uyarısı

Clubhouse kullanma rehberi

SAHTE VİLLA DOLANDIRICILIĞI!

Kötü amaçlı SMS

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ

Yapay zeka ile dolandırıcılık

Linkedin’de Kişisel Marka Olmak

SİBER SALDIRILAR ÜRKÜTÜYOR

NFT, dolandırıcıların hedefinde

Siber saldırılar arttı

İNTERNETTEN HEDİYE ALIRKEN DİKKAT!

İnsan, doğa ve yapay zeka

Dolandırıcılık Raporu 2020

Güvenli şifreler oluşturmak

SAHTE BAYRAM İKRAMİYESİ SMS’LERİNE DİKKAT!

Mobil uygulama güvenliği

HUKUKA AYKIRI ÇEKİLİŞ YAPANLAR

ŞİFRENİZ GÜVENDE Mİ ?

DOLANDIRICILIK E-POSTALARI

SİBER SALDIRILAR VE KİMLİK AVI

Kripto paranın tanımı

KİŞİSEL VERİLERİ GÜVENDE TUTMANIN YOLLARI

Siber Riskler

Şifresiz sanal ortam

Saldırılar KOBİ'lere yapılıyor

Siber hırsızlık hız kesmiyor

EN YAYGIN 5 SİBER TEHDİT

ŞİFRESİZ BİR DİJİTAL DÜNYA

Yedeğiniz yoksa dijital hayatınız tehlikede

YEMEKSEPETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE

Sekiz adımda dijital temizlik

PATRON DOLANDIRICILIĞI

Pandemiyi fırsata çevirdiler

Pandemi ve Uyku sorunu

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR VE GÜVENLİK RİSKLERİ

SAĞLIK SEKTÖRÜNE SİBER SALDIRILAR

Çalınmış parolalar 15 dolardan satılıyor

GÜÇLÜ AĞLAR İÇİN DİJİTAL TEMİZLİK

Startup'lara güvenlik tavsiyeleri

Siber Güvenlik Yol Haritası

Siber zorbalık

Kripto para dolandırıcılığı

'3 BİN TL PANDEMİ DESTEĞİ' YALANI

WHATSAPP'TAN GELEN KADINLAR GÜNÜ MESAJLARINA DİKKAT!

DİJİTAL TACİZE KARŞI UYARILAR

VODAFONE'DEN DEV YATIRIM

YAŞAM HAKKI KUTSALDIR

VERİ KURTARMA TALEPLERİ

WhatsApp krizi nasıl çözülecek?

ŞİDDETE 'SESSİZ KALMA'

MOBİL UYGULAMA TRENDLERİ ( Y ve Z KUŞAĞI)

VERİ KAYBINA DUR DEMEK İÇİN

TREND MİCRO CLOUDSEC OTURUMU

VERİ ÇALAN SİTELER

Dijital Çağda İnsan Kalmak / Kadın ve Adalet Zirvesi

VERİ İHLALİNİN ARDINDAN NE YAPMALI?

İŞLETİM SİSTEMLERİNİ GÜNCELLERKEN

RIZASIZ KULLANILAN KİŞİSEL VERİLER SUÇ TEŞKİL EDİYOR

VERİLERİN SİLİNME SÜRECİ

Mesajlarınız ifşa olabilir

KİŞİSEL VERİLER VE DEPO

VERİLERİ DARK WEB'E SAÇILAN ŞİRKETLER

VERİLERİNİZ SATILDI MI ?

Sosyal medya bağımlılığı depresyon ve yalnızlığa sebep

Siber güvenlik teknoloji

Güvenlik ihlalleri büyük sorun

Ücretsiz içerik pahalıya mal olabilir

Dijitalde İtibar

Siber suç kurbanı olmayın

Sosyal medya evlilikleri nasıl etkiliyor?

KAYBOLAN VERİLERİ KURTARMANIN YOLU

Suçluların gözü, yeni mobil bankacılıkta

IoT Cihazlarınız Size İhanet Edebilir

Siber vurgunculardan veri tehdidi

Dijital Suçlar Birimi uyardı!

E-atık yönetiminde 7 başlık

Cihazlarınızı şirketlere teslim etmeden önce ne yapmalısınız

Kovid-19 ; Odaklanmak için

Mobil cihazlarda Fortnite ( koronavirüs nedeniyle)

Evden çalışma rutini

COVİD-19 VE SİBER HIRSIZLARIN PUSUSU

Elektronik Sigara ölümleri artıyor

Çocuklar ve internet güvenliği

TÜKECİLER VERİ İHLALİ KONUSUNDA ENDİŞELİ

Gençlerde bağımlılık ve öfke ilişkisi

Fidye yazılımlarında yerel yönetimler hedef

Veri sorumlularına önemli uyarı

Bağımlılıkla savaşta aile tutumu

Bağımlılıkta önleme çalışması

IOT CİHAZLAR İÇİN GÜVENLİK

Eroin illetinin etkileri

Eroin tedavisi

Teknolojide Kadın Derneği

Bağımlılık hakkında sorular ve cevapları

Tiner Bağımlılığı

Kimlik avı

Çocuklar KOAH adayı

ŞİFRE ÇÖZÜCÜ ZARARI ENGELLEDİ

Şirketler ve siber koruma

İnteraktif Güvenlik

Sevgilinizi riske atmayın!

Online alışveriş ve bankacılık

En büyük veri ifşası

Boş vermeyin, dahil olun!

Gizlilik ve ihlal

KULLANICILAR SAHTE MAİLLERİ FARK EDEMİYOR

Hackerleri değil, sevdiklerinizi mutlu edin!

KORSANLAR EN ÇOK BU SEKTÖRLERE SALDIRIYOR!

FİZİKSEL GÜVENLİK SİBER GÜVENLİĞİ RİSKE ATIYOR

Uyuşturucu sorunu tartışıldı

Sosyal medya mahremiyeti ihlal ediyor

Zorbalara dikkat

Saldırganların gözü müşterilerde

GENÇLER SİBER ZORBALIĞA SESSİZ

Bağımlıyı tanıma rehberi

Ucunda ölüm var

Sen içersen o da içer

Kötücül Yazılımlar

Bağımlılık kader değil, çare var

Telefon kaybetmenin stresi oldukça yüksek

Bir Kereden Çok Şey Olur

Hedef mobil bankacılık

Banka müşterileri hedef

Dijital Finans Güvenliği

Akıllı kamera dönemi

AKRAN ZORBALIĞI SİBER ZORBALIĞA DÖNÜŞÜYOR

Okul Güvenliği ve Bağımlılık

Biri sizi izliyor

Gizli ve daha zeki

KODLAMA EĞİTİMİ VERMEK ŞART

İyi parola

Güvenlik teknolojileri yaygınlaşıyor

Bağımlıya Profesyonel destek

Fidyecilere teslim olmayın

Siber suçlular kaçamaz

Siber farkındalık

Dünya Uyuşturucu Raporu

'Bedava', 'ücretsiz' 'kampanyalar

Uygulamalar endişe yaratıyor

BİLİŞİM GRUBU, "Gelecek 5.0"ı konuştu

Bağımlılık tedavisinde başarı

DDos saldırıları

ÇALINAN VERİLER DERİN İNTERNETTE

Dijital sorun yaşama

Siber güvenlik

Nefes Çalışmaları

Çocuklarda online oyunlara daha dikkat etme zamanı

Bayram tatili yaklaşıyor. Siber suçluları engelleyin

ÇOCUKLAR VE DİJİTAL TEHLİKELER

Telefon tacizleri

Instagram sahtekarları

Sahte patron

SİBER SALDIRILAR

Kimlik avı saldırıları

Fidye yazılım saldırıları

Mobil cüzdanlar tehdit altında!

Siberde güvenli sohbet

Yerli çözümler ve yetkin işgücü

Şifre kırmak için 2 Saat Yeterli!

OLTALAMA SALDIRILARI

EVİNİZİN GÜVENLİĞİ

CİHAZLAR DİJİTAL PARA HEDEFİNDE

Dijital itibar ve e koruma

Kripto paraya soygun girişimi

YENİ MEDYA VE KRİPTOPARA

Ofis veri güvenliği

Hırsızlık kurbanları

Hackerların gözü Monero'da

Telefonum olmadan asla

Aşkınız mı internet güvenliği mi?

"AKILLI TELEFON ZİHİNSEL GELİŞİM"

'Dijital Hedef Tahtası'

SAHTE SMS VURGUNU

Bağımlı Köyü Projesi

ÇOCUKLAR TATİLDE SİBER SUÇLULAR İŞ BAŞINDA

Torbacıları bağımlı annelerine sorun

İşlemci açıkları

SOSYAL MEDYA BİLİNCİ

2018: Makinelerin yükselişi

Siber Saldırganlar Yeni Yıl Alışverişinde

TEKNOLOJİDE BİR İLK

Güvenlik Açıkları ve Zararlı Yazılımlar

Saldırılar nasıl oluyor

Zehirli tuzakta internet'in etkisi

ÇEVRİMİÇİ EMNİYET EĞİTİMİ

Yeşilay teknoloji bağımlılığı

Cihazlar saldırıya açık

SİBER SALDIRGANLAR PUSUDA

Bir Kereden Çok Şey Olur

Bir Kereden Çok Şey Olur

Kimyasal terör

Bilgileri hacklendi

ATM SOYAN YAZILIM

CİHAZLAR TEHLİKE ALTINDA!

Gençleri bekleyen tehlike

Ev Cihazları, Siber Suçlulara Hedef

Veri analiziyle dolandırıcılık

Siber saldırlar artışta

Veri İhlalinin etkisi

Sahte Haber Hizmeti

CANLI BOMBA TESPİT SİSTEMİ TÜRKİYE'DE

MOBİL UYGULAMALAR HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Bayram ve tatil etkisi Türkiye'yi korudu

Tatildeyken aklınız evde kalmasın

Geleceği Tasarla

Siber saldırganların gözü sanayinin altyapısında

KLİNİĞİN MÜŞTERİLERİNE ÇIPLAK FOTOĞRAF ŞANTAJI

Mobil Ödemenin Akıllı Yolu

Film izlemeye çalışırken, paranızdan olmayın!

Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz

CEZALAR ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA

MOBİLİTE: GÜVENLİ ŞEHİR

Kontrol Bende

Teknoloji okur-yazarı

ŞİRKETLER MİLYON DOLARLAR KAYBEDEBİLİR

GOOGLE DOKÜMANLAR KULLANICILARI TEHLİKEDE!

Veri Merkezi Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 7 Konu

Wannacry fidye yazılımına karşı önlemler

Kadınlara "Güçlü" Destek

WannaCry saldırısı

Bulut bilişim hakkında 5 efsane!

ÇİFTÇİNİN VERİMLİLİĞİNE DESTEK

ANNENİZE İNTERNETTEN HEDİYE ALIRKEN DİKKAT EDİN!

Siber saldırılara karşı hazır mıyız?

30 İLDE 10 BİN ÇOCUK KODLAMA ÖĞRENECEK

Çocuklara teknoloji için 5 ipucu

Siber suçlular şimdi de Minecraft meraklılarına yöneldi

Sosyal medya fenomenleri dijital pazarda

Saniyede 3 Yeni Siber Tehdit

Veriler her yerde ve çok para ediyor

Enerji sektörü siber güvenlikte teknolojinin hızına yetişemiyor

Bugünkü saldırılar 20 yıl öncesiyle bağlantılı

İnternetle Hayat Kolay Projesi

Şifresiz wi-fi kullananları bekleyen tehlike

Ekranlar iletişimi engelliyor

Acil sağlık ihtiyacı Panik Butonu

Bu çocuklar bizim !

AKILLI CİHAZLARI AKILLICA KULLANIN

Dijital hijyene önem vermemek verileri riske atıyor

Online Güvenli Alışveriş için Nelere Dikkat Etmeli

Türkiye'nin %78'i Neden 4 Megabit Hıza Mahkûm?

Bir milyardan fazla e-arşiv fatura düzenlendi

Bağımlılığa karşı bilinç oluşturmak

Online Güvenli Alışveriş

Mirai Windows'tan yayılıyor...

Günde 350 bin zararlı yazılım

ÇOCUĞUNUZUN KUCAĞINDAKİ CASUS KAYITTA

Bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemi

İstenmeyen e-postalardan fidye yazılımı çıktı.

Bu güncellemeye dikkat!

Kadınlar dijitalleşecek

Üzgünüz diyerek 250 bin dolar istiyorlar

Erkekler "like" konusunda daha hassas

PlayLab'dan teknoloji kampı!

ÇOCUĞUNUZLA SOSYAL MEDYA SÖZLEŞMESİ

Teknolojiye daha fazla kadın eli değecek

Zayıf şifre tehlikesi

Çocuklara Hediye Seçerken Güvenliği Göz Ardı Etmeyin

ÇARESİZSENİZ, ÇARE "SİZSİNİZ"

Kaybetme korkusuyla sosyal medyadan uzaklaşamıyoruz.

Resimlerin içine saklanan virüs

Fotoğraf ile ispat dönemi başladı

2016'nın en büyük siber saldırıları

YENİ YILA GİRERKEN TUZAĞA DÜŞMEYİN

Şirketlere 40 Saniyede Bir Saldırı

IBM Siber Güvenliğe 200 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor

Zararlı Yazılımların Sayısı 1 Milyara Ulaştı

BİLİŞİMİN KALBİ ANKARA'DA ATACAK

Şifre-fidye yazılımlarına karşı bir adım daha

Teknolojik gelişmeler iş dünyasını nasıl etkileyecek?

Uyuşturucu sorun çözmez, daha da derinleştirir

İnternetten Alışverişe Günde Yarım Saat Harcıyoruz

Veri Güvenliği Geleceğin En Önemli Sorunu

Bilişim ülkelerin geleceğini değiştirecek

Cihazların Sadece %45'i Korunuyor

Fidye Yazılımı Mağdurları Arttı

Siber Güvenlikte 2017'de Neler Yaşanacak?

Yeni bela: 'Kulaktan alınan uyuşturucu'

Siber güvenlikte doğru bilinen 5 yanlış

Bilgisayar oyunlarında kara para aklıyorlar

Parola kâbusuna son!

MOBİL TİCARETTE TÜRKİYE LİDER

Mobil e-ticaret pazarı büyüyor

DİJİTAL GÜVENLİKTE DEV ADIM

Saldırılar ürkütüyor

Gizlilik mi, popülerlik mi?

YETİŞKİNLER; KUMAR, ERGENLER; SOSYAL MEDYA, ÇOCUKLAR; OYUN BAĞIMLISI

Çocuğunuz internette güvende değil!

Siber savaşta uluslar arası işbirliği

Hedefte Türkiye var

Ön Ödeme Dolandırıcılığına dikkat!

Geleceğin eğitim teknolojileri Türkiye'de!

İnternette güvenli Para yöntemleri

Kişisel veriyi korumayan yanacak

Kişisel veriyi korumayan yanacak

Gerçek dünyaya dönün!

"Çalışmalarımız dünya ülkelerine model oluyor"

Türkiye ekonomisine siber saldırılar artışta

Dernek istismarına dikkat!

Okullar açılırken Cep telefonları tehdit unsuru

Öğretmen ve öğrenci sanal ortamda buluşacak

Siber savaş kapıda

Faturayı çocuklar ödüyor

Comodo: GoDaddy kullanıcıları da hacker mağduru

Hackerler Hangi Yaş Grubunu Hedefliyor

Sahtekârlar kredi kartlarını hedef alıyor

Bağımlıya şiddet uygulamayın

Fidye yazılımlarının yeni hedefi: Hastaneler

Sosyal medya hesabınız güvende mi?

VERİ KAYBI MÜŞTERİ KAYBINA NEDEN OLUYOR

Sanal dünyanın kontrolü sizde olsun

"Festival ve konserler torbacıların hedefinde!"

Bilişimde, Babalar 'light' anneler taşfırın

'Rol model' bir bağımlı Danışmanı

Derin internete dikkat

Fotoğrafınızı çeken bir hacker olabilir

'Bu meret bırakılmaz ki '

Tatilde bilgisayara dikkat

Pronet Panik Butonu kadınların yanında!

Maddeyle mücadeleye Tepe damgası

Dolandırıcılık Raporu açıklandı

Hackerlerin hedefi Mac kullanıcıları

Bayev Derneğinden Onur Ödülü

Çocuklara İnternet Zararlarını Öğreten Oyun ve Pokemon GO

Bu Tv Kanallarına Dikkat !